Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка заоч новая 2014 для контрольной.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
696.83 Кб
Скачать

Допоміжна

9. Бюджетна система:навч. посіб./Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. - К.:Знання, 2010. - 223 с.

10. Лондар С. Л., Тимошенко О. В. Фінанси. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2009 - 384 с.

11. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник, - К.: КНЕУ, 2007-240с.

12. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф. Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. В 2-х ч. – Х.: ВД «ІНЖЕК». 2004. – 560с.

13. Фінанси: Навч.посіб./ В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін..; За ред.. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Знання, 2008. – 366 с.

14. Конспект лекцій з курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу спец. 6.050106 „Облік і аудит”, 6.050107 „Економіка та підприємниц-тво”, 6.050.201 „Менеджмент організації”).- Х.:ХНАМГ, 2006.

Інформаційні ресурси

1. Цифровий репозиторій ХНУМГ [Електронній ресурс] – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua

2. Національний банк України. - Режим доступу: www.bank.dov.ua

3. Лига БизнесИнформ. – Режим доступу: www.liga.net/.

4. Налоги и бухгалтерский учет. – Режим доступу: basa.tav. kharkov.ua/.

5. Право. Украина. – Режим доступу: www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix. cgi/pravo.html.

6. Сервер Верховной Ради Украини. – Режим доступу: www.rada.gov.ua/.

7. Украинское право. – Режим доступу: www.ukrpravo.com/.

8. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua.

9. Офіційний електронний каталог Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

10. Офіційний електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. –Режим доступу :http://korolenko.kharkov.com

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисциплини «Фінанси» (для студентів 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”).

Укладач Наталія Євгенівна Лелюк

Редактор

План 2014, поз.

2