Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка заоч новая 2014 для контрольной.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
696.83 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний універсітет міського господарства

імені О.М. Бекетова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСИ”

(для студентів 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного

рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”,

6.030509 „Облік і аудит”)

Харків - ХНУМГ- 2014

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисциплини «Фінанси» (для студентів 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікацій-ного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”). Укл. Лелюк Н.Є. – Х.: ХНАМГ, 2014. - 42 с.

Укладач: Н.Є.Лелюк

Рецензент: Н.І. Гордієнко

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 1 від 28.08. 2014р.

Загальні вказівки

Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Його вивчають студенти після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», «Економіка підприємства» «Гроші та кредит» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

Мета курсу — формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і макрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Знання - вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, що відбуваються у фінансовій практиці.

Дана дисципліна є базою для подальшого вивчення дисципліни “Фінанси суб'єктів господарювання”, “Оподаткування підприємства”.

Програмні питання для самостійного вивчення

Змістовий модуль 1. «Загальнотеоретичні основи фінансів»

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.

Предмет науки про фінанси. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових стосунків. Фінансові категорії як форма наукового пізнання суті фінансових стосунків. Функції фінансів.