Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
114.18 Кб
Скачать

2.2.1 Аналiз лiквiдностi підприємства

На основi даних підприємства в дипломнiй роботi проведено аналiз лiквiдностi:

Ліквідність – здатність підприємства покривати свої зобов’язання активами, строк перетворення яких в грошову форму відповідає строку погашення зобов’язань. Від рівня ліквідності залежить рівень платоспроможності підприємства. Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні активів, які згруповані за ступенем їх ліквідності (у порядку зменшення) і пасивів, які згруповані за строками погашення зобов’язань. Підприємство може бути ліквідним у біль­шому або меншому ступені, оскільки до складу активів входять різнорідні їх елементи, серед яких є як ті, що легко реалізуються, так і ті, що важко реалізуються для погашення зовнішньої заборгованості[9 c.279].

Залежно від ступеня ліквідності активи поділяються на:

  1. Найбільш ліквідні активи (А1) включають грошові кошти та їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції.

  2. Середньоліквідні активи (А2) - дебіторська заборгованість та власні активи.

  3. Низьколіквідні активи (А3) - запаси підприємства.

  4. Важколіквідні активи (А4) - необоротні активи.

Пасиви балансу залежно від терміновості сплати зобов’язань групують:

  1. Поточні зобов’язання за розрахунками (П1).

  2. Короткострокові кредити банків і позики (П2).

  3. Довгострокові зобов’язання (П3) – сума за третім розділом пасиву.

  4. Постійні пасиви (П4) – власний капітал підприємства.

Зробимо порівняння активів за ступенем ліквідності та пасивів за строками погашення за за три роки (табл.2.1,2.2,2.3)

Баланс вважають ліквідним, якщо А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4

Комплексна оцінка ліквідності балансу проводиться на основі загального показника платоспроможності (формула 2.1)

(2.1)

Таблиця 2.1-Порівняння активів за ступенем ліквідності та пасивів за строками погашення за 2010 р.

Активи

2010

Пасиви

2010

Найбільш ліквідні активи (А1)

0,1

Поточні зобов’язання за розрахунками (П1)

358

Середньоліквідні активи (А2)

56,9

Короткострокові кредити банків і позики (П2)

0

Низьколіквідні активи (А3)

25,6

Довгострокові зобов’язання (П3)

0

Важколіквідні активи (А4)

139,5

Постійні пасиви (П4)

-97,7

Таблиця 2.2-Порівняння активів за ступенем ліквідності та пасивів за строками погашення за 2011 р.

Активи

2011

Пасиви

2011

Найбільш ліквідні активи (А1)

30,7

Поточні зобов’язання за розрахунками (П1)

401,4

Середньоліквідні активи (А2)

103,7

Короткострокові кредити банків і позики (П2)

0

Низьколіквідні активи (А3)

80,1

Довгострокові зобов’язання (П3)

0

Важколіквідні активи (А4)

131,9

Постійні пасиви (П4)

-84,9

Таблиця 2.3-Порівняння активів за ступенем ліквідності та пасивів за строками погашення за 2012 р.

Активи

2012

Пасиви

2012

Найбільш ліквідні активи (А1)

9,4

Поточні зобов’язання за розрахунками (П1)

413,9

Середньоліквідні активи (А2)

110

Короткострокові кредити банків і позики (П2)

0

Низьколіквідні активи (А3)

30,2

Довгострокові зобов’язання (П3)

0

Важколіквідні активи (А4)

101,4

Постійні пасиви (П4)

-77,8

З таблиць 2,1;2,2;2,3 видно, що по кожному з років не виконуються дві умови, тобто А1<П1, А4>П4, що свідчить про те, що ліквідність балансу порушена.

Збільшення показника платоспроможності у 2011 р. свідчило про зміцнення платоспроможності підприємства та зрушення в бік покращення структури активів і пасивів. Однак зменшення показника у 2012 році, якраз навпаки, вказує на падіння платоспроможності та погіршення структури майна та джерел його формування.

В дипломній роботі зроблено аналіз відповідних фінансових коефіцієнтів, який здійснюється поетапним зіставленням окремих груп активів з короткостроковими пасивами на основі даних балансу.[9 c.288]

Узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт поточної ліквідності ((коефіцієнт покриття) формула 2.2)), який визначається співвідношенням усіх поточних активів до поточних зобов’язань і характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів. Загальний коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов’язань

, (2.2)

де ОА — оборотні активи;

КП — короткострокові пасиви.

=(ф.1 (сума р.260-270))/((р.620))=(118,6+2,2)/358=0,34;

=(ф.1 (сума р.260-270))/((р.620))=(183,7+0.9)/401.4=0,46;

=(ф.1 (сума р.260-270))/((р.620))=(232.2+2,5)/413.9=0,34;

Загальний коефіцієнт покриття протягом аналізованого періоду має сталу тенденцію до збільшення тiльки у 2011 роцi, це свідчить про достатність у підприємства обігових коштів для погашення боргів протягом року , у 2010 та 2012 рр. показник менший, що є негативною тенденцією, це означає що підприємство не зможе у встановлений термін розрахуватися по своїм короткостроковим обов’язкам. Для нормального функ­ціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його позитивна тенденція.

За своїм змістом, аналогічним коефіцієнту поточної ліквідності, є коефіцієнт швидкої ліквідності(формула 2.3), який розраховують по більш вузькому колу оборотних активів, коли з їх загальної величини вилучають найменш ліквідну частку виробничі запаси за формулою:

, (2.3)

де А- поточнi активи;

Зп - виробничі запаси;

КП - короткострокові пасиви.

=(ф.1 (сума р.150-250))/((р.620))=(33.5+33.5+48+13.6+0.1)

/358=0,36;

=(ф.1(сума р.150-250))/((р.620))=(5.4+29.9+29.9+42.4+1.5+

+30.7)/401.4=0,35;

=(ф.1 (сума р.150-250))/((р.620))=(11.6+93.9+93.9+9.3+91.9+

+9.4)/413.9=0,75.

Коефіцієнт швидкої ліквідності становить: у 2010р – 0,36; у 2011р. – 0,35; у 2012 р. – 0,75. Коефіцієнт швидкої ліквідності нижче нормативного рівня протягом 2010-2011рр, це означає що підприємство не зможе у встановлений термін розрахуватися по своїм короткостроковим обов’язкам, збільшення даного коефіцієнту у 2012 році свідчить про поліпшення ситуації. Цей коефіцієнт свідчить про те скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

Найбільш жорстким критерієм ліквідності є коефіцієнт абсолютної ліквідності(формула 2.4), який визначається відношенням найбільш ліквідних активів (грошових коштів) до поточних зобов’язань.

, (2.4)

де ГК — грошові кошти;

КП - короткострокові пасиви.

Цей коефіцієнт показує, яка частка короткострокової заборгованості в разі потреби може бути погашена негайно за рахунок наявних грошових коштів. Теоретично достатнім вважається, якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності вищий за 0,2—0,35. Це означає, що 20—30 % своїх короткострокових боргів підприємство може погасити в поточний момент. Ось чому цей показник називають ще коефіцієнтом платоспроможності.

(ф.1 (сума р.220-240))/((р.620) )=0.1/358=0,0003;

(ф.1 (сума р.220-240))/((р.620) )=30.7/401.4=0,08;

(ф.1 (сума р.220-240))/((р.620) )=9.4/413.9=0,02

Коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом аналізованого періоду знаходиться значно нижче встановленого нормативного значення, що свідчить про проблеми підприємства щодо погашення поточних зобов’язань, а це призводить до негативного фінансового стану у цілому. Незважаючи на те, що даний показник дещо збільшився на кінець 2011 року, проте ще знаходиться на досить низькому рівні.

Частка оборотних коштів в активах характеризує наявність оборотних коштів у всіх активах підприємства у відсотках(формула 2.5).

=, (2.5)

де ВОК - величина власних оборотних коштів;

ОА - оборотні активи - підсумок другого розділу балансу.

==(ф.1 (р.260))/((р.280))=118,6/260,3=0,46;

==(ф.1 (р.260))/((р.280))=183.7/316.5=0,58;

==(ф.1 (р.260))/((р.280))=232.2/336.1=0,69.

Частка оборотних коштів в активах протягом 2010 - 2011 рр. її значення залишалось на рівні приблизно 0,50. Період 2012 р. характеризується зростанням частини всіх коштів підприємства, що припадають на поточні активи.

Частка виробничих запасів в оборотних активах(формула 2.6).Цей показник відображає частку запасів в оборотних активах - занадто висока їх частка може бути ознакою

затоварення, або зниженим попитом на продукцію.

=, (2.6)

Де Зп- запаси ;

ВОК - величина власних оборотних коштів

==(ф.1 (сума р.100-120))/((р.260))=0.4/118.6=0,003;

==(ф.1 (сума р.100-120))/((р.260))=0.6/183.7=0,003;

==(ф.1 (сума р.100-120))/((р.260))=1.4/232.2=0,006;

Частка оборотних активів в загальній сумі активів та частка виробничих запасів в оборотних активах на протязі аналізованого періоду збiльшуються,але значно меньша за нормативне значення (бiльше 0,5). Розрахувавши показники ліквідності, в таблиці 2.2 представляємо результати розрахунку.

Таблиця 2.4-Оцінка ліквідності ТОВ «Донгазбудінвест»

Показники

Норматив

2010

2011

2012

1

2

4

5

6

1. Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності)

>2

0,34

0,46

0,57

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.

>0,5

0,36

0,35

0,75

3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

>0,3

0,0003

0,08

0,02

4.Частка оборотних активів в загальній сумі активів.

за планом

0,46

0,58

0,69

5.Частка виробничих запасів в оборотних активах.

>0,5

0,003

0,003

0,006


Можна зробити висновок, що підприємство в аналізованому періоді має мало ліквідний баланс.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.