Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА Экономика труда.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
81.92 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Контрольні завдання

за модулями курсу

"ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ"

(для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 "Економіка і підприємництво")

Харків – ХНАМГ – 2005

Контрольні завдання за модулями курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини" (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 "Економіка і підприємництво"). Харків, – 2005. – 15 с.

Укладачі: Соловйов О.В.

Торкатюк В.І.

Соловйова О.Є.

Пан М.П.

Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, д-р екон. наук Ачкасов Анатолій Єгорович

Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 1 від 30 серпня 2005 р.

Зміст

Мета завдання ………………………………………………………….

4

Додаток А ……………………………………………………………....

5

Додаток Б ……………………………………………………………….

6

Додаток В ……………………………………………………………….

11

Додаток Д …………………………………………………………...….

12

Список літератури …………………………………………………......

13

Мета завдання – закріплення теоретичних положень курсу „Економіка праці та соціально-трудові відносини"; придбання практичних навичок проведення економічних розрахунків використання людських ресурсів, визначення економічної ефективності заходів організації, нормування і оплати праці робітників підприємства, формування системи соціально-трудових відносин на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети завданням передбачено виконання теоретичної і практичної частин різного рівня складності.

1. Теоретична частина (відповідні модулі курсу)

Аналітичний огляд законодавчої, нормативної, інструктивної, наукової і навчальної літератури з питань економіки праці (одне комплексне питання) та соціально-трудових відносин (одне комплексне питання);

2. Практична частина

Складено практичне завдання за трьома рівнями пізнавального процесу: стереотипний, діагностичний і евристичний (відповідно задача кожного рівня).

Варіантність завдання на виконання індивідуальної роботи забезпечується відповідними модулями до курсу (12 питань. Додаток А) і практичними завданнями (18 задач різного рівня складності. Додаток Б ).

Студент виконує той варіант завдання, номер якого відповідає номеру студента за списком групи в екзаменаційно-заліковій відомості (Додаток В).

Оформлення пояснювальної записки завдання (формат А4):

  • титульний лист;

  • вступ за теоретичною частиною завдання;

  • теоретичне комплексне питання (економіка праці);

  • теоретичне комплексне питання (соціально-трудові відносини);

  • практична частина:

  • задача стереотипна;

  • задача діагностична;

  • задача евристична;

  • висновки;

  • список використаної літератури (обов'язково законодавчі акти України з питань праці, наукові роботи вітчизняних вчених і вчених ХНЕУ).

Виконане завдання в установлений графіком строк (Додаток Д) подати на кафедру для перевірки викладачем курсу з наступним його захистом перед комісією кафедри.

Додаток А

Теоретичні модулі до курсу

Економіка праці та соціально-трудові відносини"