Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА Экономика труда.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
81.92 Кб
Скачать

Контрольні завдання за модулями курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини" (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 "Економіка і підприємництво").

Укладачі: Соловйов Олександр Васильович,

Торкатюк Володимир Іванович,

Соловйова Ольга Євгеніївна,

Пан Микола Павлович.

Відповідальний за випуск: Г.Ф. Скала

Коректор: З.І.Зайцева

План 2005, поз. 420

_________________________________________________________________

Підп. до друку 07.09.2005 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк.0,8. Обл.-вид. арк.0,9

Замовл №______ Тираж 200 прим. Ціна договірна

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

16

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.