Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум МОГеодВим.docx
Скачиваний:
87
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
3.98 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА

К.О. Метешкін,

Д.В. Шаульський.

Практикум з

МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ

ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ

Харків

ХНУМГ

2014

УДК 528.85(075)

ББК 26.11я73-6+22.172я73-6

М54

Рецензенти:

А.І. Колосов, д. ф.-м. н., професор (Харківська національна академія міського господарства),

А.Б. Ачасов, д. с-г. н., професор (Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва),

В.М. Ілюшко, д. т. н., професор (Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»).

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

лист № 1/11-2644 від 28.02.2012 р.

Метешкін К.О.

М54 Практикум з математичної обробки геодезичних вимірів: навч. посібник / К.О. Метешкін, Д.В. Шаульський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 100 с.

ISBN 978-966-695-274-8

УДК 528.85(075)

ББК 26.11я73-6+22.172я73-6

В навчальному посібнику викладені способи і методи виконання лабораторних і розрахунково-графічних робіт з курсу «математична обробка геодезичних вимірів». Велика увага приділена застосуванню комп’ютерних програм (на прикладі MS Excel) при виконанні розрахунків. Для самостійної перевірки отриманих теоретичних знань в посібнику приведені тестові завдання з відповідями на них.

Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» вищих навчальних закладів.

© К.О. Метешкін, 2014

© Д.В. Шаульський, 2014

ISBN 978-966-695-274-8 © ХНУМГ, 2014

ЗМІСТ

Стор.

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………

5

1.1

Складові частини розрахунково-графічних та лабораторних робіт…………………………………………………………………

5

1.2

Вимоги до оформлення розрахунково-графічних та лабораторних робіт………………………………………………….

6

2.

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ………………………………………………...

7

2.1

Вправи з математичних дій над матрицями в програмному середовищі MS Excel 2010…………………… …………………….

7

2.2

Дослідження похибок на випадковість………………………...…...

14

2.3

Обчислення середніх квадратичних похибок функцій виміряних величин………………………………………………………………..

20

2.4

Математичне опрацювання рівноточних вимірювань однієї величини………………………………………………………………

23

2.5

Математичне опрацювання нерівноточних вимірювань однієї величини………………………………………………………………

32

2.6

Математичне опрацювання подвійних рівноточних вимірювань..

41

2.7

Математичне опрацювання подвійних нерівноточних вимірювань…………………………………………………………...

48

2.8

Кореляційний аналіз сукупності вимірювань……………………..

55

3.

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ РОБОТИ………………………………...

59

3.1

Зрівнювання геодезичного чотирикутника параметричним методом……………………………………………………………….

59

3.2

Зрівнювання геодезичного чотирикутника корелатним методом..

71

4.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ……………………………………………………

82

4.1

Тестування з теми «Теорія похибок вимірювань»………………...

82

4.2

Тестування з теми «Спосіб найменших квадратів»……………….

86

СПИСОК ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………...

89

ДОДАТКИ

Додаток А. Зразок титульного аркушу…………………………………..

90

Додаток Б. Зміст звіту з лабораторних та розрахунково-графічних робіт………………………………………………………………………...

91

Додаток В. Значення функції густини нормального розподілу………...

92

Додаток Г. Значення функції Лапласа……………………………………

95

Додаток Д. Критичні точки χ2-розподілу………………………………..

97

Додаток Е. Таблиця похідних…………………………………………….

100

Додаток Ж. Схема геодезичного чотирикутника………………………..

101

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.