Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка основы охраны труда.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
102.41 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

К.В. Данова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять, самостійного вивчення курсу

та виконання контрольної роботи

з дисципліни «Основи охорони праці»

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»)

Харків - 2011

Навчальне видання: методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). – Укл.: К.В. Данова. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 19 с.

Укладач: К.В. Данова

Рецензент: А.М. Гарьковець

1. Мета вивчення курсу «Основи охорони праці»

«Основи охорони праці» - нормативна дисципліна, яка обов’язково вивчається студентами вищих навчальних закладів з метою оволодіння ними необхідними знаннями з основ забезпечення безпеки працівників в умовах виробничого середовища.

Підприємства транспортної галузі належать до категорії підприємств підвищеної небезпеки, оскільки працівники підлягають впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів, таких як: транспорт, виробниче обладнання, що рухається чи обертається, незадовільні мікрокліматичні умови, підвищений рівень запиленості, загазованості, шуму, вібрації та ін.

Курс «Основи охорони праці» дає змоги отримати знання та виробити навички і вміння виявляти потенційну небезпеку, розробляти інженерно-технічні рішення щодо захисту працівників, а також застосовувати їх на практиці.

Даний курс базується на знанні студентами матеріалу дисципліни «Безпека життєдіяльності», яка передує «Основам охорони праці». В подальшому, знання, отримані при вивченні матеріалу даного курсу, стануть базою для вирішення питань охорони праці в рамках курсу «Охорона праці в галузі» та виконання розділу «Охорона праці» дипломного проекту або магістерської роботи.

2. Зміст курсу «Основи охорони праці»

Структура курсу формується з наступних складових:

1) правові та організаційні питання охорона праці;

2) гігієна праці та виробнича санітарія;

3) виробнича безпека;

4) пожежна безпека на виробництві.

Упродовж вивчення курсу студент самостійно вивчає питання, що входять до кожного розділу, та виконує контрольну роботу, яка включає в себе надання відповідей на конкретні запитання, що обираються за варіантом, та вирішення двох задач.

2.1 Правові та організаційні питання охорона праці

В цьому розділі студент вивчає основні законодавчі та нормативні документи в галузі охорони праці, а саме: Конституцію України, Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання що призвели до втрати працездатності», Кодекс законів про працю України, Порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві та ін. В рамках вивчення цих документів студент вивчає принципи регулювання відносин між роботодавцем та працівником в галузі охорони праці; гарантій прав працівників на охорону праці; права працівників на пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці; забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту; відшкодування шкоди працівникам у разі втрати ними професійної працездатності при нещасному випадку на виробництві; організація охорони праці на виробництві; органи державного управління охороною праці; система управління охороною праці; служба охорони праці підприємства; комісія з охорони праці підприємства; державний нагляд і громадський контроль за охороною праці; навчання т перевірка знань з питань охорони праці; розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві; методи аналізу виробничого травматизму; відповідальність за порушення законодавства з охорони праці.

Література [1 – 6, 16].