Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Strategiya.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
31.74 Кб
Скачать

14.Матричні методи у формув. Корпорат. Стратегії адл та Ансоффа.

Матриця АДЛ ґрунтується на концепції життєвого циклу галузі (ЖЦГ), яка являє собою модель зміни в часі ряду ринкових змінних (параметрів): збуту, прибутку, рівня конкуренції тощо. Відповідно до неї кожна галузь (сектор, ринок, СЗГ) проходить впродовж життєвого циклу розвитку чотири фази: народження (впровадження), ріст і розвиток, насичення (зрілість), спад. Названіфазижиттєвого циклу галузістановлятьвісь Y матриці АДЛ.

Вісь X відображаєконкурентнупозицію СБО підприємства, яка може бути: слабкою, міцною, сприятливою, сильною, ведучою (домінуючою, лідерством). Поєднанняданих про чотирифазижиттєвого циклу галузі (СЗГ) і п’ яти конкурентнихпозицій СБО дає в результатіматрицю АДЛ

На першомуетапіоцінюють стан галузей(ринків,секторів,СЗГ),на якихдіють СБОпідприємства.

На другому етапіоцінюютьконкурентнупозиціюкожної СБО підприємстванаступними способами: конкурентнупозиціювизначають за певними характеристиками.

На третьомуетапі,виходячи з оцінок,зроблених на двохпопередніхетапах,СБОпідприємствапозиціонують на матриці АДЛ.

На четвертому етапі,виходячиізпозиціїкожної СБО на матриці АДЛ,вибирають для неївідповіднустратегію.

Однаквикористанняматриці АДЛ відкриваєширшийдіапазонвиборустратегій. Матрицянадтокорисндля високотехнологічнихгалузейжиттєвий цикл товару якихдуже короткий і якщовчасно не застосувативідповідністратегіїможна не досягати мети.

Модель АДЛ не пропонуєстратегій для галузей, життєвий цикл якихпотрібнозмінити.

МатрицяАнсоффазастосовується для виборустратегії СБО підприємства з альтернативних в умовахзростаючого ринку.

. Відповідно до матриці, в умовахзростаючого ринку існуютьчотиристратегічнихальтернативи:

-Вдосконаленнядіяльності

-Ринковаекспансія

-Товарнаекспансія

-Диверсифікація.

17.Загальна характеристика Маркет.,виробн.,і кадров. Стратегії.

Функціональні стратегії –це забезпечуючі стратегії,що визначають стратегічнуорієнтацію функціональних напрямків – підсистем управління підприємством (маркетингу, виробництва, фінансів, науково-дослідного сектору, управління персоналом, екологічної і соціальної сфер) і забезпечують досягнення їх цілей, а також керованість процесом виконання корпоративної,конкурентної стратегій.

Функціональністратегіїмаютьузгоджуватись і працювати на корпоративну та конкурентнустратегії. Відповідальність за розробкуфункціональнихстратегійлежить на керівниках і головнихспеціалістахвідповіднихфункціональних служб.

Маркетинговастратегія-цестратегіяпідприємств,орієнтованих на ринковіцінності. У загальномувиглядівстановленнястратегії маркетингу складається з чотирьохосновнихетапів: аналізспіввідношень «споживач - товар»; визначеннязагальноїмаркетинговоїстратегії на окремих сегментах ринку; створеннястратегій «marketing-mix» (своєрідного маркетингового «стратегічного набору»);виконання та контроль.

Виробнича (операційна) стратегія–цетакафункціональнастратегія,яказабезпечуєдосягненняпевнихрівніврозвиткувиробництва (по обсягах, номенклатурі, якості, ефективності, технології) відповідно до вимогкорпоративної, конкурентних і функціональнихстратегій, особливо маркетингової.

Стратегія управління персоналом –це функціональна стратегія,що являє собоюсистему підготовки, перепідготовки, добору, розстановки і виховання кадрів, адекватних вимогам корпоративної, конкурентних і функціональних стратегій підприємства, здатних до стратегічного мислення і дій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]