Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка основы охраны труда.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
102.41 Кб
Скачать

2.2 Гігієна праці та виробнича санітарія

Цей розділ містить питання, які стосуються факторів, що формують умови праці працівників, а саме: виробничий мікроклімат, запиленість, загазованість, освітлення, шум, вібрація, електромагнітне випромінювання. При вивченні цього розділу, студент повинний розглянути наступні питання: основні поняття гігієни праці та виробничої санітарії; загальні санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території підприємств та виробничих приміщень; умови праці; небезпечні та шкідливі виробничі фактори, їх класифікація; мікроклімат виробничих приміщень, фактори, що його формують та їх дія на людину, принципи нормування та загальні засоби та заходи щодо його нормалізації; запиленість та загазованість виробничих приміщень, класифікація шкідливих речовин та особливості їх впливу на працівників, поняття гранично допустимої концентрації шкідливої речовини; колективні та індивідуальні засоби і заходи захисту працівників від впливу шкідливих речовин на виробництві; вентиляція, її класифікація та основні складові; виробниче освітлення, класифікація, нормування та вимоги до його улаштування для освітлення виробничих приміщень та території підприємств; виробничий шум та вібрація, класифікація, нормування та дія на функціональний стан організму людини, засоби колективного та індивідуального захисту від впливу шкідливих віброакустичних коливань; електромагнітне випромінювання, його дія на організм людини, основні характеристики та методи захисту від електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону та промислової частоти.

Література [5 – 6, 12 - 25].

2.3 Виробнича безпека

В цьому розглядаються питання забезпечення безпечної експлуатації устаткування та технологічних процесів на підприємстві. Студенту необхідно вивчити загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів; вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском, резервуарів, балонів; безпека праці під час експлуатації вантажопідіймальної техніки та вантажно-розвантажувальних робіт; електробезпека об’єктів та устаткування підприємства, особливості електротравматизму, дія електричного струму на людину, фактори, що впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом, система засобів і заходів щодо забезпечення електробезпеки.

Література [5 – 6, 26 - 33].

2.4 Пожежна безпека

При вивченні цього розділу студенту необхідно розглянути законодавчу та нормативну базу пожежної безпеки; сутність та види горіння; пожежа, небезпечні фактори пожежі; систему попередження вибухів та пожеж, попередження утворення в горючому середовищі джерел запалювання; систему протипожежного та противибухового захисту, шляхи обмеження розповсюдження та розвитку пожежі, особливості застосування первинних засобів пожежогасіння; систему організаційно-технічних заходів по забезпеченню пожежної безпеки.

Література [5 – 6, 34 - 35].

3. Вимоги до оформлення контрольної роботи та її зміст

Контрольна робота виконується на листах формату А4 та повинна мати титульний лист встановленої форми із зазначенням назви дисципліни, прізвища, ім’я та по-батькові студента, номера курсу, групи та шифру залікової книжки, а також прізвища, ім’я, по-батькові та посади викладача, що перевірив роботу. На другому листі наводиться зміст роботи у вигляді переліку питань, встановлених згідно з табл. 1, а також номерів задач. Далі йде основна частина контрольної роботи. Наприкінці наводиться список літератури, якою студент користувався при відповіді на запитання та вирішенні задач.

Контрольна робота включає в себе відповіді на три теоретичних запитання та вирішення двох задач за варіантом. Теоретичні запитання обираються за таблицею 1 згідно останньої цифри залікової книжки та першої букви прізвища студента. Номери задач обираються за першою буквою прізвища студента.