Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печать!!!!.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
690.69 Кб
Скачать

Тема 4.4. Ринок факторів виробництва

1. Теорія граничної продуктивності й попит на ресурси.

2. Зміна в попиті на ресурси, його еластичність. Оптимальне співвідношення

ресурсів.

3. Ціноутворення на ринку ресурсів. Визначення заробітної плати, її

диференціація. Капітал як ресурс тривалого використання.

4. Ринок природних ресурсів.

Відновлювані природні ресурси – це природні ресурси, які в міру їх

використання здатні самовідновлюватись або відновлюватися за допомогою

економічної діяльності суб’єктів господарювання.

Відсотки – доход, який сплачує позичальник на користь кредитора у

вигляді плати за використання залучених на визначений термін коштів або

майна.

Гранична норма часової переваги (MRTP) показує, заради скількох

додаткових одиниць майбутнього споживання людина погодиться

відмовитися від однієї одиниці поточного споживання, тобто, яка зміна

споживання в майбутньому періоді припадає на одиницю зміни споживання в

поточному періоді за умови сталого рівня корисності для індивіда

Економічна рента – перевищення ціни за використання ресурсу над

трансфертним доходом.

Еластичність попиту на виробничі ресурси – відсоткова зміна обсягу

попиту на ресурс, спричинена одновідсотковою зміною ціни даного ресурсу.

Заробітна плата — це плата за залучення у виробництво трудових

послуг.

Земельна рента – це форма доходу землевласника і водночас форма

витрат для орендаря за використання землі та інших природних ресурсів,

пропозиція яких строго обмежена.

Земля як природний ресурс є природним агрегованим економічним

ресурсом, що використовують у процесі виробництва.

Невідновлювані природні ресурси – це ресурси, які з часом не

збільшуються, а зменшуються, і за повної вичерпаності відновити їх у процесі

економічної діяльності неможливо.

Номінальна ставка (іn) - це відсоткова ставка, що оголошується банками

з врахуванням темпа інфляції.

Олігопсонія на ринку праці – ситуація, коли кілька великих фірм

наймають більшу частину певного виду праці в межах окремої території. 172

Позичковий відсоток – ціна, що сплачує власник капіталу за

використання позикових засобів протягом певного періоду.

Попит на фактори виробництва – потреба фірм у виробничому ресурсі

при даній ціні.

Потік послуг від активу – це кількість відпрацьованого часу машиною

або устаткуванням за певний період (години, місяць, рік).

Потік доходів від активу – це прибутки або платежі, одержані від

функціонування капітального активу протягом певного періоду.

Прибуток – різниця між надходженням від реалізації певного обсягу

продукції і загальними витратами на її виробництво.

Реальна відсоткова ставка — це номінальна ставка відсотка без

урахування очікуваного темпу інфляції, її обчислюють за рівнянням Фішера.

Ринки факторів виробництва – ринки на яких унаслідок взаємодії

попиту і пропозиції формується ціна на працю, капітал і природні ресурси у

вигляді заробітної плати, відсотка, доходу, ренти.

Трансфертний доход – доход, який дає змогу утримувати будь-який

ресурс у певній сфері діяльності.

Чиста поточна вартість інвестиційного проекту (NPV) – це

дисконтована цінність потоків очікуваних у кожному році прибутків від

реалізації проекту за вирахуванням суми інвестиційних видатків.

Ціна землі – це сума, яка при даній нормі відсотка даватиме доход, який

дорівнюватиме рiчнiй ренті з даної ділянки

Ціна капітального активу – це сума грошей, за яку одиниця капіталу

може бути куплена або продана в певний момент часу

Тестові завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.