Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
7-8 ОснФ+ОборКошти+виробн.потужність.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
531.97 Кб
Скачать

5.7. Методи нарахування амортизації

В теорії існують різні методи нарахування амортизації:

Методи рівномірної амортизації.

Рівномірна амортизація досягається переважно з допомогою методу прямолінійного списання. При використанні цього методу вартість об’єкта основних засобів списують однаковими частками протягом усього періоду його експлуатації.

Сума щорічних амортизаційних відрахувань може бути розрахована двома способами.

Методи амортизації основних фондів

Ґрунтуються на часі використання основних фондів

Ґрунтуються на кількості одиниць, отриманих від використання об’єкта основних фондів

Рівномірної амортизації

Прогресивної (уповільненої) амортизації

Суми одиниць продукції (виробничий)

Дегресивної (прискореної) амортизації

Прямолінійного списання

Анюїтету

Зниження залиш ку

Суми чисел років(кумулятивний)

Амортизаційного фонду

Рис. 5.4. Класифікація методів амортизації основних фондів

При першому способі розрахунок здійснюють діленням вартості об’єкта (ОФп), що підлягає амортизації, на строк його корисної експлуатації (Т).

При другому способі суму річних відрахувань визначають множенням установленої чи розрахованої річної норми амортизації на первісну вартість об’єкта (за вирахуванням його ліквідаційної вартості).

Переваги цього методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує зіставність собівартості продукції з доходом від її реалізації.

Недоліком його вважають те, що він не враховує моральний знос, відмінність виробничої потужності основних засобів у різні роки експлуатації їх та необхідності збільшення витрат на ремонт в останні роки служби.

Однак, попри недолікам, метод прямолінійного списання є найпоширенішим у практиці.

Метод дегресивної (прискореної) амортизації

При використанні методів прискореної амортизації в перші роки експлуатації основних фондів списують більшу (основну) частину їхньої вартості.

Прискорена амортизація означає щорічне зниження суми амортизаційних відрахувань.

Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється такими причинами:

  • найбільша інтенсивність використання основних фондів припадає на перші роки їхньої експлуатації, коли вони фізично і морально ще є новими;

  • накопичуються кошти для заміни об’єкта, що амортизується, в разі його швидкого морального старіння та інфляції;

  • забезпечується можливість збільшення частки витрат на ремонт об’єктів, які амортизуються, що припадає на останні роки використання їх, без відповідного збільшення витрат виробництва (за рахунок того, що сума нарахованої амортизації в ці роки зменшується).

Найпоширенішими методами прискореної амортизації є метод суми чисел років (кумулятивний) і метод зниження залишку.

Метод суми чисел років (кумулятивний метод)

Цей метод характеризується більш високими нормами амортизації в першій половині амортизаційного періоду і поступовим її зниженням у другій половині. Визначення річних сум амортизації цим методом відбувається в кілька етапів:

1. Сумуються цілі значення років служби устаткування (наприклад, при 4–х літньому терміну служби –1+2+3+4= 10).

2. Знаходиться частка від розподілу кожного цілого числа років служби і суми років і розміщається в порядку убування: 4/10. 3/10, 2/10, 1/10.

3. Обчислюються річні суми амортизації множенням дробу (п.2) на початкову вартість устаткування.

Метод зниження залишку

Цей метод передбачає визначення суми амортизаційних відрахувань помноженням балансової вартості основних фондів на початок звітного періоду на постійну норму амортизації. Цю норму розраховують за формулою:

де n – кількість років корисної експлуатації об’єкта;

ОФлікв – ліквідаційна вартість основних фондів;

ОФперв – первісна вартість основних фондів.

Різновидом розглянутого методу є метод подвоюваного залишку.

При цьому методі як норму амортизації використовують подвоєну ставку амортизаційних відрахувань, розраховану методом прямолінійного списання.

Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань отриману норму амортизації слід помножити на залишкову вартість об’єкта.

Слід зазначити, що ліквідаційна вартість основних фондів в цьому разі не береться до уваги при розрахунку сум амортизаційних відрахувань.

Суму амортизації останнього року розраховують у такий спосіб, щоб залишкова вартість об’єкта в кінці періоду його експлуатації була не меншою, ніж його ліквідаційна вартість.

Метод прогресивної (уповільненої) амортизації

Методи прогресивної амортизації передбачають поступове зростання суми амортизаційних відрахувань протягом строку експлуатації основних фондів.

Ці методи звичайно використовують лише в окремих галузях, таких як комунальне господарство та підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю.

До методів прогресивної амортизації належать методи амортизаційного фонду та метод ануїтету. Особливістю цих методів є те, що на відміну від інших методів амортизації вони передбачають дисконтування майбутніх грошових надходжень від інвестицій в основні засоби з використанням складних відсотків. У зв’язку з цим такі методи амортизації іноді називають методами складних відсотків.

Ставка дисконту звичайно дорівнює вартості капіталу компанії або ґрунтується на ній.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.