Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
114.18 Кб
Скачать

2 .Фінанси підприємств : підручник / а. М. Поддєрьогін, м. Д. Білик, л. Д. Буряк та ін. ; кер. Кол. Авт. І наук. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. І доп. – к. : кнеу, 2004. – 546 с.

3. Фінансова діяльність підприємства : підручник / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2003. – 384 с. – ISBN 966-06-0239-1

4. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 485 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-346-036-9.

5. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. : навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 504с.

6. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 460 с. : іл. – ISBN 966–574–010–5.

7. Кальмук Н.В. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах // Науковий вісник. – 2005, вип.15,5 – С. 254-258.

8.  Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур// Фінанси України. – 1999, № 12. – С. 39-47.Магістри Гебуза А.В., Іванова Н.Є. Теоретичні засади управління доходом підприємства // Науково-теоретичний журнал “Студентський науковий Вісник Миколаївського державного аграрного університету. – 2011, №6 – С.93-96.

9.Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н. Ю. Название: Фінансовий аналіз: Навчальний посібник Издательство: К.: КНЕУ Год: 2005 ISBN: 966–574–799–1 Язык: український Страниц: 592

10.Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 386 с.

 11.Блонська, В. І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства [Текст] / В. І. Блонська, О. І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.1. – С. 122–128.

12. Ткаченко Є.Ю. Аналіз механізму управління прибутком підприємства // Держава та регіони. С.: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 3.

13. Ільяшенко В.А., Чиж І.С. Організаційне забезпечення управління прибутком підприємств // Держава та регіони. С.: Економіка та підприємництво. – 2005. – №2.

14.Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний, С. М. Клименко та ін. - К: КНЕУ, 2000. - 248 с.

15. Петрович Й.М. Економіка підприємства: підручник. / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин та ін. Вид. 2-ге, виправл. – Л.: Магнолія плюс, 2006. – 580 с.

16.Семенов Г.А. Економіка підприємства: навчальний посібник. / Г.А. Семенов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 324 с.

17. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента /К. Ника-Центр 1999г.2 тома.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.