Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_лек_2_БЖД.doc
Скачиваний:
115
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
310.78 Кб
Скачать

Список літератури

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник – К.: Каравела, 2002. -327с.

2. Лушкін В.А., Торкатюк В.І., Коржик Б.М., Ачкасов А.Є., Ніколаєнко Л.Ф. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Житомир, 2001. -671с.

3. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. –К.: Кондор, 2003. -421с.

4. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Львів:Афіша, 2000. -255с.

5. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Суми, 1999. -301с.

Навчальне видання

Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”(для студентів 2-5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.092100 ПЦБ, 6.092100 ОПБ, 6.092100 МБГ, 6.092100 ТОРБ, 6.070900 ГІС; 6.092600 ВВіОВ, 6.092100 ТВ; 6.092200 ЕТ, 6.092200 ОПБЕТ; 6.100400 ТС, 6.100400 ОР, 6.100400 ОП; 7.092601 ВВ, 7.092108 ТГВ).

Автор: Олександр Володимирович Овчаров

Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева

План 2006, поз. №129

Підп. до друку 13.02.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умов.-друк. арк. 5,6 Обл.-вид. арк. 6,2

Зам. №_______________ Тираж 780 прим. Ціна договірна

61002, М.Харків, хнамг, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, М. Харків, вул. Революції,12

132