Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
61-75.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
160.26 Кб
Скачать

61.Перелік робіт, що передують розробці плану собівартості

Розробці плану собівартості на підприємстві передує всебічний аналіз його виробничо-господарської діяльності за попередній період. Особлива увага звертається на: понаднормативні витрати сировини та матеріалів, палива, енергії, доплати робітникам за відхилення від нормативних умов праці; витрати від простою машин та агрегатів, аварій, браку; зміни витрат щодо пос­тачання комплектуючих виробів, порушення технології.

У сучасних умовах до початку розроблення плану собівартості потрібно провести такі роботи:

1. Аналіз структури витрат основного та допоміжного виробництва підприємства з метою визначення складу й переліку статей калькулювання.

2. Затвердження переліку та складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

3. Прийняття рішення про базу розподілу постійних загальновиробничих витрат за нормальної потужності.

4. Затвердження переліку та складу змінних і постійних загально­виробничих витрат.

62.Методика розрахунку планової собівартості

Собівартість продукції — це виражені в грошовій формі витрати на споживані під час виготовлення продукції засоби вироб­ництва, оплату праці робітників, послуги інших підприємств, витрати на реалізації продукції, а також витрати на управління й обслуговування виробництва.

Метою розроблення плану собівартості продукції є визначення планових, економічно обґрунтованих загальних витрат на виробництво запланованих обсягів продукції.

План собівартості продукції розробляють у такій послідовності:

 • складають кошторис витрат і калькулюють собівартість продукції та послуг цехів виробничої інфраструктури;

 • складають кошториси: витрат, пов’язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції; відшкодування зносу спеціаль­ного інструменту та пристроїв спеціального призначення; загаль­новиробничих витрат за цехами основного виробництва з подальшим узагальненням їх по підприємству; адміністративних витрат; витрат на збут продукції; інших операційних витрат;

 • калькулюють собівартість одиниці продукції за видами;

 • розраховують собівартість усієї товарної продукції та продукції, що реалізується;

 • складають зведений кошторис витрат на виробництво.

63.Собівартість готової та реалізованої продукції

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:    

 • виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду;

 • нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

 •  наднормативних виробничих витрат

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

 • прямі матеріальні витрати(вар-ть сировини та осн. мат, що утворю осн. прод,яка виробл.);

 • прямі витрати на оплату праці(ЗП та ін випл. роб.,зайнятим у вир-ві прод.,виконанні робвт чи наданні послуг);

 • інші прямі витрати(відрах на соц.страх,амортизація, плата за оренду зем. і майн. Паїв, витрати на виправл. браку);

 •  змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати(витрати на управл.вир-вом,амортизація,витрати на утрим, експл та ремонт ОЗ,витрати на вдоскон. технології і орг-ції вир-ва,витр на охорону праці,охорону навкол. прир.середов).

Собівартість готової продукції формується за рівнянням

Собівартість гот. прод, виготовленої за звіт. період = зал. незаверш. вир-ва на поч. звіт. періоду + витрати на вир-во зіт. періоду – залишок незаверш.вир-ва на кін. звіт період

Залишок незавершеного виробництва на кінець періоду визначають так:

де НВПк — незавершене виробництво продукції на кінець звітного періоду; НВПп — незавершене виробництво продукції на початок звітного періоду; В — витрати на виробництво продукції у звітному періоді; СВП — собівартість виробленої продукції.

Отже, собівартість реалізованої продукції визначають за таким рівнянням:

Собівартість реаліз.прод.=залишок гот.прод на поч..звіт.періоду+собівартість прод,виробл.за звіт період-залишок готової продукції на кін.звіт. періоду

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.