Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печать!!!!.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
690.69 Кб
Скачать

1. Закон попиту передбачає, що: в

а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів зростають, то вони більше товарів купують;

в) коли ціна товару падає, обсяг покупок зростає;

г) коли ціна товару падає, обсяг покупок падає.

2. Якщо попит падає, крива попиту зсувається: а

а) ліворуч донизу;

б) за годинниковою стрілкою;

в) догори праворуч;

г) проти годинникової стрілки.

3. Який з наведених факторів впливає на зміну величини попиту на товар В: в

а) зміна ціни товару-замінника;

б) зростання доходів споживача;

в) зміна ціни товару В;

г) зміна смаків споживача.

4. Які з наведених факторів спричиняють зміщення кривої попиту на товар А

ліворуч: в

а) зростання населення;

б) зростання грошових доходів споживача;

в) зниження ціни товару-субституту В;

г) підвищення ціни товару-субституту В.

5. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови не змінюються,

виявляється: в

а) у зростанні пропозиції;

б) у зниженні пропозиції;

в) у зростанні обсягу пропозиції;

г) у зниженні обсягу пропозиції.

6. Ринок товарів і послуг знаходиться в стані рівноваги, якщо: г

а) попит дорівнює пропозиції;

б) ціна дорівнює витратам плюс прибуток;

в) рівень технології змінюється постійно;

г) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. 72

7. Якщо ринкова ціна вище рівноважної, то: а

а) з’являється надлишок товарів;

б) з’являється дефіцит;

в) знижуються ціни на ресурси;

г) збільшується пропозиція на ринку.

8. Товар вважається нормальним, якщо попит на нього: в

а) зростає зі зменшенням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) скорочується зі зростанням ціни комплектарного товару.

9. Якщо ціна товару нижче точки перетину кривої попиту й кривої пропозиції,

то виникає: г

а) надлишок;

б) зростає безробіття;

в) зменшується інфляція;

г) дефіцит;

д) усі варіанти не є правильними.

10. Товари - субститути – це пари товарів, для яких: а

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

Типові задачі та їх розв’язання

Задача 1. Рівняння попиту: QD = 9 – p. Рівняння пропозиції: Qs

= 2p - 6.

Аналітично й графічно визначити рівноважні ціну й обсяг, а також розміри

дефіциту й надвиробництва, якщо р1 = 4 грош. од.; р2 =6 грош. од.

Аналітичне розв’язання

При рівновазі величини попиту й пропозиції рівні, тобто QD = Qs

Дорівнюємо праві частини рівнянь:

9 - p = 2p - 6

3р = 15

Ре

= 5 грош. од. - рівноважна ціна 73

Після підстановки 5 в кожне з рівнянь одержуємо Qе

= 4 - рівноважний обсяг.

Графічне розв’язання

В одній системі координат будуємо прямі попиту й пропозиції.

Таким чином, рівноважна ціна Ре

= 5; рівноважний обсяг Qе

= 4.

Якщо р1=4, тобто менше рівноважної величини, то виникає дефіцит з

перевагою величини попиту, тобто ∆ Q = QD - Qs

= QD (4) - Qs

(4) = 5-2=3.

Якщо р2=6, тобто більше рівноважної величини, то виникає

надвиробництво з перевагою величини пропозиції, тобто

∆ Q = Qs

(6) - QD (6) = = 6-3 = 3.

Задача 2. Рівняння попиту: QD = 9 – p. Рівняння пропозиції: Qs

= 2p - 6.

Припустимо, що введено потоварний податок на продавця в розмірі 1,5 грн.

Визначите:

1) рівноважні ціну й об'єм до введення податку;

2) нові рівноважні ціну й об'єм після введення податку;

3) ціни брутто й нетто;

4) суми податкових надходжень до бюджету;

5) суми податкового тягаря продавця й покупця.

Розв’язання

1. При рівновазі величини попиту й пропозиції рівні, тобто QD = Qs

Дорівнюємо праві частини рівнянь:

9 - p = 2p - 6

3р = 15

Ре

= 5 грош. од. - рівноважна ціна

Після підстановки 5 в кожне з рівнянь одержуємо Qе

= 4 - рівноважний обсяг.

2. Введення податку на продавця не впливає на рівняння попиту, але змінює

рівняння пропозиції:

Qs

= 2 (p – 1,5) – 6 = 9 – 2р

9 - p = 9 - 2р

3р = 18

Ре

= 6 грош. од. - нова рівноважна ціна

= 3 - новий рівноважний обсяг

P

9

D

S

S

Q

9

5

4

D 74

3. Ціну брутто сплачує покупець продавцеві, тобто мова йде про нову

рівноважну ціну р = 6 грн.

Ціну нетто одержує продавець після сплати по товарного податку 1,5 грош. од.,

тобто ціна нетто дорівнює 6 - 1,5 = 4,5 грош. од.

4. Якщо за одну продану одиницю товару продавець сплачує 1,5 грош. од.

податку, то за 3 рівноважні штуки він забезпечує 1,5 · 3 = 4,5 грош. од. у вигляді

податкових надходжень до бюджету.

5. Тягар (втрати) продавця: ∆ продавця = (5-4,5) · 3 = 1,5 грош. од.;

6. Тягар (втрати) покупця: ∆ покупця = ( 6-5) · 3 = 3 грош. од.

Задача 3. Визначите величину ринкового попиту на товар трьома методами

(табличним, графічним і аналітичним), якщо дані наступні рівняння:QА = 6 – p;

QВ = 4 - 2p ; QС = 3 – 3p.

Розв’язання

1. Табличний метод

Р QA QB QC QD=QA+QB+QC

6 0 0 0 0

2 4 0 0 4

1 5 2 0 7

0 6 4 3 13

2. Графічний метод

3. Аналітичний метод

0, якщо р ≥ 6

6 - р, якщо 2 ≤ р < 6

QD = 10 - 3р, якщо 1 ≤ р < 2

13 - 6р, якщо 0 ≤ р < 1

P

6

Q

2

1

4 7 13 75

Якщо р ≥ 6, то QD = 0.

Якщо 2 ≤ р < 6, то не дорівнює нулю тільки QА, тому:

QD = QА = 6 – p.

Якщо 1 ≤ р < 2, то не дорівнюють нулю QА і QВ, тому

QD = QА+QВ = (6 – p) + (4 - 2p) = 10 – 3р.

Якщо 0 ≤ р < 1, то не дорівнюють нулю QА, QВ і QС , тому:

QD = QА+QВ + QС = (6 – p) + (4 - 2p) + (3 – 3p = 13 – 6р

Абсолютно еластичний попит – це гіпотетичний випадок, коли

величина попиту падає до нуля у випадку зростання цін. Величина попиту

прямує до нескінченності при зменшенні ціни.

Еластичний попит, коли величина попиту змінюється швидше зміни цін

Е

P

D >1.

Еластичність попиту - це міра реакції величини попиту на зміну якогось

фактору попиту. Цінова еластичність попиту вимірюється коефіцієнтом

еластичності попиту за ціною.

Еластичність попиту за доходом показує міру зміни величини попиту

при зміні доходу споживача. Визначається як відношення відсоткової зміни

величини попиту до відсоткової зміни доходу споживача.

Нееластичний попит – це ситуація, коли істотна зміна ціни призводить

до незначної зміни величини попиту 0>Е

P

D <1

Одинична еластичність – це ситуація, коли зміна ціни призводить до

пропорційної зміни величини попиту Е

P

D = 1.

Перехресна еластичність попиту характеризує зміну величини попиту

на товар після зміни ціни іншого товару.

Прямий коефіцієнт еластичності попиту за ціною (Е

P

D

) – це частка від

ділення відсоткової зміни величини попиту і відсоткової зміни величини цін

товару. Це міра можливої реакції споживача на зміну ціни. Величина, зворотна

коефіцієнту еластичності, називається гнучкістю ціни.

Цінова еластичність пропозиції – це відсоткова зміна обсягу

пропозиції, спричинена одновідсотковою зміною ціни даного товару за умови,

що всі інші фактори, які впливають на пропозицію, залишаються незмінними.

Тестові завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.