Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 3

.rtf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
944.99 Кб
Скачать

C. Серцевої м`язової тканини.

D. Пухкої сполучної тканини.

E. Ретикулярної тканини.

1130 На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які клітини є початковими в утворенні цих груп?

A. *Хондроцити I типу.

B. Хондробласти.

C. Прехондробласти.

D. Хондроцити II типу.

E. Хондроцити III типу.

1131 З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишеня Ратке, яка направ-ляється до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?

A. *Аденогіпофіз.

B. Нейрогіпофіз.

C. Медіальна еміненція.

D. Гіпофізарна ніжка.

E. Передній гіпоталамус.

1132 Паренхіма аденогіпофіза представлена трабекулами, утвореними залозистими клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини?

A. *Гонадотропоцити, тиротропоцити.

B. Соматотропоцити.

C. Меланотропоцити.

D. Мамотропоцити.

E. Кортикотропоцити.

1133 В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території щитовидної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини.

A. *Кальцитоніноцити.

B. Тироцити.

C. Паратироцити.

D. Пінеалоцити.

E. Пітуіцити.

1134 В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, повер-хневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?

A. *Наднирнику.

B. Лімфатичному вузлу.

C. Селезінці.

D. Щитовидній залозі.

E. Яєчнику.

1217 При повторному попаданні антигена в організм виділяються антитіла. З функцією яких імунокомпетентних клітин пов’язане це явище?

A. *Лімфоцитами пам’яті

B. Т - кіллерами

C. Т - супресорами

D. Макрофагами

E. Дендритними клітинами

1218 У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

A. * Ядерний хроматин

B. Ядерце

C. Комплекс Гольджі

D. Клітинна оболонка

E. Ядерна оболонка

1234 У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами він виробляється?

A. * тучними клітинами

B. Т- лімфоцитами

C. макрофагами

D. В- лімфоцитами

E. плазмоцитами

1289 У експиременті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В резутьтаті цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку пеиваскулярної тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові підлягли стимуляції?

A. *Базофіли

B. Еритроцити

C. Тромбоцити

D. Еозинофіли

E. Лімфоцити

1290 У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

A. * плазмоцити

B. Т-лімфоцити

C. макрофаги

D. тканинні базофіли

E. фібробласти

1291 У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов(язано збільшення кількості плазмоцитів?

A. *В-лімфоцитів

B. Т-хелперів

C. Тканинних базофілів

D. Т-кілерів

E. Т-супресорів

1292 При дослідженні поперечно-смугастого м(язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які саме структури зазнали ушкодження?

A. *Актинові міофіламенти

B. Тонофібрили

C. Т - системи

D. Саркоплазматична сітка

E. Міозинові міофіламенти

1293 Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зменшення кількості молока. Недолік якого гормону призвів до такого стану?

A. *Пролактину

B. Адренокортикотропного гормону

C. Соматостатіну

D. Інсуліну

E. Глюкагону

1294 Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Які клітини наднирників виробляють цей гормон?

A. *Клітини клубочкової зони

B. Епінефроцити

C. Клітини сітчастої зони

D. Клітини пучкової зони

E. Норепінефроцити

1295 У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який епітелій є джерелом розвитку

A. *Одношаровий плоский

B. Одношаровий багаторядний війчастий

C. Перехідний

D. Багатошаровий зроговілий

E. Багатошаровий незроговілий

1296 У новонародженого діагностовано порушення розвитку міокарду шлуночка. З порушенням розвитку якого ембріонального джерела пов(язана ця патологія?

A. Міоепікардиальної пластинки.

B. Парієтальної спланхноплеври

C. Ентодерми

D. Ектодерми

E. Мезинхими

1321 В гистологическом препарате биоптата эпидермиса кожи здорового взрослого человека в базальном слое видны делящиеся клетки. Какой процесс обеспечивают данные клетки?

A. *Физиологическую регенерацию.

B. Дифференцировку.

C. Адаптацию.

D. Репаративную регенерацию.

E. Апоптоз

1322 При заживлении раны в области дефекта тканей развивается соединительнотканный рубец. Какие клетки обеспечивают данный процесс.

A. *Фибробласты.

B. Макрофаги.

C. Фиброциты

D. Тучные клетки

E. Меланоциты

1323 При гистологическом исследовании в области шейки собственной железы желудка обнаруживаются мелкие клетки, имеющие высокое ядерно-цитоплазматическое отношение и базофильную цитоплазму. Укажите функцию данных клеток.

A. *Регенерация железистого эпителия.

B. Защитная.

C. Эндокринная.

D. Секреция ионов хлора.

E. Секреция пепсиногена.

1324 В гистологическом препарате трахеи в составе многорядного мерцательного эпителия видны невысокие клетки овальной или треугольной формы. Своей вершиной они не достигают апикальной поверхности эпителия, в части клеток видны фигуры митоза. Какую функцию выполняют данные клетки.

A. *Являются источником регенерации.

B. Входят в состав муко-цилиарного комплекса.

C. Секретируют слизь.

D. Секретируют сурфактант.

E. Продуцируют биологически активные вещества.

1325 В пунктате миелоидной ткани ребенка 6 лет обнаруживаются клетки, в которых в процессе дифференцировки происходит пикноз и удаление ядра. Назовите вид гемопоэза, для которого характерны данные морфологические изменения.

A. *Эритроцитопоэз.

B. Тромбоцитопоэз.

C. Гранулоцитопоэз

D. Лимфоцитопоэз

E. Моноцитопоэз

1326 При гистологическом исследовании биоптата красного костного мозга обнаружены клетки гранулоцитарного ряда. Укажите, какие изменения происходит с ядром при дифференцировки этих клеток.

A. *Сегментация.

B. Полиплоидизация.

C. Пикноз

D. Энуклеация.

E. Увеличение размеров.

1327 На электронной микрофотографии красного костного мозга определяется мегакариоцит, в периферической части цитоплазмы которого выявляются демаркационные каналы. Какую роль играют данные структуры?

A. *Образование тромбоцитов.

B. Увеличение площади поверхности клеток.

C. Увеличение количества ионных каналов.

D. Деление клетки

E. Разрушение клетки

1328 У ребенка с нарушенной иммунной реактивностью проведено изучение антигеннезависимой пролиферации и дифференцировки Т-лимфоцитов. Пунктат какого органа был взят для исследования?

A. *Тимуса.

B. Селезенки.

C. Лимфатического узла.

D. Красного костного мозга.

E. Небной миндалины.

1329 У больного при обследовании в клинике обнаружено резкое снижение показателей гемоглобина. Какая функция крови при этом нарушается?

A. *Дыхательная.

B. Гуморальная.

C. Гомеостатическая.

D. Защитная.

E. Трофическая.

1364 При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений колір, при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов'язано?

A. *колбочкові нейрони

B. паличкові нейрони

C. біполярні нейрони

D. амакринні нейрони

E. горизонтальні нейрони

1403 Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

A. * Кортикальний.

B. Глікокалікс.

C. Біліпідний.

D. Гідрофільний.

E. Гідрофобний.

1404 В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного

A. * Епідерміс.

B. Соміти.

C. Нефротом.

D. Спланхнотом.

E. Кісткова тканина

1405 У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10% округлих клітин розмірами 4.5 …7 мкм, які мають велике кулясте ядро, базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. Який стан крові вони характеризують?

A. * Лімфоцитопенію.

B. Тромбопенію.

C. Лейкопенію.

D. Лімфоцитоз.

E. Моноцитопенію

1406 На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким ободком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі скупчення ?

A. * Лімфатичний вузлик.

B. Нервовий вузлик.

C. Жирові клітини.

D. Кровоносні судини.

E. Лімфатичні судини.

1407 На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5 …1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз ?

A. * Лімфатичного вузла.

B. Нирки.

C. Тимуса.

D. Наднирника.

E. Селезінки.

1408 Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті спостерігається розширення його паракортикальної зони. Проліферація якого виду клітин лімфатичного вузла обумовила цей процес?

A. * Т-лімфоцитів.

B. Береговіх макрофагів.

C. Плазмоцитів.

D. Макрофагів.

E. Ретикулоцитів.

1409 На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень - центральна артерія. Який орган досліджується ?

A. * Селезінка.

B. Нирка.

C. Тимус.

D. Кістковий мозок.

E. Лімфатичний вузол.

1436 Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?

A. *Одношаровий багаторядний

B. Одношаровий плоский

C. Багатошаровий плоский

D. Багатошаровий кубічний

E. Багатошаровий циліндричний

1437 Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить

A. *Щільної оформленої волокнистої тканини

B. Щільної неоформленої волокнистої тканини

C. Пухкої волокнистої сполучної тканини

D. Ретикулярної тканини

E. Хрящової тканини

1438 З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменьшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини найбільше забезпечують її пружність?

A. * Колагенові та еластичні волокна

B. Основна речовина

C. Клітини епідерміса

D. Клітини сполучної тканини

E. Ретикулярні волокна

1439 У людей, котрі за фахом довгий час вимушені працювати стоячи, часто розвивається варікозне розширення вен нижніх кінцівок. Чим обумовлюються зміни в будові стінки вен в

A. *Слабким розвитком еластичного каркасу стінок

B. Слабким розвитком посмугованої м'язової тканини

C. Слабким розвитком колагенових волокон

D. Зтоншенням єндотеліального шару

E. Слабким розвитком ретикулярних волокон

1440 Хворий, 55 років, наглядається у ендокринолога з приводу порушення ендокринної функції підшлункової залози, що проявляється зменьшенням кількості гормону глюкагону в крові.. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому

A. *А-клітини острівців Лангерганса

B. В-клітини острівців Лангерганса

C. Д-клітини острівців Лангерганса

D. Д1-клітини острівців Лангерганса

E. РР-клітини острівців Лангенганса

1441 У ендокринолога наглядається хворий,40 років, у якого спостерігається недостатість функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменьшенням кількості гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори

A. *Клітини клубочкової зони

B. Клітини пучкової зони

C. Клітини сітчастої зони

D. Клітини суданофобної зони

E. Клітини Х-зони

1470 При дослідженні мазка крові хворого А. Виявлені клітини, які складають 0,5\% від загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метахроматично пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

A. * Базофіли

B. Нейрофіли

C. Еозінофіли

D. Моноцити

E. Лімфоцити

1471 У хворого сухим плевритом вислуховується шум тертя плеври. Який епітелій при цьому пошкоджується ?

A. * Одношаровий плоский епітелій

B. Одношаровий кубічний епітелій

C. Одношаровий призматичний епітелій

D. Перехідний епітелій

E. Багатошаровий епітелій

1482 При обстеженні хворого 35 років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. Якими змінами периферичної крові це супроводжується?

A. *Зменшення кількості тробоцитів

B. Збільшення кількості лейкоцитів

C. Збільшення кількості тробоцитів

D. Зменшення кількості гранулоцитів

E. Зменшення кількості лейкоцитів

1483 В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?

A. * Порушення сприйняття пахучих речовин

B. Порушення зволоження повітря

C. Порушення секреторної активності келихоподібних клітин

D. Порушення зігрівання повітря

E. Порушення зігрівання і зволоження повітря

1492 Хвора з 14 років хворіє на цукровий діабет. Які клітини підшлункової залози не функціонують?

A. * В - клітини

B. А - клітини

C. Д - клітини

D. Д1- клітини

E. РР - клітини

1493 У хворого 14 років, спостерігається порушення сутінкового бачення. Якого вітаміну недостатньо в організмі?

A. * А

B. В1

C. В6

D. С

E. В12

1494 Студентові дано препарати двох мазків. На одному- все поле зору вкрите еритроцитами, на другому визначаються формені елементи крові різного ступеня зрілості. Що це за мазки?

A. *Кров і червоний кістковий мозок людини

B. Кров і лімфа

C. Кров жаби і кров людини

D. Кров і мазок жовтого кісткового мозку

E. Мазок жовтого і червоного кісткового мозку

1495 Студентові видано два гістологічні препарати. На обох- органи, які мають лімфатичні вузлики. На першому препараті- тільки фолікули, а на другому- фолікули ексцентрично містять судину. Визначте що це за органи?

A. *Перший-лімфатичний вузол, другий-селезінка

B. Перший-червоний кістковий мозок, другий-селезінка

C. Перший-тимус, другий-селезінка

D. Перший-печінка, другий- лімфатичний вузол

E. Перший-печінка, другий-селезінка

1497 Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в процесах регенерації?

A. *Інтерстиційний

B. Апозиційний

C. Шляхом накладання

D. Апозиційний і інтерстиційний

E. Не реагує

1507 При гістохімічному дослідженні запаленної пупковини виявляється підвищення активності гіалуронідази. Як це впливає на проникливість основної речовини слизової

A. * Збільшується проникливість.

B. Не впливає.

C. Зменшується проникливість.

D. Сповільнюються обмінні процеси.

E. Речовина ущільнюється.

1509 На електронній мікрофотографії єпітелію дванадцятипалої кишки чітко виявляються клітина з електроннощільними гранулами у базальному полюсі. Яка це клітина?

A. * Ендокринна.

B. Призматична з облямівкою

C. Малодіференційована.

D. Келихоподібна.

E. Парієтальна

1510 Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки на протязі 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

A. *Делямінація.

B. Міграція.

C. Епіболія.

D. Інвагінація.

E. Нейруляція.

1514 При гистохимическом исследовании лейкоцитов мазка крови определяются клетки, в цитоплазме которых находятся гранулы, содержащие гистамин и гепарин. Какие это клетки ?

A. *Базофилы.

B. Нейтрофилы.

C. Эозинофилы.

D. Моноциты.

E. Эритроциты.

1521 При електонномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Гольджі. Яку функцію виконують ці клітини?

A. *Утворення міжклітинної речовини

B. Депонування глікогену

C. Трофіку хрящової тканини

D. Депонування жиру

E. Руйнування міжклітинної речовини хряща

1523 В гистопрепарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка состоит из эндотелия, подэндотелия и внутренней эластической мембраны. В средней оболочке преобладают гладкие миоциты. Наружная оболочк состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Укажите, для какого сосуда хараткерны данные морфологические признаки.

A. Артерии мышечного типа.

B. Артерии эластического типа.

C. Артерии смешанного типа.

D. Вены мышечного типа.

E. Вены безмышечного типа.

1524 В препарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка представлена эндотелием и подэндотелием, средняя - пучками гладких миоцитов, прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наружна оболочка сильно развита, образована рыхлой соединительной тканью и отдельными гладкими миоцитами. Какой сосуд имеет данную морфологическую характеристику?

A. Вена мышечного типа.

B. Артерия мышечного типа.

C. Вена безмышечного типа.

D. Артерия смешанного типа.

E. Артерия эластического типа.

1525 В препарате в одном из сосудов микроциркуляторного русла средняя оболочка образована 1-2 слоями гладких миоцитов, которые расположены поодиночке и имеют спиралевидное направление. Наружная оболочка представлена тонким слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани. Укажите вид

A. *Артериола.

B. Венула.

C. Капилляр.

D. Посткапилляр.

E. Артериоловенулярный анастомоз.

1526 В гистопрепарате определяются концевые отделы желез, образованные клетками с центрально расположенным круглым ядром и базофильной цитоплазмой. Определите вид концевых отделов.

A. *Серозные (белковые).

B. Слизистые.

C. Смешанные.

D. Сальные.

E. Серомукозные.

1530 На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології: інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього. Які це клітини?

A. *плазмоцити

B. макрофаги

C. фібробласти

D. адипоцити

E. тканинні базофіли (тучні клітини)

1539 В фазі сорочення міокарду (сістоли) у саркоплазмі кардіоміоцитів різко збільшується концентрація іонів кальцію. Які структури беруть участь в депонуванні іонів кальцію?

A. * L - системи

B. Лізосоми

C. Рибосоми

D. Т-система

E. Ядерця

1543 У хворого при гастроскопії виявлено едостатню кількість слизу, що вкриває слизову оболонку. З порушенням функції яких клітин стінки шлунку це пов'язано?

A. *Клітин призматичного залозистого епітелію.

B. Парієтальних клітин залоз шлунку.

C. Головних екзокриноцитів.

D. Шійкових клітин.

E. Ендокриноцитів.

1546 У хворого спостерегається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості ерітроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до цього явища?

A. *Макрофагів

B. Лімфоцитів

C. Дендритних клітин

D. Плазмоцитів

E. Інтердигітуючі клітини

1547 Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією оксітоцину на стінку матки. Яка оболонка органу реагує на дію цього

A. *Міометрій

B. Ендометрій

C. Периметрій

D. Параметрій

E. Підслизова

1550 В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому послаблюються?

A. * Реабсорбція електролитів та води

B. Реабсорбція глюкози

C. Реабсорбція натрію та глюкози

D. Реабсорбція білків

E. Фільтрація

1559 Введення інсуліну для оцінки повноти ваготомії супроводжується значним збільшенням кіслотності шлункового соку. Які клітини залоз шлунку запеспечують це

A. * Парієтальні

B. Ендокринні

C. Головні

D. Мукоцити

E. Шійкові

2137 При хронічних запалювальних процесах слинних залоз спостерігається пошкодження епітелію вивідних проток. Який епітелій буде ушкоджуватись при цьому у посмугованих протоках великих слинних залоз?

A. * Призматичний епітелій з базальною посмугованістю

B. Плоский епітелій з базальною посмугованістю

C. Кубічний епітелій з базальною посмугованістю

D. Двошаровий з базальною посмугованістю

E. Багатошаровий кубічний

2138 Внаслідок аномалії розвитку у новонародженого виявлено порушення формування великих слинних залоз. Порушенням яких ембріональних джерел викликана ця аномалія?

A. * Ектодерми

B. Спланхлотому

C. Сомітів

D. Ентодерми

E. Мезенхіми

2154 Немовля отримує материнське молоко. Які гістологічні структури ротової порожнини пристосовані для подразнення соска грудей, що викликають рефлекторну молоковіддачу?

A. Епітеліальні ворсинки губи

B. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій губи

C. Сполучнотканинні сосочки губи

D. Грибоподібні сосочки язика

E. Листоподібні сосочки язика

2155 У хворого,15 років, під час ангіни спостерігається збільшення піднебінних мигдаликів. Які гістологічні структури цих органів беруть участь в імунному захисті організму у відповідь на проникнення стрептококів?

A. Лімфатичні вузлики

B. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій

Соседние файлы в папке 2004 база