Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА Экономика труда.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
81.92 Кб
Скачать

Графік виконання індивідуальної роботи з курсу

Економіка праці та соціально-трудові відносини"

Найменування етапу роботи

Дата виконання

1. Формулювання актуальності, цілі і задачі дослідження (за теоретичними питаннями)

2. Теоретичне питання з економіки праці

3. Теоретичне питання з соціально-трудових відносин

4. Практичний модуль (завдання)

- стереотипне;

- діагностичне;

- евристичне;

5. Оформлення пояснювальної записки

6. Захист завдання на кафедрі

Затверджений на засіданні кафедри економіки будівництва

від “___” ____________ 2005р., протокол №___

Список літератури

 1. Кодекс Законов о труде в Украине, 2002.

 2. Дитяшева А.П. Коллективные договора и соглашения. Коллективные трудовые споры. - М., 1998.

 3. Заробітна плата. Збірник нормативних документів. - Xарків: ТОВ Конус, 2000.

 4. Киселев И.Я. Трудовой договор: вопросы регулирования найма и увольнения. - М, 1997.

 5. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов.М.: ЮНИТИ, 1999. - 407с.

 6. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посібник - К.: КНЕУ ,2000.

 7. Эмерсон Г. Двенадцать принципов продуктивности. - М.: Инфра-М, 1997.

 8. Економіка будівництва: Навчальний посібник /За ред. О.С.Іванілова. - Xарків: Вища школа, 2001.

 9. Экономика труда: Учебник/ В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.А. Яковлев. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.

 10. Завіновська Г.Т. Економіка праці. -К. : КНЕУ , 2003.- 300с.

 11. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. -метод посібник для самостійного вивчання дисципліни К. ; КНЕУ , 2001.- 158с.

 12. Яковлев Р.А. Анализ затрат работодателя на оплату труда и выплаты социального характера. - М.: НИИ труда, 1997.

 13. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: Організація та удосконалення. - К.: фірма "Праця", 1997р.

 14. Абрамов В.М.. Данюк В.М. та ін. Нормування праці. - К.: фірма "Праця", 1995р.

 15. Класифікатор професій в Україні, 1995р.

 16. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. 2-е вид., стер.- К.: Знання - Прес, 2001. - 313с. // Вища освіта XXI століття.

 17. Буряк П.Ю, Григор'єва М.І., Карпінський В.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440с.

 18. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. пос.- К.: Кондор, 2004.- 432с.

 19. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов.- 3-е изд., доп.- М: Изд-во Норма (Издательская группа Норма-инфа М), 2001.-448с.

 20. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие М.: Инфра-М, 2003. - 268с. (Высшее образование).

 21. Рофе А.И., Стрейко В.Т., Збышко Г.Г. Экономика труда: Учебник для вузов М,: Изд-во «МНК», 2000. - 248с.

 22. Рощин С.Ю., Розумова Т.О. Экономика труда: Экономическая теория труда: Учеб.пособие М.:Инфра-М, 2000. - 400с. - (Серия «Высшее образование»).

 23. Волгина Н.А. Экономика труда: Социально-трудовые отношения: Учебник. М.: «Экзамен», 2003. - 736с.

 24. Шлендер П., Кокин Ю. Экономика труда: Учебник. М.: Юрист, 2003. -592с.

 25. Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Р.1 2-е изд., перераб. и доп.- Xарьков: Фактор, 2002, - 364с.

Навчальне видання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.