Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум МОГеодВим.docx
Скачиваний:
87
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
3.98 Mб
Скачать

Практикум з математичної обробки геодезичних вимірів |вимірів|

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

В авторській редакції

Комп’ютерне верстання Д. В. Шаульський

Дизайн обкладинки Д. В. Шаульський

Підп. до друку 13.04.2013

Друк на ризографі

Зам. №

Формат 60 х 84 /16

Ум. друк. арк. 3,1

Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК №4064 від 12.05.2011 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.