Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управлінський облік 2011.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»

Укладач: О.Є. Власова

Відповідальний за випуск. Т.В. Момот

За авторською редакцією

Комп’ютерне верстання І.В. Волосожарова

План 2010, поз 539 М

Підп. до друку _____ Формат 60×84/1/16

Друк на ризографі Друк. арк. 3,2

Тираж 50 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12 Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 4064 від 12.05.2011

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.