Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8. Плани семінар. занять.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Модуль 1

Тема І. Давньоруська держава в контексті світової історії

(ІХ-ХІІ ст.)

План:

 1. Формування давньоруської ранньофеодальної держави. Концепції походження.

 2. Характеристика політичного та суспільного ладу.

 3. Господарська діяльність.

 4. Культура та релігія Київської Русі.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Підготувати інформацію за темою: «Русь в системі міжнародних відносин».

 2. Підготувати хронологічну таблицю державного розвитку Галицько-Волинського князівства.

 3. Підготувати доповідь за темою: «Монголо-татарський фактор в історії Русі і сучасні альтернативні підходи до його визначення».

 4. Підготувати доповідь за темою: «Початок формування української народності».

Література:

 1. Бойко О.Д. Історія України. К.:Академія.-2004.-С.21-68.

 2. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа – К.:Либідь.-1991.-С.34-94.

 3. Історія України. Курс лекцій у 2-х кн.-Кн.1.-К.:Либідь.-1991.-С.35-68.

 4. Субтельний О.Україна.Iсторія.-К.:Либідь.-1995.-С.29-68.

 5. Історія України. Навчальний посібник.-Донецьк.2008.-С.12-25.

Модульні питання (вступ, тема І)

 1. Історії України як наука, предмет і завдання курсу. Періодизація історії України.

 2. Охарактеризувати дослов`янські народи на території України.

 3. Роз`яснити теорії походження слов`ян.

 4. Проаналізувати господарську діяльність, побут та вірування східних слов`ян.

 5. Охарактеризувати процес становлення Київської держави. Розкрити сутність теорій походження Київської Русі.

 6. Назвати етапи розвитку Київської Русі і дати їх характеристику.

 7. Проаналізувати політичний та суспільний лад Київської Русі.

 8. Визначити особливості економічного розвитку Київської Русі.

 9. Проаналізувати розвиток культури і релігії Київської Русі.

 10. Охарактеризувати українські землі в період феодальної роздробленості. Роль Галицько-Волинського князівства в історії України.

 11. Розкрити причини і наслідки занепаду Київської держави.

Тема іі. Українські землі у складі Литви та Польщі. Феномен українського козацтва (XIV – і пол. Xvіі ст.)

План:

 1. Литовсько – польська експансія на українські землі. Литовсько – польські унії та їх наслідки для українського народу.

 2. Соціально – економічні процеси XIV – XVІ ст.

 3. Виникнення козацтва: причини та сутність. Запорозька Січ.

 4. Боротьба українських козаків проти зовнішньої агресії, соціального і національного гніту.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Підготувати хронологічну таблицю основних подій в українських землях в XIV – І пол. XVІІ ст.

 2. Проаналізувати адміністративно – територіальний устрій українських земель в складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

 3. Скласти розгорнутий план за темою «Козацько – селянські повстання наприкінці XIV – на початку XVІІ ст.»

 4. Підготувати доповідь про вплив козацтва на формування національної свідомості українського народу.

Література:

 1. Бойко О.Д. Історія України. - К.:Академвидав, 2006.-С.95-144.

 2. Губарев В.К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. – Донецьк, 2004. – С.46-60.

 3. Історія України: нове бачення. – Т.1. – К.,1996. – С.113-202.

 4. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2001. – С.93-159.

Модульні питання (тема ІІ)

 1. Пояснити причини, процес і наслідки захоплення українських земель Польщею та Великим князівством Литовським.

 2. Пояснити зміст і дати оцінку Кревської і Люблінської уній.

 3. Основні причини і наслідки прийняття Берестейської релігійної унії 1596 р.

 4. Визначити особливості економічного розвитку України в XIV – I пол. XVII ст. Соціальні процеси в українському суспільстві цього періоду.

 5. Проаналізувати причини і джерела виникнення українського козацтва. Запорозька Січ.

 6. Визначити роль українського козацтва в боротьбі проти турецько-татарської агресії. Петро Сагайдачний.

 7. Проаналізувати козацько-селянські повстання першої половини XVII ст.

 8. Охарактеризувати розвиток культури України в XIV – XVI ст.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]