Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГР. обл в бюджет уст.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
306.18 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ УЗГОДЖЕНО

Проректор Декан факультету "Економіка і підприємництво"

(Пан М. П.) (Соловйов О. В.)

___ __________ 2010 р. ___ __________2010 р.

Краївська і. А.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Облік у бюджетних установах ”

(для студентів денної та заочної форм навчання

напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 6.030509– „Облік і аудит ”)

Харків – ХНАМГ – 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Краївська І. А.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Облік у бюджетних установах ”

(для студентів денної та заочної форм навчання

напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 6.030509– „Облік і аудит ”)

Харків – ХНАМГ – 2010

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни

„Облік у бюджетних установах ” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності 6.030509– „Облік і аудит ”). Укл.: Краївська І. А. – Х.: ХНАМГ, 2010. - 19 с.

Укладач: І. А. Краївська

Програми побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Рецензент: проф., к.е.н. Н. І. Гордієнко

Рекомендовано кафедрою "Облік і аудит"

(протокол №1 від 30 серпня 2010 )

© Краївська І. А., ХНАМГ, 2010

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП............................................................................................................4

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.............................................4

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни....................................................4

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни...........................................5

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги..........................................................5

1.4. Рекомендована основна навчальна література..................................6

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни.......................................8

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ...........................10

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами

підготовки та видами навчальної роботи.....................................10

2.2. Зміст дисципліни.................................................................................10

   1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями............11

   2. Лекційний курс........................................................................11

   3. Практичні заняття...................................................................12

   4. Індивідуальні заняття.............................................................12

   5. Самостійна навчальна робота студента................................12

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту........................13

2.4. Інформаційно-методичне забезпечення.........................................15

ВСТУП

Дисципліна „ Облік у бюджетних установах ” за освітньо-професійною програмою має статус нармативної.

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі:

– СВО ХНАМГ „Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра спеціальності 6.030509 – „Облік і аудит ”, 2007.

– СВО ХНАМГ "Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 6.030509 - „Облік і аудит ” ( денна форма навчання), Харків,2008.

– СВО ХНАМГ "Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 6.030509 - „Облік і аудит ” (заочна форма навчання), Харків,2008.

Програма ухвалена кафедрою " Облік і аудит" (протокол № 1 від 30.08.2010 та Вченою радою факультету економіки і підприємництва (протокол №1 від 2010 .)