Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
114.18 Кб
Скачать

2.2.2 Аналiз ділової активностi підприємства

Досліджуючи у дипломнiй роботi фiнансовий стан підприємства проведемо аналiз ділової активностi. Оцінка ділової активності передбачає визначення результативності діяльності суб’єкта господарювання шляхом застосування комплексної оцінки ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідно­шення темпів зростання основних показників, а також зумовлюють проміжні та кінцеві результати діяльності.

Оскільки результати аналізу ділової активності є підґрунтям та вагомою складовою в розробці доходів щодо забезпечення результативної діяльності суб’єкта господарювання, доцільно при оцінці його стану виділити рівні ділової активності та притаманні їм виробничо-господарські ситуації, що зумовлюють певні результати фінансово-господарської діяльності підприємства.[9 c.365]Аналіз ділової активності дає змогу оцінити внутрішній і зовнішній стан підприємства, визначити рівень прибутковості та перспективи його розвитку, дослідити ефективність використання виробничо-фінансових ресурсів. Ділова активність підприємства проявляється у динамічному розвитку підприємства, досягненні ним поставленої мети. В якості критеріїв ділової активності використовують такі показники, як обсяг реалізації продукції, прибуток, величину капіталу, авансованого в активи підприємства. При цьому враховують «золоте правило» економіки підприємства, згідно з яким прибуток повинен зростати більш високими темпами, ніж обсяги реалізації продукції та вартість майна підприємства(формула 2.7).

(2.7)

Перевіримо чи виконується дане правило для нашого підприємства. Розрахунок темпу росту прибутку, виручки від реалізації та капіталу наведено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5-Розрахунок темпу росту показників у 2010 - 2012 рр.

Показники

2010

2011

2012

Темп росту у 2011 р.

Темп росту у 2012 р.

Чистий прибуток тис.грн

-8,9

-56,9

3,1

639,3

-5,4

Чистий дохід (виручка) від реалізації тис.грн

472,6

550,7

660,6

116,5

119,9

Капітал тис грн.

-97,7

-84,9

-77,8

86,9

91,6

2011 р.: 639,3> 116,5> 86,9

2012 p.: -5,4< 119,9 > 91,6

Як бачимо, у 2011 р. підприємство розвивалося динамічно і «золоте правило» економіки підприємства виконувалося. У 2012 р. ТОВ "Донгазбудінвест"понесло значні збитки, тому правило не виконується і економічний потенціал підприємства не зростає. Нерівність (Трк) вказує на те, що в порівнянні із збільшенням економічного потенціалу обсяг реалізації підвищується більш високими темпами, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно, підвищується віддача з кожної грошової одиниці, вкладеної в компанію.

Показники ділової активності дають змогу оцінити ефективність використання підприємством власних коштів. До цієї групи належать різні показники обіговості. Вони мають велике значення для оцінювання фінансового стану підприємства, оскільки інтенсивність обігу коштів, тобто швидкість перетворення їх на готівку, безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства.

В дипломнiй роботi представлено аналіз коефіцієнтів ділової активності:

Коефіцієнт обіговості власного капіталу показує обсяг реалізованої продукції, що припадає на одиницю власного капіталу, авансованого у виробництво. З фінансового погляду він характеризує інтенсивність обігу вкладеного капіталу, з економічної - активність готівки, якою ризикує вкладник. Якщо він надто високий (що означає помітне перевищення рівня реалізації над вкладеним капіталом), це спричинить збільшення обсягу кредитних ресурсів і уможливить досягнення межі, за якою кредитори беруть більшу участь в бізнесі, ніж власники компанії. У цьому разі відношення зобов'язань до власного капіталу збільшується, зростає також ризик кредиторів, і компанія може зазнати труднощів, спричинених зменшенням доходів або загальною тенденцією зниження цін. Низький показник свідчить про бездіяльність частини власних коштів. Водночас показник обіговості власного капіталу вказує на необхідність вкладення власних засобів в інше, вигідніше за таких умов, джерело доходів. Коефіцієнт розраховується за формулою:

=, (2.8)

де виручка от реалізації,

ВК- власний капiтал.

==(035 ф2)/(380 ф1)=472,6/(-97,7)=-4,84;

==(035 ф2)/(380 ф1)=550,7/(-84,9)=-6,49;

==(035 ф2)/(380 ф1)=660,6/(-77,8)=-8,49.

Коефіцієнт обіговості власного капіталу має негативну тенденцію: його значення зменьшилось з -4,84 у 2010 р. до -8,49 оборотiв у 2012 р.

Коефіцієнт обіговості активів (коефіцієнт трансформації) характеризує ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення, тобто показує, скільки разів на рік (чи інший звітний період) здійснюється повний цикл виробництва та обігу, який приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів. Цей коефіцієнт варіює залежно від галузі, відображаючи особливості виробничого процесу. Коефіцієнт розраховується за формулою:

=, (2.9)

де реал- виручка вiд реалізації,

–середнiй пiдсумок активу балансу.

== (035 ф2)/(280 ф1) =472,6/260,3=1,82;

== (035 ф2)/(280 ф1) =550,7/316,5= 1,74;

== (035 ф2)/(280 ф1) = 660,6/336,1= 1,97.

Коефіцієнт оборотності активів збiльшився у 2010 роцi – 1,82, а у 2012роцi-1,97 оборотiв, чим більше коефіцієнт оборотності активів, тим інтенсивніше використовують активи в діяльності організації, тим вище ділова активність.

Так, значення коефіцієнта оборотності активів рівне 1,97 оборотiв у 2012р. показує, що пiдприємство протягом року отримує виручку в один раз більшу вартості своїх активів (активи за рік «обертаються» 1 раз).

Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (засобів в розрахунках) показує, скільки разів (у середньому) дебіторська заборгованість (рахунки покупців) перетворювалася на готівку протягом звітного періоду. Попри те що для аналізу цього коефіцієнта не існує іншої бази порівняння, крім середньогалузевих коефіцієнтів, цей показник варто порівнювати з коефіцієнтом обіговості кредиторської заборгованості. Такий підхід дає змогу порівнювати умови, на яких інші компанії надають підприємству комерційний кредит, з тими умовами, на яких підприємство надає кредит іншим підприємствам. Коефіцієнт розраховується за формулою:

=, (2.10)

де ДЗ- середня дебiторська заборгованiсть;

реал- виручка вiд реалізації.

==(035 ф2)/((сума 160-210 ф1)+(сума 160-210 ф1)/2) =472,6/81,35=5,80;

==(035 ф2)/((сума 160-210 ф1)+(сума160-210 ф1)/2) = 550,7/84,5= 6,51;

==(035 ф2)/((сума 160-210 ф1)+(сума 160-210 ф1)/2) =660,6/134,5= 4,91.

Негативно характеризує ділову активність підприємства коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості: у 2010 р. – 5,8, у 2010 – 6,51 і у 2012 – 4,91 оборотiв. Зменшення показника у 2012 р. зумовлене значним зростанням дебіторської заборгованості (особливо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги), тобто розширенням розміру комерційного кредиту, що надає підприємство.

Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості показує, скільки підприємству потрібно оборотів для сплати виставлених йому рахунків. Коефіцієнт розраховується за формулою:

=, (2.11)

де –виручка вiд реалізацiї продукції ,

КЗ- середня кредиторська заборгованість

== (035 ф2)/((620+620 ф1)/2) = 472,6/329,2=1,43;

==(035 ф2)/((620+620 ф1)/2) = 550,7/379,7=1,45;

=(035 ф2)/((620+620 ф1)/2) = 660,6/407,7= 1,62.

Натомість коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості має тенденцію до зростання з 1,43 у 2010р. до 1,62 у 2012р., що свідчить про те, що зі своїми кредиторами підприємство розраховується вчасно.

Коефіцієнт обіговості матеріально-виробничих запасів відображає швидкість їх реалізації. У процесі аналізу цього показника треба враховувати вплив оцінювання матеріально-виробничих запасів, особливо порівнюючи діяльність певного підприємства з конкурентами; Взагалі, чим вищий показник обігу запасів, тим менше коштів зв'язано в цій найменш ліквідній статті обігових засобів, тим ліквіднішу структуру мають обігові засоби і тим стабільніший фінансовий стан підприємства. Особливо актуальне підвищення обіговості і зменшення запасів за значної заборгованості в пасивах підприємства. Коефіцієнт розраховується за формулою:

=, (2.12)

де сумарнi витрати на виробництво продукції,

Зп- середнi виробничi запаси.

==(280ф2)/((сума 100-140 ф1)+(сума 100-140 ф1)/2)=38,9/32,5=

=1,20;

==(280 ф2)/((сума 100-140 ф1)+(сума 100-140 ф1)/2) =101,4/

/48,6=2,09;

==(280 ф2)/((сума 100-140 ф1)+(сума 100-140 ф1)/2) = 53,2

/44,95=1,18.

Коефіцієнт обіговості і матерiально-виробничих запасів у 2012 роцi збiльшуєтся. Так, якщо 2010 р. 1 грн. запасів зробила 1,20 оборотiв, то у 2011 р. ця цифра складала 2,09 тобто показник значно збiльшився, а у 2012 р. було зменшення показника до 1,18 оборотiв. Таке зниження показника у 2012роцi обумовлений збiльшенням вартості запасів на складах.

Коефіцієнт обіговості основних засобів (фондовіддача) показує, скільки реалізованої продукції припадає на одиницю засобів, вкладених в основні фонди. Підвищення фондовіддачі, окрім збільшення обсягу реалізації продукції, можна досягнути і за рахунок відносно невеликої частки основних засобів, і за рахунок їх вищого технічного рівня. Показник фондовіддачі відчутно коливається залежно від особливостей галузі та її капіталомісткості. Однак загальна закономірність така, що чим вища фондовіддача, тим нижчі витрати звітного періоду. Низький рівень фондовіддачі свідчить або про недостатній обсяг реалізації, або про надто високий рівень вкладень у ці види активів. Коефіцієнт розраховується за формулою:

=, (2.13)

де ОФ-cередньорiчна вартiсть основних фондiв;

–виручка вiд реалізацiї продукції.

== (035 ф2)/((с.030+с.030 ф1)/2) = 472,6/139,15=3,40;

== (035 ф2)/((с.030+с.030 ф1)/2) = 550,7/132=4,17;

== (035 ф2)/((с.030+с.030 ф1)/2) = 660,6/112,25= 5,88.

Позитивною тенденцією є те ,що коефіцієнт обіговості основних засобів за 2010-2012 рр. зростає ,що свiдчить про те що підприємство ефективніше використовує основні засоби. Результати розрахунку показникiв оборотності наведено в таблиці 2.6 якi i характеризують ділову активність підприємства.

Таблиця 2.6- Результати розрахунку показників ділової активності ТОВ «Донгазбудінвест» у 2010-2012 рр.

№ п/п

Показники

Роки

2010

2011

2012

1

Коеф. обіговості власного капіталу

-4,84

-6,49;

-8,49

2

Коеф. трансформації

1,82

1,74

1,97

3

Коеф. обіговості дебіторської заборгованості

5,80

6,51

4,91

4

Коеф. обіговості кредиторської заборгованості

1,43

1,45

1,62

5

Коеф. обіговості матеріально-виробничих запасів

1,20

2,09

1,18

6

Коеф. обіговості основних засобів

3,40

4,17

5,88

Як видно з таблиці 2.6 більшість розрахованих коефіцієнтів ділової активності мають тенденцію до зменшення, що оцінюється негативно, оскільки свідчить про погiршення використання власного капіталу, запасів та кредиторської заборгованості. Можна зробити висновок, що показники ділової активності підприємства за аналізований період погiршились.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.