Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
279.55 Кб
Скачать

2.2 Аналіз перспективної платоспроможності

2.2.1 Оцінка рівня фінансової стійкості

Коефіцієнт автономії визначає частку активів, що покриваються власними джерелами:

Ка = (П1 + П2)/ ВБ, (2.10)

де П1 – власний капітал (380 ряд. балансу).

П2 – забезпечення наступних виплат і платежів (430 ряд. балансу)

ВБ – валюта балансу (280 або 640 рядок балансу).

Коефіцієнт фінансового ліверіджу дозволяє встановити, яка сума запозичених коштів залучена підприємством на одиницю власного капіталу та вказує на запас стійкості перспективної платоспроможності:

Кфл = (П3 + П4 + П5)/(П1+П2) (2.11)

де П3 - довгострокові зобов’язання (480 ряд. балансу)

П5 – доходи майбутніх періодів (630 ряд. балансу).

Коефіцієнти покриття необоротних активів (Кпна) та запасів (Кп3).

Кпна = (П1+П2)/А1 (2.12)

де А1 – підсумок першого розділу активу балансу (ряд 80 балансу)

Кп – (П1 + П2 – А1)/ З (2.13)

де З – вартість запасів (сума рядків балансу із 100 по 140)

Таблиця 2.4

Показники фінансової стійкості ТОВ «КІК Авто»

Показник

Дата

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2014

Коефцієнт автономії

10075/1204404=0,008

103933/1200869=-0,0865

-0,0865

224551/635559=-0,353

Коефіцієнт фінансового фіверіджу

(1204404+28242)/10075=122,3

103933/54967=-158

0,381

224551/31454=7.1

Коефіцієнт покриття необоротних активів власними коштами (Кпна)

10075/52048=0,19

 -

103933/54967=-1.9

-

Коефіцієнт покриття запасів власними коштами (Кп3)

(10075-52048)/17659=-2.37

(103933-54967)/794=-200

ТОВ на кінець 2012 року має досить низький рівень залежності від зовнішніх джерел фінансування – 8,65% майна є його власністю.

      1. Аналіз ділової та інвестиційної активності

Показники ділової активності характеризують швидкість обороту майна підприємства за звітний період. Ними є:

  • кількість оборотів ресурсів ( nр )

nр = ЧД/, (2.14)

де - середнє значення валюти балансу за звітний період (сума стовпчиків 3 та 4 за 280 (640) рядком ділена на два);

  • кількість оборотів власного капіталу (nвк)

nвк = ЧД / , (2.15)

де - середнє значення власного капіталу за звітний період (сума стовпчиків 3 та 4 за 380 рядком ділена на два);

  • кількість оборотів запозиченого капіталу (nзк)

nзк = ЧД / (2.16)

де - середнє значення запозиченого капіталу за звітний період (сума стовпчиків 3 та 4 за рядками 480, 620, 630 ділена на два);

  • кількість оборотів необоротних активів (nна)

nна = ЧД / (2.17)

де - середнє значення необоротних активів за звітний період (сума стовпчиків 3 та 4 за 080 рядком ділена на два).

На ТОВ ділову активність характеризують дані табл.. 2.5, з якої видно,що ділова активність підприємства є високою. При цьому найбільшу швидкість обороту майна мають залучені джерела фінансування ресурсів – протягом року вони здійснили у 2012 році 0,62 обороти, а у 2013 році 0,43 обороти.

Таблиця 2.5

Показники ділової активності

Кількість оборотів

Розрахунок

Значення

2012

2013

2012

2013

Ресурсів

763687/((1242721+1136499)/2)

500134/((1136499+1017761)/2)

0,64

0,46

Власного капіталу

763687/((10075+(-103933))/2)

500134/(((-103933)+(-224551))/2)

-16,3

-3,1

Запозиченого капіталу

763687/((1204404+1200869+28242+39563)/2)

500134/((1200869+635559+39563+606753)/2)

0,62

0,43

Необоротних активів

763687/((52048+54967)/2)

500134/(54967+31454)/2)

14,3

11,6

В той же час діюча форма звіту має ряд недоліків, що знижує його аналітичність. З огляду на це необхідно трансформувати звіт наступним чином:

- перший розділ слід починати з прибутку від операційної діяльності і зберегти одне його корегування: збільшення на суму амортизаційних відрахувань;

- збільшення (зменшення) забезпечень віднести до статей, в яких відображаються зміни щодо чистих оборотних активів;

- на суму сплаченого податку на прибуток зменшити статтю “Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань”,оскільки сплата податку означає скорочення зобов’язань перед бюджетом;

- статтю “Сплачені відсотки” перенести з першого розділу звіту у третій розділ “Рух коштів у результаті фінансової діяльності”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.