Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум МОГеодВим.docx
Скачиваний:
87
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
3.98 Mб
Скачать

4.2 Тестування з теми «Спосіб найменших квадратів»

 1. Яке математичне співвідношення відображає сутність методу найменших квадратів?

 1. Чи вірно, що задача зрівнювання виникає тільки тоді, коли поряд із необхідними вимірюваннями виконані надлишкові вимірювання?

 1. Вірно.

 2. Невірно.

 1. За якою формулою обчислюють поправки до виміряних величин?

 1. V = + l

 2. V = - l

 3. V = -А-1λ

 4. V = Аδ+λ

 1. Які з приведених формул є формулами Юнга?

 1. Вірно, що рішення знайдене способом найменших квадратів відповідає найменшій вазі шуканої величини?

 1. Вірно.

 2. Невірно.

 1. Чи вірно, що якщо результати вимірів містять лише випадкові похибки, то значення невідомих, знайдені за способом найменших квадратів будуть вірогіднішими і володітимуть найменшою середньою квадратичною похибкою?

 1. Вірно.

 2. Невірно.

 1. Чи вірно, що якщо результати вимірів, містять систематичні похибки, то зрівнювання вимірювань за способом найменших квадратів дасть однозначне рішення, проте отримані значення не будуть вірогіднішими і не будуть володіти найбільшою вагою?

 1. Вірно.

 2. Невірно.

 1. З якого співвідношення визначають кут повороту осей еліпсу похибок?

 1. За якою формулою обчислюють малу піввісь еліпсу похибок?

 1. За якою формулою обчислюють велику піввісь еліпсу похибок?

 1. Відношення квадрата середньої квадратичної похибки після зрівнювання до квадрату середньої квадратичної похибки до зрівнювання дорівнює

 1. відношенню числа необхідних вимірів до числа всіх вимірів;

 2. відношенню числа необхідних вимірів до числа надлишкових вимірів;

 3. відношенню числа всіх вимірів до числа необхідних вимірів;

 4. відношенню числа надлишкових вимірів до числа необхідних вимірів.

 1. За якою формулою обчислюють емпіричну середню квадратичну похибку?

 1. За якою формулою обчислюють кругову середню квадратичну похибку?

Список джерел

 1. Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 [Текст]: метод. реком. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. Б. Давидова, Н. О. Рибакова, О. М. Науменко; відп. ред. П. М. Кузнєцов. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 12 с.

 2. Войславский, Л.К. Теория математической обработки геодезических измерений. Часть 1. Теория погрешностей измерений учебно-методическое пособие (для студентов 2 курса дневной формы обучения спец. 7.070908 «Геоинформационные системы и технологии») [Текст] / Л.К. Войславский. – Х.: ХНАГХ, 2006. – 64 с.

 3. Войславский, Л.К. Теория математической обработки геодезических измерений. Часть 2. Способ наименьших квадратов учебно-методическое пособие (для студентов 2 курса дневной формы обучения спец. 7.070908 «Геоинформационные системы и технологии») [Текст] / Л.К. Войславский. – Х.: ХНАГХ, 2007. – 75 с.

 4. Метешкін, К.О. Математична обробка геодезичних вимірів: навч. посібник [Текст] / К.О. Метешкін, Д.В. Шаульський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 177 с.

 5. Зазуляк, П.М. Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: Навчальний посібник [Текст] / П.М. Зазуляк, В.І. Гавриш, Е.М. Євсєєва, М.Д. Йосипчук – Львів: Видавництво «Растр-7», 2007. – 408 с.

 6. Петров, Н.С. Основы теории ошибок измерений [Текст] / Н.С. Петров. – М.: Госгортехиздат, 1963. – 76 с.

Додаток А. Зразок титульного аркушу

Міністерство освіти і науки України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.