Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка основы охраны труда.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
102.41 Кб
Скачать

Література

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та виробничого захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 3. НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

 4. Кодекс законів про працю України.

 5. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 6. Купчик М.П., Ганзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

 7. Охрана труда в электроустановках / Под ред. Б.А. Князевского. - М., 1983.

 8. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. - М., 1984.

 9. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М.: 1985.

 10. Орлов Г.Г. и др. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Справочник строителя. - М., 1985.

 11. Інженерні рішення з охорони праці / За ред. В.В. Сафонова. - К., 2000.

 12. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга. - Л., 1976.

 13. ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.

 14. ДСТУ2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

 15. ГОСТ12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 16. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

 17. ГОСТ12.0.005-84. ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения.

 18. ГОСТ12.1.003-83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

 19. ГОСТ12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности.

 20. ГОСТ12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы зашиты от шума.

 21. ГОСТ12.4.034-78. ССБГ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация.

 22. ГОСТ12.4.063-79. ССБТ. Средства дерматологические, защитные. Классификация.

 23. ГОСТ12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация.

 24. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.

 25. СН 276-81. Указания по проектированию бытовых зданий и сооружений строительно-монтажных организаций.

 26. ГОСТ12.1.030-87. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 27. ГОСТ12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Общие требования безопасности.

 28. ГОСТ12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

 29. ГОСТ12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

 30. ГОСТ12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

 31. НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

 32. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.

 33. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.

 34. ГОСТ12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

 35. ГОСТ12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

Навчальне видання

Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»).

Укладач: доц. К.В. Данова

Рецензент: М.З.Аляб’єв

Підп. до друку Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Облік–вид. арк. 1,0

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна