Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
114.18 Кб
Скачать

2.3 Аналiз фiнансових результатів підприємства

Велика кількість показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, створює методичні ускладнення їх системного розгляду. Різниця у призначенні показників ускладнює вибір кожним учасником товарного обміну тих з них, що в найбільшій мірі задовольняють його потреби в інформації про реальний стан даного підприємства. Адміністрацію підприємства, наприклад, цікавить величина отриманого прибутку та його структура, а також фактори, що впливають на її величину. Податкові інстанції зацікавлені в отриманні достовірної інформації про всі складові прибутку: прибутку від реалізації продукції, прибутку від реалізації майна, позареалізаційних результатах діяльності підприємства та ін.

Аналіз кожної складової прибутку підприємства має конкретний характер, тому він дозволяє установникам та акціонерам вибирати напрямки активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз прибутку дозволяє виробити необхідну стратегію поведінки, спрямовану на мінімізацію втрат та фінансового ризику від інвестування у дане підприємство[10 с.214].Отже стає очевидно що, обов`язковими елементами аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є дослідження їх динаміки та структури. Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства на підставі Форми № 2«Звіт про фінансові результати» була побудована аналітична таблиця 2.7 фінансових результатів та здійснена оцінка структури та динаміки основних показників.

Таблиця 2.7- Основні показники дохідності підприємства за 2010 - 2011 рр.

№ рядка

Найменування показника

2010

2011

Відхилення абсолютне, тис грн.

Відхилення відносне, %

1

2

3

4

6

7

1

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(Без ПДВ)

566,9

660,8

93,9

16,6

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-442,6

-505,9

-63,3

14,3

3

Валовий прибуток (збиток)

30,0

44,8

14,8

49,3

4

Адміністративні витрати

-33,8

-81,9

-48,1

142,3

5

Витрати на збут

-5,1

-19,5

-14,4

282,4

6

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут

-481,5

-607,3

-125,8

26,1

7

Прибуток від реалізації

30,0

44,8

14,8

49,3

8

Інші операційні доходи

-5,1

-19,5

-14,4

282,4

9

Інші операційні витрати

-

-

-

-

10

Прибуток від операційної діяльності

-8,9

-56,6

-47,7

536,0

11

Інші фінансові доходи

-

-

-

-

12

Інші доходи

-

-

-

-

13

Фінансові витрати

-

-

-

-

14

Інші витрати

-

-

-

-

15

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

-8,9

-56,6

-47,7

536,0

16

Податок на прибуток від звичайної діяльності

0,0

-0,3

-0,3

-

17

Чистий прибуток

-8,9

-56,9

-48,0

539,3

В процесі аналізу визначається склад  прибутку, його структура і динаміка за період, який аналізується. При вивченні динаміки прибутку застосовують метод порівняння: порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду[10 с.222].В дипломнiй роботi розглянуто структуру прибутку ТОВ «Донгазбудінвест» за 2011 рік, прослідимо її динаміку, порівнюючи з показниками попереднього року.

Аналіз динаміки показників, наведений в таблиці 2.5 дозволяє виявити тенденції змін.

Позитивною тенденцією є збільшення виручки від реалізації продукції у 2011 роцi на 16,6% що в абсолютному вимiрi склало 93,9 тис.грн.

Як показують дані таблиці 2.5 валовий прибуток підприємства в 2011 році порівняно з базовим збільшився на 14,8 тис. грн. або на 49.3% і склав 44,8 тис. грн. Цей приріст повністю обумовлений збiльшенням збитків собівартості продукції, якi в 2010 році cклали 442,6 тис.грн ,а в 2011 році -505,9 тис.грн.

Прибуток від реалізації продукції збiльшився на 14,8 тис грн., це є віддзеркаленням того, що підприємство займається тільки основним видом діяльності - реалізацією продукції , але від операційної діяльності i звичайної діяльності пiдприємство має збиток так в 2011 році порівняно 2010 р. збиток від операційної діяльності збiльшився на 47,7 тис грн і склав 56,6тис. грн. Таке збiльшення збитку відбулося в основному за рахунок збільшення збитку інших операційних доходів, збiльшення збитку адміністративних витрат і витрат на збут.

Провiвши необхiднi розрахунки, ми бачимо, що пiдприємство в результатi своєї дiяльностi має збиток у 2010 роцi 8,9 тис. грн., та у 2011роцi 56,9 тис.грн.,несвоєчасно розраховується по всiх своїх зобов’язаннях перед кредиторами i бюджетом. Можна зробити висновок що пiдприємство являється збитковим.

На основi таблицi 2.8 зробимо оцінку структури та динаміки основних показників дохiдностi підприємства за 2011-2012 рр..

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.