Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
279.55 Кб
Скачать

26

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………. 3

Розділ І. Загальна характеристика підприємства……………………………………. 4

Розділ ІІ. Управління фінансовими ресурсами підприємства………………………. 10

2.1 Аналіз поточної платоспроможності……………………………………………… 15

2.2 Аналіз перспективної платоспроможності……………………………………….. 18

2.2.1 Оцінка рівня фінансової стійкості………………………………………………. 18

2.2.2 Аналіз ділової та інвестиційної активності…………………………………….. 19

2.2.3 Показники ефективності роботи підприємства………………………………… 21

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….. 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………. 25

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………. 26

ВСТУП

Науково – дослідна практика є важливою складовою і продовженням навчального процессу в умовах конкретного підприємства. Мною було обрано господарство ТОВ «КІК Авто». Мета практики – закріплення і поглиблення теоретичних знань в області форм власності і господарювання, що застосовуються в господарствах, а також придбання практичних навичок у самостійному вивчені, аналізу та оцінки їх ефективності в період переходу на ринкові відносин.

Предметом дослідження виступає підприємство «КІК Авто». Яке знаходиться у м. Броварах, Київської обл.. Підприємство займається реалізацією запчастин автомобілів DAEWOO (CHEVROLET), HYUNDAI, KIA, SSANG YONG, SAMSUNG

Даний звіт містить:

 • титульний лист

 • зміст

 • реферат

 • вступ

 • 2 розділи

 • висновки

 • список використаних джерел

 • додатки

Звіт містить 27 аркушів, 8 таблиць, 19 формул.

Розділ І. Загальна характеристика підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІК Авто» є юридичною особою. ТОВ засноване 05.10.2010 року.

Місце знаходження Товариства:

Україна , Київська обл., м. Бровари, вул. Підприємницька 22

Учасником Товариства є : громадянин України Кутирьов С. О.

В нутрішня організаційна структура Товариства має такий вигляд:

Діяльність Товариства здійснюється у відповідності до Закону України “Про господарські товариства”, інших законодавчих актів України, установчого договору про створення і діяльність Товариства і Статуту. Воно є юридичною особою, здійснює господарську та іншу діяльність від свого імені на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням, необхідні штампи і власні бланки.

Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені. Має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

Товариство не відповідає по зобов’язаннях держави і учасників. Держава не відповідає по зобов’язаннях Товариства. Учасники несуть відповідальність по зобов’язаннях Товариства в межах їх вкладів.

Метою Товариства є отримання прибутків від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів засновників, а також економічних і соціальних інтересів працівників, від здійснення виробничої діяльності та надання послуг населенню:

- Надання послуг у сфері продажу автомобілів

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється статутний фонд у розмірі (п’ятдесят тисяч гривень).

Вклад кожного з Учасників становить: Купирев С.О 500000 грн.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів.

Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Рішення Товариства про збільшення розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру, а при зменшенні розміру статутного фонду – не раніш як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це в установленому порядку.

Додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаному в цьому статуті і в установчому договорі.

Учасник Товариства може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному, чи кільком учасникам цього Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини). Учасник, який її відступив, пропорційно їх часткам в статутному фонді або в іншому погодженому між ними розмірі. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. Частка учасника товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати її іншим Учасникам або третім особам в строк, що не перевищує 1-го року.

По одностайному рішенню зборів всіх учасників, Товариство має право здати в оренду, продати або подарувати набуте майно товариства як основних, так і обігових коштів другим юридичним, або фізичним особам.

При виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному фонді.

Джерелами формування майна Товариства є:

• вклади Учасників в Статутний фонд;

• прибуток, одержаний від реалізації власної продукції, робіт і послуг та інших видів господарської діяльності;

• прибутки від реалізації цінних паперів, випущених в установленому порядку;

• цільових та інвестиційних безповоротних грошових і майнових внесків, добровільних пожертвувань, спонсорських внесків, які надходять від українських та іноземних організацій і громадян;

• інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Учасники Товариства є власниками майна, внесеного ними в Товариство, отриманих прибутків, а також іншого майна, одержаного або придбаного Товариством за іншими підставами, не забороненими чинним законодавством України.

Порядок розподілу прибутків визначається Договором про створення і діяльність Товариства.

Вищим органом Товариства є загальні збори його учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику. Кожен Учасник має один голос.

Загальні збори Учасників Товариства обирають голову Товариства.

До компетенції загальних зборів Товариства належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства;

в) обрання та відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії;

г) затвердження річних планів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;

е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

ж) визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

з) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

и) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

і) виключення учасника з товариства та прийняття Учасника в товариство.

З питань, зазначених в підпунктах “а”, “б”, “і” цього пункту потрібна одностайність загальних зборів учасників. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності 60% голосів, а з питань, які потребують одностайності, – всі учасники. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

Прийняття рішень загальними зборами Учасників Товариства, а також скликання позачергових зборів та інші процедурні питання здійснюються у відповідності з вимогами Закону України “Про господарські товариства” і затвердженими правилами процедури.

Виконавчим органом Товариства є директор. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора, який підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Він не вправі приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Законом України “Про господарські товариства”, цим статутом і установчим договором. Має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.

Контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників Товариства. Директор не може бути членом ревізійної комісії, а також Головою загальних зборів учасників.

Зміни до установчих документів Товариства приймаються зборами його учасників. Зміни вважаються прийнятими при одностайності зборів учасників. Про зміни, які вносяться в установчі документи Товариства, Товариство зобов’язане повідомити орган, що провів реєстрацію.

З метою забезпечення виконання статутних завдань Товариство має право здійснювати експортно-імпортні операції, створювати спільні підприємства із закордонними фірмами і організаціями, відкривати філії, представництва за межами України.

Товариство забезпечує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується працівниками, а також санітарно-побутові умови відповідно нормативних актів про охорону праці.

Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також на інших засадах, становлять трудовий колектив. Соціальні та трудові права трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством України.

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відбувається за рішенням зборів його учасників, при цьому вся сукупність прав та обов’язків Товариства переходить до його правонаступників.

Товариство ліквідується у випадках:

а) за рішенням зборів учасників Товариства;

б) за рішенням арбітражного суду у випадках:

 • визнання його банкрутом;

 • за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або групового порушення ним законодавства та інше.

Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або арбітражного суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

Розділ ІІ. Управління фінансовими ресурсами підприємства.

Майно підприємства відображається у балансі (форма №1). Згідно з балансом майно класифікується за видами ресурсів, які відображені у активі балансу, та за видами джерел їх фінансування – пасив балансу. Загальна ж вартість майна дорівнює валюті балансу, при цьому виконується наступна тотожність: актив = пасив (280 рядок = 640 рядок ).

Таким чином, аналіз майна підприємства дає відповідь на такі запитання:

 • як змінюється загальна вартість майна підприємства, в тому числі порівняно з динамікою доходів;

 • динаміка яких статей активу і пасиву визначає зміну вартості майна;

 • якою є структура активів і пасивів, які зміни в ній відбулися;

 • яким є стан необоротних активів.

Починаємо з горизонтального аналізу. При цьому використовуємо такі показники:

- абсолютний приріст – це різниця між наступним та попереднім рівнем ряду динаміки:

∆у = уt – уt-1;

де ∆у – абсолютний приріст;

уt – поточний рівень ряду динаміки;

уt-1 – рівень ряду динаміки принятий за базу.

Він показує на скільки рівень поточного періоду вище або нижче попереднього.

- темп приросту – це відношення абсолютного приросту до періоду прийнятому за базу оподаткування

у вигляді коефіціенту у відсотках

Тпр = Тпр =

Темп приросту виражається у відсотках показує на скільки відсотків збільшився або зменшився поточний рівень у порівнянні з попереднім прийнятим за 100%.

При темпах росту менше 100% або одиниці виходять від’ємні темпи приросту.

Далі проводим вертикальний аналіз який передбачає визначення структури активів і пасивів, їх динаміку. Для цього використаємо наступні показники:

 • питома вага (Пв) окремої частини сукупності;

 • темп приросту (Тпр).

За даними таблиці 2.1 . протягом розглянутого періоду вартість майна підприємства за 2012 рік зменшилась на – 106222 тис. грн. . ,або – 8.5%, а в 2013 році вартість майна зменшилась на – 118738 тис .грн. , або – 10.4 %

Таблиця 2.1

Горизонтальний аналіз майна ТОВ « КІК Авто »

Стаття

Код рядка

2012

2013

Тис.грн.

∆у

Тпр %

Тис. грн

∆у (2-1)

Тпр %((3*100)/1)

01,01,11

01,01,13

01,01,13

01,01,14

Усього розділ І

80

52048

54967

2919

5,6

54967

31454

-23513

-42,8

Залишкова вартість ОЗ

30

1488

1154

-334

-22,4

1154

3170

2016

174,7

Усього розділ ІІ

260

1190425

1081353

-109072

-9,2

1081353

986128

-95225

-8,8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

161

133203

1046

-132157

-99,2

1046

39727

38681

3698,0

Резерв сумнівних боргів

162

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

Грошові кошти

230+240

76750

13948

-62802

-81,8

13948

5927

-8021

-57,5

Витрати майбутніх періодів

270

248

179

-69

-27,8

179

179

0

0,0

Баланс

280

1242721

1136499

-106222

-8,5

1136499

1017761

-118738

-10,4

Усього розділ І

380

10075

-103933

-114008

-1131,6

-103933

-224551

-120618

116,1

Інший додатковий капітал

330

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

Нерозподілений прибуток

350

-47026

-190034

-143008

304,1

-190034

-310652

-120618

63,5

Усього розділ ІІІ

480

1204404

1200869

-3535

-0,3

1200869

635559

-565310

-47,1

Усього розділ ІV

620

28242

39563

11321

40,1

39563

606753

567190

1433,6

Короткострокові кредити банків

500

0

0

0

0,0

0

573196

573196

0,0

Кредиторська заборгованість за товар

530

3283

5980

2697

82,2

5980

1233

-4747

-79,4

Поточні 11обов’язання за розрахунками

540+600

204

7882

7678

3763,7

7882

815

-7067

-89,7

Баланс

640

1242721

1136499

-106222

-8,5

1136499

1017761

-118738

-10,4

Ресурси зменшилися, головним чином за рахунок зменшення залишкової вартості ОЗ у 2012 році ( на -334 тис. грн..) та грошових коштів ( на – 62802 тис. грн..) а у 2013 році залишкова вартість ОЗ збільшилась ( на 2016 тис. грн..) а грошові кошти зменшились (на – 8021 тис. грн..). Але слід відмітити що протягом 2012 і 2013 році підприємство не має сумнівних боргів.

Співставлення темпів приросту майна та доходу від реалізації послуг показало що протягом 2012,2013 року ТОВ «КІК Авто» ефективно використовувало джерела коштів (табл.. 2.2.) темп приросту майна менший за приріст доходів.

Таблиця 2.2

Темп приросту доходів

Показник

Джерело

Темп приросту % (2012)

Темп приросту % (2013)

Майно

Табл. 1.1

-8,5

-10,4

Доходи

Додаток 2

((405875-255073)/255073)*100= 59,1

((171956-122575)/122575)*100=40,3

Висновки з горизонтального аналізу майна підприємства:

- позитивні тенденції :

1) відсутність сумнівних боргів;

2) зростання нерозподіленого прибутку

- негативні тенденції :

1) зменшення залишкової вартості;

2) зменшення грошових коштів.

Результати вертикального аналізу майна підприємства (табл..1.3) вказали на те, що в структурі ресурсів частка необоротних активів на кінець розглянутого періоду збільшилась у 2012 році на 0,65% (4,19-4,84) а у 2013 на 1,75% (4,84-3,09). На зміну ж частки оборотних активів протягом 2012 і 2013 року суттєво вплинуло зменшення питомої ваги статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» у 2012 році на – 4,95% а у 2013 році – 0,64%.

Таблиця 2.3

Вертикальний аналіз майна

Стаття

Код рядка

2012

2013

питома вага статті%

Тпр%

Питома вага статті %

Тпр %

01,01,12

01,01,13

01,01,13

01,01,14

Усього розділ І

80

4,19

4,84

0,65

4,84

3,09

-1,75

Залишкова вартість ОЗ

30

0,12

0,10

-0,02

0,10

0,31

0,21

Усього розділ ІІ

260

95,79

95,15

-0,64

95,15

96,89

1,74

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

161

10,72

0,09

-10,63

0,09

3,90

3,81

Резерв сумнівних боргів

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Грошові кошти

230+240

6,18

1,23

-4,95

1,23

0,58

-0,64

Витрати майбутніх періодів

270

0,02

0,02

0,00

0,02

0,02

0,00

Баланс

280

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

Усього розділ І

380

0,81

-9,15

-9,96

-9,15

-22,06

-12,92

Інший додатковий капітал

330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нерозподілений прибуток

350

-3,78

-16,72

-12,94

-16,72

-30,52

-13,80

Усього розділ ІІІ

480

96,92

105,66

8,75

105,66

62,45

-43,22

Усього розділ ІV

620

2,27

3,48

1,21

3,48

59,62

56,14

Короткострокові кредити банків

500

0,00

0,00

0,00

0,00

56,32

56,32

Кредиторська заборгованість за товар

530

0,26

0,53

0,26

0,53

0,12

-0,41

Поточні обов’язання за розрахунками

540+600

0,02

0,69

0,68

0,69

0,08

-0,61

Баланс

640

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00


Важливим фактором, що впливає на ефективність діяльності підприємства отже і на фінансову стійкість є стан виробничого потенціалу.

Кз = З/Пв*100, (2.1)

Ка = 100-Кз, (2.2)

ФВ = ЧД / ((ЗВпп + ЗВзп)/2), (2.3)

де З – знос основних засобів (032 ряд);

ПВ – первісна вартість (031 ряд) або (011 ряд);

ЧД – чистий дохід (сума рядка 035, 060, 110, 120, 130 звіту про фінансові результати);

ЗВ – залишкова вартість відповідно на початок (030 ряд., гр.. 3 балансу) та на кінець (030 ряд., гр.. 4 балансу) періоду.

Коефіцієнт зносу основних засобів підприємства на початок періоду що розглядається, становив у 2012 28,2% (585/2073*100) на початок, а на кінець 41,4% (815/1969*100) а у 2013 році на початок 41,4% (815/1969*100) а на кінець 33,0% (1047/3170*100). Відповідно коефіцієнт придатності у 2012 році 71,8% та 58,6%, у 2013 році 58,6% та 67%. Така динаміка коефіцієнтів свідчить про те, що ТОВ вкладає кошти у розвиток власної матеріальної – технічної бази, а отже, є інвестиційно активним .

Що стосується фондовіддачі, то з кожної гривні вкладених основних засобів підприємство отримує 578,1 гривні чистого доходу (763687/((1488+1154)/2)) у 2011 році, а у 2013 році 305,2 гривні (500134/((1154+2123)/2)), що є досить високим показником.

  1. Аналіз поточної платоспроможності

Можливість погашення поточних боргів характеризують коефіцієнти серед яких найбільш поширені коефіцієнти абсолютної, швидкості і поточної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) показує яку частку поточних боргів підприємство може погасити негайно:

Кал = ( ГК + ПФІ ) / П4 (2.4)

де ГК – грошові кошти в національній та іноземної валюти (сума ряд балансу 230 та 240);

ПФІ – поточні інвестиції (220 ряд.);

П4– поточні зобов’язання (620 ряд.).

Оптимальним вважається значення коефіцієнту Кал ≥ 0,2.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок 2012 року 1,59 ((44631 + 287)/28242) на кінець року 1.05 ((13948 + 27663)/39563). У 2013 році на початок 1.05 ((13948 + 27663)/39563) на кінець 0.01 ((5927 + 407)/606753).

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) визначає частку поточних зобов’язань, яку підприємство спроможне погасити протягом періоду, що дорівнює тривалості обороту дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги:

Кшл = (ГК + ПФІ + ДЗ + Во)/П4 , (2.5)

де ДЗ – дебіторська заборгованість (160 ряд. балансу);

Во – вартість одержаних векселів (150 ряд. балансу).

На початок 2012 року коефіцієнт швидкої ліквідності становив 6,31 ((44631 + 287 + 133203)/28242) а на кінець 1,08 ((13948 + 27663 + 1046)/39563), у 2013 році на початок 1,08 ((13948 + 27663 + 1046)/39563) а на кінець 0,08 ((5927 + 407 + 39727)/606753)

Тривалість обороту дебіторської заборгованості (Тзз):

Тзз = ((365 *(ДЗп + ДЗк + Воп + Вок)/2) / Д , (2.6)

де ДЗп, ДЗк - дебіторська заборгованість (ряд 160 гр. 3 балансу) та кінець (ряд. 160, гр..4 балансу) періоду;

Воп , Вок - векселі одержані відповідно на початок (ряд. 150, гр. 3 балансу) та кінець (ряд. 150, гр.. 3 балансу) періоду;

Д – дохід (010 ряд. гр. 3 звіту про фінансові результати).

За даними балансу та звіту про фінансові результати тривалість обороту дебіторської заборгованості склала 2012 році 60,4 дня ((365*((133203+1046)/2))/405875), а у 2013 році 43,3 дня ((365*((1046+39727)/2)/171956). Отже заборгованість протягом 2012 і 2013 року є простроченою так як перевищує нормативне значення – 40 днів.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Ппл) визначає спроможність підприємства погасити поточні зобов’язання протягом періоду, що дорівнює тривалості обороту оборотних активів:

Кпл = ОА / П4, (2.7)

де ОА – оборотні активи на певну дату (260 ряд. балансу).

Тривалість обороту оборотних активів визначається аналогічно тривалості обороту дебіторської заборгованості:

Тоа = ((Дк*((ОАп + ОАк)/2)/Д , ( 2.8)

де ОАп, ОАк – оборотні активи відповідно на початок (ряд. 260, гр. 3 балансу) та кінець (ряд. 260, гр. 4 балансу) періоду.

Коефіцієнт поточної ліквідності на підприємстві, що аналізується, становив на початок 2012 року 42,2 (1190425/28242), на кінець 27,3 (1081353/39563), у 2013 на початок 27,3 а на кінець 1,6 (986128/606753), при тому, що тривалість обороту оборотних активів склала за цей період у 2012 році 102 дні ((365*((1190425 + 1081353)/2)/405875) а у 2013 році 219 днів ((365*((1081353+986128)/2)/171956)

Період обороту кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (Ткз) показує, як швидко підприємство гасить свої зобов’язання перед постачальниками і підрядниками:

Ткз = ((Дк * ((КЗп + КЗк)/2))/(ВЗк – ВЗп + МЗ)), (2.9)

де КЗп, КЗк - кредиторська заборгованість (ряд. 530, гр.. 3 балансу) та кінець (ряд. 530, гр.. 4 балансу);

ВЗк, ВЗп - виробничі запаси на кінець (ряд.100. гр. 4 балансу) та початок (ряд. 100, гр. 3 балансу) періоду;

МЗ – матеріальні затрати (ряд. 230 звіту про фінансові результати, гр.. 3).

У 2011 році період обороту кредиторської заборгованості для ТОВ склав 175 днів ((365*((3283+5980)/2)794 – 17659 + 26524) а у 2012 році 34,5 дні ((365*((5980 + 1233)/2)/16067 – 794 + 22814)).

Порівнюючи періоди обороту дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ можна зробити висновок що у 2011 році підприємство гасить свої зобов’язання після повернення коштів за реалізовану продукцію (Ткз >Тдз) 175 днів проти 60,4 дня а у 2012 році виникає дефіцит коштів (Ткз >Тдз ) 34,5 дня проти 43, 3 днів.

Висновки з аналізу ліквідності підприємства:

 • позитивні тенденції:

 1. ліквідність підприємства у 2012 і у 2013 роках є досить високою: ТОВ в змозі розрахуватися за своїми боргами повністю й негайно;

 2. споживачі послуг ТОВ суттєво не затримують розрахунки з підприємством;

 • негативні тенденції:

 1. невигідним є для підприємства співвідношення між строком обороту дебіторської та кредиторської заборгованості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.