Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МетодичкаПланиПЗ_общая.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.08 Кб
Скачать

Джерела інформації

Григорьян Б. Т. «Просвещенный» консерватизм // Вопросы философии. 1979. – № 9.

Джилас М. Настоящее и будущее социалистической идеи // Рабочий класс и современный мир. – 1990. – № 5.

Матвеева С. Консервативный либерализм в современной России // Общественные науки и современность. – 1993. – №2. – С. 5.

Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна // Полис. – 1992. – №1-2.– С. 130-142.

Радугин А.А. Политология: Учебное пособие для вузов. – М.: Центр, 1998.

Рормозер Р. Пути либерализма в России // Полис. – 1993. – №1. – С. 33, 34.

Самуэль Г. Либерализм: опыт изложения принципов и программы современного либерализма. – М., 1906.

Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии. – 1992. – № 5.

3.5. Міжнародні відносини

Ще в XVI ст. Н. Макіавеллі відзначав вплив на політичне життя держави як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Міжнародний чинник завжди відігравав важливу роль у внутріполітичних перетвореннях практично у всіх країнах. Але в умовах взаємозалежності світу, яким світове співтовариство стало зараз, значення цього чинника помітно збільшилося. Окрім того, людство стикнулося із низкою глобальних проблем, подолати які одному абсолютно неможливо. Процес осмислення міжнародних відносин між людьми, народами, державами є невід’ємною частиною політичних теорій та уявлень про політику.

Аналіз політики як складного багатогранного суспільного явища здійснюється не тільки на інституціональному та персоналізованому рівнях в середині держави, а й на рівні міждержавних відносин. Міждержавні (у дещо ширшому плані) – міжнародні відносини є об’єктом зовнішньої політики держави й одночасно тим середовищем, в якому вона відбувається. Тому в політології зовнішню політику аналізують у тісному зв’язку з міжнародними відносинами. Дослідження політики на міжнародному рівні має свої особливості, які пов’язані з характером міжнародних відносин, місцем, яке в них посідають міжнародні політичні відносини, та роллю у формуванні і функціонуванні міжнародних політичних відносин різних державних і недержавних організацій.

Іншими словами, міжнародні відносини – це відносини між державами, політичними партіями, громадсько-політичними організаціями і рухами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами політики на міжнародній арені. За такого змісту міжнародні відносини, навіть суто економічні відносини між державами, набувають актуальності у вивченні сутності політичного змісту міжнародних відносин.

Джерела інформації

Арон Р. Мир и война между нациями. – К.: «Юниверс». –2000.

Бек У. Что такое глобализация. – М.: Прогресс-Традиция. – 2001.

Бжезинский 3. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 1998.

Клепацкий Л. Глобализация и национальные интересы // Международная жизнь. – 2000. – №1.

Концепція національної безпеки України // Національна безпека України. – 2003. – №1.

Косолапов Н. Внешняя политика и внешнеполитический процесс субъектов международных отношений // МЭиМО. – 1999. – №3

Кочетов Э. Осознание глобального мира // МЭ и МО. - 2001. – № 5. –С.71-77.

Лебедева ММ. Мировая политика; Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003.

Лебедева М.М. Вестфальская модель мира и особенности конфликтов на рубеже XXI века // Космополис. – 1999.

Мадиссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997.

Мандрагеля В. Війни (збройні конфлікти) XXI ст.: зміна базових парадигм//Людина і політика. – 2002. – №5.

Международное право: Учебник. Отв. ред Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. – М.: Международные отношения, 2000.

Михальченко М. Українська регіональна цивілізація //Політичний менеджмент. – 2003. – № l.

Неклесса А. Внешняя политика нового мира: движение к нестационарной системе мировых связей // Pro et Contra. – Т.7. – 2002. – №4.

Политическая наука: новые направления. Часть 5. Международные отношения. – М.,1999.

Политическая наука: Формирование новой системы международных отношений на востоке Европы: Сб. науч. тр./РАН ИНИОН. Ред. и сост. Миллер А.И. – М., 2006. – 176 с.

Регионализация посткоммунистической Европы. – 2001. – № 4.

Современные международные отношения / Под ред. А.В.Торкунова. – М.: «Российская политическая энциклопедия»,1999.

Тарасюк Б. Україна після 11 вересня - зміни у зовнішній політиці. – 2002. – №7,8.

Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К.Буса и С.Смита. – М., 2002

Україна в сучасному світі. – К., 2003.

Хантигатон С. Столкновение цивилизаций // Полис. – 1994. – №1.

Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.,2002

Шустов В. Способна ли ООН вести войну? // Международная жизнь. – 2000. – №11. – С52-61.