Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
694_метод_указ_диплом_ук.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
860.67 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту

(для студентів спеціальності

7.090202 «Технологія машинобудування»)

Донецьк – 2005 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту

(для студентів спеціальності

7.090202

«Технологія машинобудування»)

Затверджено на засіданні кафедри

„Технологія машинобудування”

Протокол №7 від 14.12.2005 м

Рекомендовано учбово-методичної

комісією спеціальності 7.090202

Протокол № від 2005р.

Донецьк - 2005 р.

УДК 621.75.008.001.2

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування») /Уклад. О.М. Михайлов., В.В. Польченко, М.В. Голубов – Донецьк; ДонНТУ, 2005.

Приведені методичні вказівки, сформульовани вимоги, зміст і обсяг дипломного проекту по напрямках кафедри «Технологія машинобудування». Розкритий зміст пояснювальної записки і графічної частини що, до виконання основних розділів дипломного проекту. Представлено зведення по оформленню дипломного проекту і порядку його захисту

Укладачі: О.М. Михайлов, проф.

В.В. Польченко, доц.,

М.В.Голубов, ст.. виклад.

Відповідальний за випуск О.М. Михайлов

Донецький національний

технічний університет

ВСТУП

Дипломний проект (робота) є заключним етапом навчання студентів в університеті і ставить своєю головною метою оволодіння навичками самостійного рішення інженерних задач, використовуючи знання, отримані при вивченні теоретичних курсів і при проходженні виробничих практик.

Студент допускається до виконання дипломного проекту (роботи) за умови повного завершення курсу і здачі заліку по переддипломній практиці. Протягом першого тижня дипломного проектування керівник, призначуваний з числа викладачів або співробітників кафедри, при особистій участі студента складає завдання на дипломний проект і календарний план на весь період виконання дипломного проекту (роботи) з указівкою черговості виконання.

В процесі роботи над дипломним проектом (роботою) студент повинен виявити максимум самостійності при рішенні питань, зв'язаних з виконанням проекту. При цьому всі прийняті рішення по застосуванню технологій, конструкції вузлів і механізмів верстата, механізації й автоматизації виробничих процесів, удосконаленню технологічного оснащення повинні бути обґрунтовані технічно і підтверджені економічними розрахунками.

Закінчений дипломний проект (робота), підписаний виконавцем (студентом) і консультантами спеціальних розділів, представляється керівникові проекту. Після узгодження форми представлення і змісту матеріалів проекту (роботи) керівник підписує пояснювальну записку і креслення і разом зі своїм письмовим відзивом представляє завідувачу кафедрою. Після затвердження проекту (роботи) завідувачем він кафедрою вирішує питання про допуск студента до захисту і призначає рецензента дипломного проекту (роботи). Студент, що виконав у зазначений термін дипломний проект (роботу), але одержав при захисті незадовільну оцінку, має право на повторний захист протягом двох років. При цьому випускаючою кафедрою приймається рішення про заміну або збереження студентові теми дипломного проекту. Студенти, що не підготували дипломний проект і не допущені до захисту у встановленим наказом ректора термін, відчисляються з університету.

Захист дипломного проекту здійснюється у формі доповіді результатів проектування перед членами Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Перед захистом студент зобов'язаний ознайомитися з рецензією на свій проект і підготувати відповіді на відзначені в ньому зауваження.

Для доповіді по основних положеннях проекту розроблювачеві виділяється до 10 хвилин, під час яких необхідно в короткій формі викласти:

- актуальність теми проекту;

- назвати об'єкт проектування і критично охарактеризувати технологічний і технічний стан об'єкта перед початком проектування;

- назвати мету і задачі проекту;

- перелічити можливі варіанти рішення технічних задач, на основі аналізу переваг і недоліків кожного варіанту, сформулювати базовий варіант створення, інновації, реконструкції, модернізації або удосконалювання;

- коротко викласти основні технічні, технологічні й організаційні заходи, пропоновані в проекті;

- з використанням плакатів проілюструвати результати розрахунків загальної технологічної і конструкторської частини проекту, розділів механізації автоматизації виробничих процесів, охорони праці і навколишнього середовища і дати економічну оцінку пропонованих заходів.

За бажанням студента захист проводиться на російській або українській мові.

На публічному захисту дипломного проекту (роботи) студентові можуть бути задані питання по змісту проекту і по теоретичним курсам, і що вивчалися в процесі навчання в університеті, зв'язані з темою проекту,. На підставі виконання і захисту дипломного проекту (роботи) Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння студентові кваліфікації спеціаліста з технології машинобудування. Рішення Державної екзаменаційної комісії оголошується наказом по університеті.

При розробці дійсних методичних указівок за основу була прийнята кваліфікаційна характеристика спеціаліста.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.