Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГР. обл в бюджет уст.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
306.18 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

1.1 Мета, предмет та місце дисципліни

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах, засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку.

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: рух бюджетних коштів у процесі їх невиробничого споживання.

 1. 1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни

Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну

Фінанси

Бухгалтерський облік

Фінансовий облік 1

Професійна

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль___ Облік у бюджетних установах

спеціальність 6.030509

денна форма навчання – 5/180

заочна форма навчання – 3/108

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів, видатків і розрахункових операцій.

 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 2. Облік доходів і видатків.

 3. Облік фінансово-розрахункових операцій.

 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій.

ЗМ 2. Облік необоротних та оборотних активів, власного капіталу.

 1. Облік необоротних активів.

 2. Облік нематеріальних активів.

 3. Облік запасів.

 4. Облік виробничих витрат.

 5. Облік власного капіталу.

 6. Облік фондів.

 7. Облік результатів виконання кошторису.

 8. Інвентаризація в системі бюджетних установ

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Вміння (за рівнями сформованості)

та знання

Сфери діяльності (виробнича,

соціально-виробнича,

соціально-побутова)

Функції діяльності у виробничій сфері

Керуючись нормативними актами складати, приймати, перевіряти, обробляти бухгалтерські документи, вести синтетичний і аналітичний облік.

Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного і аналітичного обліку.

Облікова

1.4. Рекомендована основна навчальна література

1.4.1. Основна література

 1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.— 2001.--№ 37-38.

 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №40.

 3. Порядок призначення і виплати стипендій: постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882.

 4. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, за­кладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: постанова Ка­бінету Міністрів України від 22.02.2000 року № 829.

 5. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: постано­ва Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 року № 659.

 6. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: поста­нова Кабінету Міністрів України від 21.02.2002 року № 228.

 7. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: постанова Кабінету Мі­ністрів України від 30.08.2002 року № 1298.

 8. Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 08.02.2000 року № 125.

 9. Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та ін­ших активів бюджетних установ: Наказ ДКУ від 26.12.2003 року № 242.

 10. Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Наказ Державного казначей­ства України від 17.07.2000 року № 64 (зі змінами та доповненнями).

 11. Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських опе­рацій: Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000 року № 61 // www.rada.gov.ua.

 12. Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання: Наказ Державного казначейства України від 10.08.2001 року № 141.

 13. Бутинець Ф. Ф., Остапчук Т. П., Остап’юк Н. А. Бухгалтерський облік у бюджетних установах.— Житомир: ПП “Рута”, 2006.

 14. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2009.

 15. Свікро С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах.— К.: КНЕУ, 2009.