Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
114.18 Кб
Скачать

Таблиця 2.8- Основні показники дохідності підприємства за 2011 - 2012 рр

№ рядка

Найменування показника

2011

2012

Відхилення абсолютне, тис грн.

Відхилення відносне, %

1

2

4

5

6

7

1

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(Без ПДВ)

660,8

792,7

131,9

20,0

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-505,9

-604,6

-98,7

19,5

3

Валовий прибуток (збиток)

44,8

56,0

11,2

25,0

4

Адміністративні витрати

-81,9

-41,3

40,6

-49,6

5

Витрати на збут

-19,5

-6,9

12,6

-64,6

6

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут

-607,3

-652,8

-45,5

7,5

7

Прибуток від реалізації

44,8

56,0

11,2

25,0

8

Інші операційні доходи

-19,5

-6,9

12,6

-64,6

9

Інші операційні витрати

-

-

-

-

10

Прибуток від операційної діяльності

-56,6

7,8

64,4

-113,8

11

Інші фінансові доходи

-

-

-

-

12

Інші доходи

-

-

-

-

13

Фінансові витрати

-

-

-

-

14

Інші витрати

-

-0,1

-

-

15

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

-56,6

7,7

64,3

-113,6

16

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-0,3

-4,6

-4,3

1433,3

17

Чистий прибуток

-56,9

3,1

60,0

-105,4

Розглянемо структуру прибутку ТОВ «Донгазбудінвест» за 2012 рік, прослідимо її динаміку, порівнюючи з показниками попереднього року.

Аналіз динаміки показників дохідності підприємства , наведений в таблиці 2.6 дозволяє виявити тенденції змін.

У 2012 роцi збільшилась виручка від реалізації продукції на 20% що в абсолютному вимiрi склало 131,9 тис.грн. i це є позитивною тенденцією для підприємства.

Що стосується собівартості продукції, то тут відбувається збiльшення збитків, якi в 2011 році cклали 505,9 тис.грн ,а у 2012 році 604,6 тис.грн., і внаслідок чого валовий прибуток підприємства у 2012 році порівняно з базовим збільшився на 11,2 тис. грн. або на 25% і склав 56 тис. грн..

Прибуток від реалізації продукції збiльшився на 14,8 тис грн., це є віддзеркаленням того, що підприємство займається тільки основним видом діяльності - реалізацією продукції.

Аналізуючи фінансовий результат від операційної діяльності спостерігаємо позитивну тенденцію. Якщо в 2011 році на пiдприємствi був збиток від операційної діяльності у розмiрi 56,6 тис. грн. , то за рiк вiн перерiс у прибуток який склав 7,8 тис. грн. Такi змiни відбулись в основному за рахунок зменшення збитку інших операційних доходів на 12,6 тис.грн у 2012 роцi .

З таблиці 2.5 та 2.6 видно, що підприємство за 2010-2011 роки мало збитки від звичайної діяльності, якi у 2012 роцi переросли у прибуток, який становив 7,7 тис грн. що обумовленно позитивною тенденцією.

Аналізуючи чистий прибуток підприємства можна сказати, що він в звітному році порівняно з базовим збільшився на 60,0 тис. грн., а якщо взяти до уваги те, що в базовому році був збиток, то він зменшився на 105,4%. Отже, чистий прибуток склав 3,1 тис. грн. Цей приріст повністю обумовлений зростанням прибутку від звичайної діяльності.

Аналіз прибутку показав, що основне джерело його формування на ТОВ «Донгазбудінвест»  прибуток від реалізації продукції, він є кінцевим результатом діяльності підприємства не лише у сфері виробництва, а й у сфері обігу. 

Найважливішими умовами зростання прибутку від реалізації продукції є збільшення обсягу випуску продукції, забезпечення ритмічності виробництва і відвантаження продукції, зниження її собівартості, підвищення її якості та конкурентноздатності, оптимізація запасів готової продукції на складах, своєчасна оплата покупцями замовленої ними продукції, застосування прогресивних форм розрахунків за продукцію.

Проаналізувавши в роботі прибутковість, в цілому по підприємству, спираючись на методологічні і теоретичні засади можна зробити наступні висновки.

При аналізі прибутковості за базу порівняння було взято показники господарської та фінансової діяльності ТОВ «Донгазбудінвест» за 2010-2012рр.. Аналіз проведено за два періоди 2010-2011 рр., та 2011-2012 рр. Що стосується першого аналізуємого періоду 2010-2011рр., то спостерігається збиткова ситуацiя на пiдприємствi фiнансовий результат від операційної діяльності , фiнансовий результат від звичайної діяльності та чистий прибуток був у значному збитку.  У другому 2011-2012рр. спостерігається вихід із збитковою ситуації і вже наприкінці аналізованого періоду в 2012 році підприємство отримує прибуток .

Провiвши аналiз фiнансових показникiв у дипломнiй роботi можна зробити висновок, що підприємство вцiлому має мало ліквідний баланс,та показники ділової активності підприємства за аналізований період на пiдприємствi погiршились, що стосується аналiзу фiнансових показникiв то тут пiдприємство наприкiнцi аналізуємого періоду отримує прибуток що є позитивною тенденцією.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299 с. – ISBN 978-966-311-073-8.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.