Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГР. обл в бюджет уст.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
306.18 Кб
Скачать

Навчальне видання

КРАЇВСЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни

Облік у бюджетних установах ” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 0501 спеціальності 6.030509– „Облік і аудит ”).

Редактор М. З. Аляб’єв

Комп'ютерне верстання: Ю. П. Степась

План 2010, поз. 416 М

____________________________________________________________________

Підп. до друку_._.2010 Формат 60х84 1/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк. 4,7

Тираж 10 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: дк №731 від 19.12.20

21