Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / _стор_я української культури / плани та методичн_ вказ_вки для студент_в вс_х факультет_в.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
512 Кб
Скачать

Тестові завдання з курсу «Історія украінської культури»

1. Термін «культура» у перекладі з латинської означає:

A. Вирощувати, обробляти землю.

D. Діяльність з перетворення природи.

B. Матеріальні та духовні цінності.

E. Суспільне життя.

C. Розумове виховання.

2.Матеріальна культура – це:

A. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

B. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

C. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

D. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.

3. Духовна культура – це:

A. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

B. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

C. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

D. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.

4.Толерантність – це:

A. Терпіння, терпимість, вміння сприймати сторонню думку.

B. Повага до літніх людей.

C. Численність думок.

D. Нетерпимість.

E. Різноманіття поглядів.

5.Культурні норми – це:

A. Правила суспільства в цілому, стандарти поведінки.

B. Здатність речей або явищ задовольняти потреби особистості або суспільства.

C. Правила релігійного мистецтва у середні віки.

D. Юридичні закони.

E. Продукти життєдіяльності людини.

6. Культурні цінності – це:

A. Здатність речей або явищ задовольняти потреби особистості або суспільства.

B. Правила поведінки.

C. Стандарти поведінки.

D. Юридичні закони.

E. Продукти життєдіяльності людини.

7.Масова культура – це культура, яка створюється:

A. Професійними творцями для широких мас.

B. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

8. Народна культура – це культура, яка створюється:

A. Анонімними авторами для широких мас.

B. Професійними творцями для широких мас.

C. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

9.Елітарна культура – це культура, яка створюється:

A. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

B. Професійними творцями для широких мас.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

10.Артефакт – це:

A. Продукт та результат людської діяльності.

B. Елемент матеріальної культури.

C. Продукт життєдіяльності давніх цивілізацій.

D. Продукт життєдіяльності сучасних цивілізацій.

E. Елемент духовної культури.

11.Виберіть визначення, які з сучасних наукових позицій розкривають поняття «культура»:

A. Сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених за всю історію людства.

B. Вирощування, обробка ґрунту.

C. Виховання розумове та моральне.

D. Розумове виховання.

E. Культура поведінки.

12.Найдовший етап у розвитку культури – це:

A. первісного суспільства.

D. Новітньої доби

B. середньовіччя.

E. бронзової доби.

C. Античного суспільства.

13.Архаїчна культура – це культура:

A. Первісного суспільства.

D. Середніх віків.

B. Античного суспільства.

E. Залізна доба.

C. Давнього світу.

14.«Людина розумна» з’явилася на Землі:

A. 40–25 тис. років тому.

D. 1 млн. років тому.

B. 200–150 тис. років тому.

E. 2,5 млн. років тому.

C. 10 тис. років тому.

15.Господарство на ранніх етапах розвитку первісного суспільства мало характер:

A. Привласнення.

C. Натуральний.

E. Сепаратистський.

B. Виробництва.

D. Замкнений.

16.Основою життя у давніх людей доби палеоліту були такі галузі господарства:

A. Збирання та полювання.

D. Ремісництво та торгівля.

B. Землеробство та скотарство.

E. Виробництво та торгівля.

C. Полювання та рибальство.

17.Давні люди оволоділи вогнем у добу:

A. Палеоліту.

C. Неоліту.

E. Залізної доби.

B. Мезоліту.

D. Енеоліту.

18.Мистецтво виникло у добу:

A. первісного суспільства.

C. давнього світу.

E. бронзового віку.

B. цивілізацій

D. Відродження

19.Неолітичну революцію пов’язують з появою:

A. Землеробства.

D. Торгівлі.

B. Ремісництва та торгівлі.

E. Промисловості

C. Скотарства

20.Табу – це:

A. Заборона.

C. Уседозволеність.

E. Буденність

B. Дозвіл.

D. Невизначеність.

21.Перші форми релігійної свідомості виникають у людей:

A. Первісного суспільства.

D. Античного суспільства.

B. Бронзового віку.

E. Нового часу

C. Давнього світу.

22.Анімізм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Природа має душу.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Віра у багатьох богів.

23. Фетишизм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Певні предмети мають надприродні здібності.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Віра у багатьох богів.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

24.Магія – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Певним чином можна впливати на людину та природу.

B. Віра у багатьох богів.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

25.Тотемізм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Існують родинні відносини між людиною та природою.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Віра у багатьох богів.

E. Природа має душу.

26.Політеїзм – це:

A. Віра у багатьох богів.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

27.Міфологія – це:

A. Форма світогляду первісних людей

B. Сукупність розповідей про життя первісних людей.

C. Жанр усної народної творчості.

D. Форма релігійної свідомості.

E. Жанр літератури.

28.Первісному типу культури властиві:

A. Гомогенність, синкретизм, характер табу.

B. Наявність писемності, філософських систем.

C. Поява монотеїстичних релігій.

D. Гуманізм, антропоцентризм.

E. Поява міст, виникнення держави.

29.Антична культура – це культура давньої держави:

A. Греції й Риму.

C. Індії й Китаю.

E. України та Росії.

B. Єгипту й Месопотамії.

D. України.

30.Християнська релігія виникла у:

A. 1 ст. н.е.

B. 988 р.

C. IV ст. н.е.

D. 1054 р.

E. Х ст. н.е.

31.Канон є характерною рисою:

A. Релігійного мистецтва середніх віків.

D. Мистецтва реалізму.

B. Мистецтва доби Відродження.

E. Первісного мистецтва.

C. Модерністського мистецтва.

32.Центрами культури у добу раннього середньовіччя були:

A. Монастирі.

C. Університети.

E. Школи

B. Князівські резиденції.

D. Бібліотеки

33.Найдавнішою книгою Київської Русі, що збереглася до нашого часу є:

A. Остромирове Євангеліє.

D. Слово о полку Ігорове

B. Повість минулих літ.

E. Пересопницьке Євангеліє

C. Слово про закон і благодать.

34.Формальний розкол християнства на католицизм та православ’я відбувся у:

A. 1054 р.

B. IV ст. н.е.

C. 988 р.

D. I ст. н.е.

E. Х ст. н.е.

35.Християнська церква грала провідну роль у середньовічній культурі Західної Європи, тому що:

A. Зосереджувала у своїх руках систему освіти та виховання, контролювала науку та мистецтво.

B. Була центром політичного життя.

C. Контролювала науку.

D. Контролювала мистецтво.

36.Схоластика – це:

A. Середньовічна релігійна філософія.

B. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

C. Таємна поліція католицької церкви.

D. Центр релігійної науки.

E. Алхімія.

37.Інквізиція – це:

A. Судебно-поліційський заклад католицької церкви

B. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

C. Центр релігійної науки.

D. Середньовічна релігійна філософія.

E. Алхімія.

38.Алхімія – це:

A. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

B. Центр релігійної науки.

C. Таємна поліція католицької церкви.

D. Середньовічна релігійна філософія.

E. Алхімія.

39.Головною метою середньовічних алхіміків було:

A. Пошук філософського каменя, з допомогою якого неблагородні метали можна було перетворювати на благородні.

B. Створення періодичної системи хімічних елементів.

C. Вивчення анатомії людського тіла.

D. Винайдення вогнестрільної зброї.

E. Винайдення книгодрукування.

40.Центром православної релігії протягом багатьох століть був:

A. Константинополь.

C. Рим.

E. Софія.

B. Афіни.

D. Каїр.

41.Релігійне життя середньовічної людини було сполучене з:

A. Християнством.

C. Язичництвом.

E. Атеїзмом.

B. Політеїзмом.

D. Ісламом.

42.Класицизм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Наслідування античних взірців.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

43.Бароко – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Декоративна пишність, живописність, химерність.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Наслідування античних взірців.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

44.Сентименталізм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

B. Наслідування античних взірців.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

45.Романтизм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Наслідування античних взірців.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

46.Секуляризація – це:

A. Звільнення від впливу церкви у суспільній та інтелектуальній діяльності, у художній творчості.

B. Введення нового.

C. Різноманіття поглядів..

D. Віра у багатьох богів.

E. Вміння сприймати іншу думку.

47.Цьому стилю належать декоративна пишність, живописність, гра світла й тіні і його назва перекладається з італійської мови як «химерний, вигадливий»:

A. Бароко.

C. Рококо.

E. Романський стиль

B. Ампір.

D. Готика.

48.Цьому стилю притаманні індивідуалізм, містика, ідеалізація середньовіччя, захоплення фольклором та екзотикою Сходу:

A. Романтизм

C. Рококо.

E. Ампір.

B. Бароко.

D. Готика.

49.Цьому стилю притаманні витонченість форм, орнаментальність, любовно-еротичні сюжети:

A. Рококо.

C. Ампір.

E. Романський стиль

B. Бароко.

D. Готика.

50.Переконання, згідно з яким людина стає у центр культури, всесвіту, називається:

A. Антропоцентризм.

C. Теоцентризм.

E. Інквізиція.

B. Тоталітаризм.

D. Схоластика

51.XIX століття ознаменувалося такими винаходами як:

A. Телефон, радіо, автомобіль, кіно.

D. Паровий двигун.

B. Відеотехніка, комп’ютер.

E. Космічний літак.

C. Книгодрукування.

52.Які художні напрямки належать новому часу?

A. Класицизм, реалізм, романтизм

D. Реалізм, готика.

B. Сюрреалізм, футуризм.

E. «Звіриний стиль».

C. Романський стиль, готика

53.Промисловий переворот – це перехід:

A. Від мануфактури до фабрики, від ручної праці до машинної.

B. Від сільського господарства до ремісництва.

C. Від сільського господарства до промисловості.

D. Від натурального господарства до товарного виробництва.

E. Від приватної до суспільної власності.

54. У зв’язку з інтенсивним розвитком засобів транспорту та зв’язку характерною особливістю XIX століття є:

A. Посилення міжнародних культурних зв’язків.

B. Відсунення моральних цінностей на другий план, перехід від колективного стиля до індивідуального.

C. Поява гуманізму.

D. Виникнення літератури.

E. Секуляризація.

55.Всебічне та об’єктивне відображення дійсності – це принцип:

A. Реалізму.

C. Готики.

E. Романтизму.

B. Сентименталізму.

D. Бароко.

56.Протилежністю масової культури постає культура:

A. Елітарна.

C. Народна.

E. Субкультура

B. Світова.

D. Національна

57.Відома картина «Чорний квадрат» належить:

A. К. Малевичу.

C. П. Пікассо.

E. Л. да Вінчі.

B. В. Кандинському.

D. С. Далі.

58.До модерністських напрямків мистецтва належать:

A. Кубізм, фовізм, сюрреалізм.

D. Класицизм й реалізм.

B. Бароко та рококо.

E. Бароко та класицизм

C. Романський та готичний стилі

59.Винайдення кіно та перший кіносеанс відбулися в:

A. Франції.

C. Україні.

E. Італії.

B. Росії.

D. Німеччині

60.Характерною особливістю культури ХХ століття є:

A. Відсунення моральних цінностей на другий план, урбанізація культури.

В. Виникнення літератури.

C. Посилення міжнародних культурних зв’язків.

D. Поява гуманізму.

E. Атеїзм.

61.Створення витворів мистецтва для отримання комерційної вигади є характерним для:

A. Масової культури.

C. Елітарної культури.

B. Народної культури.

D. Субкультури

62.Масова культура – це явище культури, яке з’явилося:

A. У 20–30-ті роки ХХ століття.

D. У кінці ХХ століття.

B. У роки 2 світової війни.

E. У середньовічній культурі.

C. У кінці XIX століття.

63.Берестецька унія – це угода між представниками українського православ’я та:

A. Католицьким Римом.

D. Візантійським патріархом.

B. Російською церквою.

E. Лютеранством.

C. Протестантизмом.

64.Книгодрукування в Україні з’явився:

A. У XVІ столітті.

C. У XIII столітті.

E. В ХІ століті

B. X столітті

D. У XVIII столітті

65.Першим вищим навчальним закладом в Україні був:

A. Києво-Могилянська академія.

D. Харківський університет.

B. Київський університет.

E. Харківський колегіум

C. Львівський університет

66.Засновником Києво-Могилянської академії був:

A. П. Могила.

C. І. Мазепа.

E. М. Ломоносов.

B. Б. Хмельницький

D. Г. Сковорода

67.Львівський університет був заснований у:

A. 1661 р.

B. 1632 р.

C. 1701 р.

D. 1805 р.

E. 1817 р.

68.Братство – це:

A. Національна суспільна організація із захисту православної церкви.

B. Колектив близьких друзів.

C. Таємна організація.

D. Організація православних священнослужителів.

E. Збори вищих церковних ієрархів.

69.Полемічна література – це жанр літератури, присвячений:

A. Дискусії з проблем релігії.

D. Опису подій по рокам.

B. Опису подорожей до святих місць.

E. Опису мелодраматичних сюжетів.

C. Опису життя святих.

70.Чинниками впливу на розвиток української культури у литовсько-польський період були:

A. Відсутність державності, виникнення козацтва, полонізація.

B. Наявність державності, розділ українських земель.

C. Зростання міжнародного культурного обміну.

D. Промислова революція, успіхи в освіті.

E. Прийняття християнства.

71.Запорізьке козацтво у литовсько-польський період виступало:

A. Лідером боротьби за незалежність та самобутність культури.

B. Основною верствою українського суспільства.

C. Полонізованою частиною українців.

D. Представниками католицтва в Україні.

E. Прибічниками Речі Посполитої.

72.З виникненням у XV столітті українського козацтва пов’язана поява нового жанру фольклору:

A. Дума, історична пісня.

C. Легенда.

E. Загадка.

B. Билина.

D. Казка.

73.У литовсько-польський період розвитку українська школа будувалася на основі:

A. Релігії.

D. Професійної належності.

B. Станового принципу.

E. Расової належності.

C. Національного поділу.

74.Заборона православної релігії у литовсько-польський період пов’язано з:

A. Берестецькою унією (1596 р.).

D. Зборівською мирною угодою (1649 р.).

B. Кревською унією (1385 р.).

E. Вічним миром 1686 р.

C. Люблінською унією (1569 р.).

75.Виникнення уніатської або греко-католицької церкви в Україні відбулося у результаті:

A. Берестецькою унією (1596 р.).

D. Зборівською мирною угодою (1649 р.).

B. Кревською унією (1385 р.).

E. Вічним миром 1686 р.

C. Люблінською унією (1569 р.).

76.Пересопницьке Євангеліє – це:

A. Перша спроба перекласти богослужбові книги українською мовою.

B. Найдавніша книга, що збереглася до наших днів з часів Київської Русі.

C. Зразок полемічної літератури.

D. Перша книга, надрукована на українській землі.

E. Зразок літопису.

77.Першою спробою перекладу Біблії українською мовою є:

A. Пересопницьке Євангеліє.

D. Остромирове Євангеліє.

B. Повість врем’яних літ.

E. «Слово про закон і благодать».

C. Дума про козака Голоту

78.Жанр живописного та скульптурного портрету в українському мистецтві з’явився у часи:

A. Литовсько-польської доби.

D. Гетьманщини.

B. Галицько-Волинського князівства.

E. Первісного суспільства.

C. Київської Русі.

79.У литовсько-польську добу розвитку української культури з’явилися нові жанри літератури:

A. Полемічна література, віршування, мемуарно-історична проза, шкільна драма.

B. Літопис, житійна й ораторська проза, притча.

C. Віршування на ліричні та сатиричні сюжети.

D. Роман, повість, бурлеск.

E. Дума.

80.Вертеп – це:

A. Вид лялькового театру.

D. Аматорський театр.

B. Опера.

E. Шкільний театр.

C. Вид музичного спектаклю.

81.Гравюра в українському мистецтві з’являється для ілюстрації:

A. Перших друкованих книг.

D. Плакатів.

B. Рукописних книг.

E. Портретного жанру.

C. З випуском перших поштових марок.

82.Офіційною датою заснування Харкова є:

A. 1654 рік.

C. Початок XVIII ст.

E. 1805 р.

B. 1667 рік.

D. 1648 рік.

83.У сер. XVII–XVIII ст. Україна була козацькою республікою. У цей час у мистецтві панував стиль козацького:

A. Бароко.

C. Рококо.

E. Романського мистецтва

B. Класицизму

D. Готики

84.Український ляльковий театр – вертеп пов’язаний зі святом:

A. Різдва Христова.

C. Пасхи.

E. Івана Купала.

B. Весілля.

D. Урожаю

85.Рукописна пам’ятка XVI століття, яка є атрибутом інаугурації президента незалежної України, це:

A. Пересопницьке Євангеліє.

D. Остромирово Євангеліє.

B. Апостол.

E. Повість минулих літ.

C. Острозька Біблія.

86.Народна картина, яка зображала улюбленого героя українців у добу козацтва, називалася:

A. Козак Мамай.

C. Козак Голота.

E. Іван Мазепа

B. Байда.

D. Богдан Хмельницький.

87.Стиль українського бароко найбільш інтенсивно розвивався за часів гетьмана:

A. І. Мазепи.

C. Б. Хмельницького.

E. П. Орлика

B. К. Розумовського

D. П. Сагайдачного.

88.«Мазепинським» стали називати в Україні стиль:

A. Бароко.

C. Рококо.

E. Класицизм

B. Реалізм

D. Готика.

89.Український професійний театр з’явися у:

A. XIX столітті.

C. Добу Київської Русі.

B. Козацький період.

. Радянський період.

90.Становлення в Україні національної літератури відбулося:

A. У кінці XVIII – сер.XIX ст. у творчості І. Котляревського й Т. Шевченко.

B. У період Відродження.

C. У радянський період.

D. У добу Київської Русі.

E. У козацьку добу.

91.Автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм» є:

A. С. Гулак-Артемовський.

D. М. Ведель.

B. М. Лисенко.

E. П. Чайковський.

C. М. Вербицький.

92.Основоположником української класичної музики вважається:

A. М. Лисенко.

D. С. Гулак-Артемовський.

B. М. Ведель.

E. П. Чайковський.

C. М. Вербицький.

93. Автором музики українського гімну є:

A. М. Вербицький.

D. М. Ведель.

B. С. Гулак-Артемовський.

E. М. Глінка.

C. М. Лисенко.

94.Центром освіти Слобожанщини XVIII століття вважався:

A. Харківський колегіум.

D. Києво-Могилянська академія.

B. Харківський університет.

Е. Московський університет.

C. Львівський університет.

95.Першим університетом, відкритим на українських землях, які входили до складу Російської імперії, є:

A. Харківський університет.

D. Харківський колегіум.

B. Києво-Могилянська академія.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

C. Львівський університет.

96.У 1805 році було відкрито новий навчальний заклад. Це:

A. Харківський університет.

D. Харківський колегіум.

B. Києво-Могилянська академія.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

C. Львівський університет.

97.У 1661 році було відкрито:

A. Львівський університет.

D. Харківський університет.

B. Києво-Могилянська академія.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

C. Харківський колегіум.

98.У добу гетьманщини центром української освіти був:

A. Києво-Могилянська академія.

D. Харківський університет.

B. Харківський колегіум.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

C. Львівський університет.

99.Хто ініціатор заснування Харківського університету?

A. В.Н. Каразін.

C. Б. Хмельницький.

E. П. Могила.

B. Цар Олександр І

D. І.С. Мазепа.

100.Першим ректором Харківського університету був:

A. І. Рижський.

D. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко.

B. Г.С. Сковорода.

E. Б. Хмельницький.

C. І. Котляревський.

101.Видатними представниками української суспільної думки XVIII ст.були:

A. Г. Сковорода, Ф. Прокопович, П. Орлик.

B. Г. Грабянка, С. Величко.

C. Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель.

D. М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра.

E. Вольтер, Дідро, Руссо.

102.У XIX столітті в українському суспільстві формувалася нова верства суспільства, яка зіграла важливу роль у розвитку культури:

A. Інтелігенція.

C. Козацтво.

E. Селянство.

B. Третя верства.

D. Робочий клас.

103.Першою українською оперою була опера С. Гулака-Артемовського:

A. Запорожець за Дунаєм

B. Тарас Бульба

C. Лебедине озеро

D. Запорожці пишуть листа турецькому султану

E. Аїда

104.Вперше українську мову до літератури увів:

A. І. Котляревський.

D. Г. Квітка-Основ’яненко.

B. Т. Шевченко.

Е. І. Франко.

C. П. Гулак-Артемовський.

105.Першим літературним твором українською мовою була «Енеїда». Її автор:

A. І. Котляревський.

D. Г. Квітка-Основ’яненко.

B. Т. Шевченко.

E. І. Франко.

C. П. Гулак-Артемовський.

106.Київський університет був відкритий у:

A. 1834 р.

B. 1805 р.

C. 1865 р.

D. 1875 р.

E. 1632 р.

107.Українізація культури, яка проводилася радянською владою у 20-ті роки ХХ століття, передбачала:

A. Призначення українців на керівні посади у партійних та радянських органах, всебічний розвиток української культури.

B. Переведення освіти на українську мову.

C. Введення предмету «Історія України».

D. Введення екзамену з курсу «Історія України».

E. Усі вищеназвані заходи.

108.Українська діаспора почала формуватися у:

A. Другій половині ХІХ століття.

D. Роки Другої світової війни.

B. У 70-ті рр. ХХ століття.

E. У 1991 р.

C. 1917 р.

109.В українській культурі радянського періоду існував напрямок:

A. Соціалістичного реалізму.

D. Символізму.

B. Модернізму.

E. Масової культури.

C. Постмодернізму.

110.У 60-ті роки ХХ століття в Україні з’являються:

A. Шестидесятники, дисиденти.

D. Ліберали.

B. Революціонери.

E. Представники нац.літератури.

C. Консерватори.

111.Основним гаслом у культурі періоду перебудови був:

A. Гласність.

C. Русифікація.

E. Неосталінізм.

B. Незалежність

D. Українізація.

112.Основні риси української культури радянського періоду – це:

A. Класовий, партійний характер, соціалістичний реалізм, атеїзм…

B. Інтегративність, перехід від колективного стиля до індивідуального.

C. Плюралізм.

D. Свобода поглядів.

E. Толерантність.

113.Дисидент – це людина:

A. Незгодна, інакомисляча (у перекладі з латинської мови), яка виступає за проведення реформ у країні.

B. Яка виїхала за межі країни свого походження.

C. Яка згодна з лінією керівництва.

D. Толерантна людина.

114. Полонізація – це державна політика у галузі культури, яка проводилася на українських землях з переважним розвитком:

A. Польської мови.

C. Української мови.

E. Іноземної мови.

B. Російської мови.

D. Латинської мови.

115.Русифікація – це державна політика у галузі культури, яка проводилася на українських землях з переважним розвитком:

A. Російської мови.

C. Української мови.

E. Іноземної мови.

B. Польської мови.

D. Латинської мови.

116.Основною галуззю діяльності племен трипільської культури було:

A. Пергаменті.

C. Папірусі.

E. Цегляній табличці.

B. Папері.

D. Бересті.

118.Київська Русь прийняла християнську релігію у:

A. 988 р

B. 998 р

C. 1054 р.

D. 957 р.

E. І ст. н. е.

119.У добу Київської Русі виникає новий жанр фольклору:

A. Билина

C. Історична пісня.

E. Легенда.

B. Дума

D. Казка.

120. Найдавнішим кам’яним храмом Київської Русі був:

A. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Десятинна).

C. Михайлівський собор.

B. Успенський собор.

D. Софійський собор.

E. Покровський собор.

121.До загальнолюдських цінностей належать:

A. Життя людини, віра, надія.

D. Здоровий спосіб життя.

B. Добробут.

Е. Утилітаристські прагнення.

C. Комфортна робота.

122.Найбільш розповсюдженим було табу на:

A. Інцест.

D. Рубку дерев в священному гаї.

B. Ініціації.

Е. Полігамію.

C. Канібалізм

123.Найбільша піраміда у Єгипті:

A. Хеопса.

C. Хефрена.

Е. Нефертіті.

B. Джосера.

D. Тутанхамона.

124.Культурі давнього світу притаманні риси:

A. Наявність писемності, філософських систем, поява міст.

B. Гомогенність, синкретизм, характер табу.

C. Поява монотеїстичних релігій.

D. Гуманізм, антропоцентризм.

Е. Антропоцентризм, європеїзм, інноваційний характер.

125.Першою цивілізацією у Європі є цивілізація:

A. Антична.

C. Давнього Китаю.

Е. Візантія.

B. Шумера й Аккада.

D. Давнього Єгипту

126.У давньому Єгипті матеріалом для письма слугував:

A. Папірус.

D. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

B. Пергамент.

Е. Папір.

C. Цегляна дощечка.

127.У давній Месопотамії матеріалом для письма слугував:

A. Цегляна дощечка.

D. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

B. Папірус.

Е. Папір.

C. Пергамент.

128.У давньому Китаї матеріалом для письма слугував:

A. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

D. Пергамент.

B. Папірус.

Е. Береста.

C. Цегляна дощечка.

129.Християнська релігія виникла на території:

A. Римської імперії.

C. Арабського Халіфату.

Е. України

B. Вавилона.

D. Давнього Китаю.

130.Західна культура успадкувала культуру давніх цивілізацій:

A. Давньої Греції та Рима.

D. Давнього Ірану й Іраку.

B. Єгипту.

Е. Відповіді А та В.

C. Шумера й Вавилона.

131.Панівною ідеологією у добу середньовіччя був:

A. Теоцентризм.

D. Гуманізм.

B. Антропоцентризм.

Е. Політеїзм

C. Раціоналізм.

132.Постійні війни, які відбувалися у період середньовіччя, приносили людям:

A. Відчуття трагізму людського життя.

D. Радість перемоги.

B. Радість.

Е. Удачу.

C. Задоволення.

133.Аскетизм – це погляд, згідно з яким:

A. Людина добровільно обмежує свої фізіологічні потреби.

B. Людина ставиться у центр культури.

C. Декларується любов до людини.

D. У центр культури ставиться розум.

Е. Переслідується інакомислення.

134.Ідеал середньовіччя – це:

A. Християнський святий.

D. Розумна людина.

B. Спортсмен-атлет.

Е. Титан доби Відродження

C. Венера Мілоська.

135.Добу середньовіччя відкриває подія:

A. Падіння Західної Римської імперії.

D. Англійської буржуазної революції.

B. Взяття Бастилії.

Е. Великі географічні відкриття.

C. Хрещення Русі.

136.Рубіжним між добою середньовіччя та нового часу є подія:

A. Англійської буржуазної революції.

D. Хрещення Русі.

B. Взяття Бастилії.

Е. Відкриття Америки.

C. Падіння Західної Римської імперії.

137.Теорію геліоцентризму, згідно з якою Земля та інші небесні тіла обертаються навколо Сонця, продовжив:

A. Копернік.

C. Птолемей.

Е. Едісон.

B. Ньютон.

D. Эйнштейн.

138.Широковідома картина «Джоконда» належить пензлю:

A. да Вінчи.

C. Рафаеля.

Е. С. Далі.

B. Пікассо.

D. Тіциана.

139.Романський архітектурний стиль відрізняє:

A. Масивність, простота, геометричність форм.

B. Вишуканість, витонченість форм, орнаментальність.

C. Декоративна пишність, живописність.

D. Наслідування античним взірцям, симетрія.

Е. Спрямованість догори, вітражі.

140.Батьківщиною Відродження є:

A. Італія.

C. Франція.

Е. Східна Європа.

B. Анталія.

D. Німеччина.

141.Цей напрямок у мистецтві у перекладі означає майбутнє:

A. Футуризм.

C. Кубізм.

Е. Абстракціонізм

B. Символізм.

D. Акмеїзм.

142.Новоросійський університет у місті Одесі був відкритий у:

A. 1865 р.

B. 1834 р.

C. 1805 р.

D. 1875 р.

Е. 1661 р.

143.Університет у місці Чернівці був відкритий у:

A. 1875 р.

B. 1834 р.

C. 1865 р.

D. 1805 р.

Е. 1661 р.

144.Першу кафедру української історії у Львівському університеті очолив:

A. М. Грушевський.

C. Д. Багалій.

Е. В. Антонович.

B. Д. Костомаров.

D. Я. Головацький.

145.Першим президентом Академії наук, організованої у Києві у 1918 р. був:

A. В. Вернадський.

C. В. Винниченко.

Е. Д. Багалій.

B. М. Грушевський.

D. С. Петлюра.

146.Харківський медичний інститут як окремий навчальний заклад розпочав своє існування з:

A. 1921 р.

B. 1805 р.

C. 1994 р.

D. 1946 р.

Е. 1991 р.

147.В архітектурі Київської Русі переважав:

A. Візантійський.

C. Готичний.

Е. Бароко.

B. Романський стиль.

D. Античний.

148.У Київській Русі дітей навчали:

A. Читанню, писанню й закону Божому.

D. Читанню й рахуванню.

B. Читанню й писанню.

Е. Закону Божому.

C. Читанню, писанню, рахуванню.

149.Образотворче мистецтво виникло у:

A. Період первісного суспільства.

D. Новий час.

B. Добу Відродження.

Е. Добу середньовіччя.

C. Часи античності.

150. Перша землеробська культура на території України – це культура:

A. Трипілля.

B. Скіфів.

E. Східних слов’ян.

C. Східних слов’ян.

D. Античних міст-держав.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.