Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка микро ЭП, ОА изд..doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.05 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

С.Б. ТИМОФІЄВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи, практичних занять

та виконання контрольних робіт з дисципліни

Мікроекономіка

(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит” )

товар Y

товар Х

Харків – ХНАМГ – 2009

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни Мікроекономіка (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит” ) / Укл.: Тимофієва С.Б. Харків: ХНАМГ, 2009 – 111 c.

Укладач : С.Б. Тимофієва

Рецензент: канд. екон. наук І.А. Островський

Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №5 від 2.02.09.

© С.Б. Тимофієва, 2009

Харківська національна академія

міського господарства, 2009

ЗМІСТ

Стор.

Вступ

4

І. Плани практичних занять за змістовими модулями й навчальними елементами

6

ІІ. Типові задачі та їх розв’язання

27

ІІІ. Тестові завдання для самостійної роботи

39

ІV. Порядок і критерії оцінювання тестового контролю

знань, навичок та вмінь студентів

63

V. Задачі для самостійної роботи за змістовими модулями

67

VI. Завдання контрольних робіт за варіантами для студентів заочної

форми навчання і методичні рекомендації до їх виконання

76

VIІ. Глосарій (Опорні поняття та категорії за змістовими модулями)

100

Вступ

Мікроекономіка належить до дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит” .

Завдання дисципліни „Мікроекономіка” - надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.

Метою даного видання є допомога студентам у вивченні теоретичних аспектів змістових модулів, виконанні тестових завдань, розв’язанні задач і ситуацій. Виконуючи практичну частину змістових модулів, яка передбачає вирішення задач і виконання тестових завдань з відповідними (логічними, аналітичними, графічними) поясненнями, студент отримає певні навички практичного використання набутих теоретичних знань.

Матеріали методичних вказівок скомпоновані відповідно до ОПП (Освітньо-професійна програма) і ОКХ (освітньо-кваліфікаційна характеристика) напрямів підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

У першому розділі методичних вказівок представлені плани практичних занять за змістовими модулями й навчальними елементами, які включають теоретичну і практичну частини, питання для самопідготовки.

У другому розділі представлені типові задачі та їх розв’язання.

У третьому розділі представлені тестові завдання. Відповідно до кожного навчального елемента розроблено декілька тестових завдань, форма яких адекватна групі навчальних елементів на потрібному рівні його сформованості. На кожний навчальний елемент складено декілька тестових завдань різної форми з урахуванням того, що частина тестових завдань в процесі апробації на різних контингентах суб’єктів навчання під час розроблення критеріально-орієнтованих тестів, тобто визначення певних критеріїв тесту (складності, валідності, диференціюючи здатності тощо) до вимог, що встановлюються стандартами якості тесту.

У четвертому розділі представлено порядок і критерії оцінювання тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів.

У п’ятому розділі представлені задачі для самостійного опрацювання студентами за змістовими модулями.

У шостому розділі представлені завдання контрольних робіт для студентів заочної за варіантами і методичні поради до їх виконання.

Методичні вказівки включають також глосарій.

Наведений у методичних вказівках комплекс тестових завдань, задач, ситуацій сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу; передбачає можливість студентам самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, самостійно оцінювати свій рівень знань; сприяє удосконаленню проведення практичних занять, розширюючи можливості урізноманітнення, активізації роботи студентів, а викладачам дає можливість більш об’єктивно оцінювати знання, вміння, навички студентів.

І. Плани семінарських занять

за змістовими модулями та навчальними елементами