Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / _стор_я української культури / плани та методичн_ вказ_вки для студент_в вс_х факультет_в.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
512 Кб
Скачать

Семінарське заняття 3 Культура первісного суспільства та перших цивілізацій

Теоретичні питання

 1. Антропогенез та культурогенез. Загальна характеристика первісної культури.

 2. Матеріальна культура та духовний світ первісної людини.

 3. Стародавні люди на території України; Досягнення Трипільської культури.

 4. Культура народів, які населяли територію України у давнину.

Основні поняття:антропогенез, культурогенез, гомогенність, синкретизм, табу, неолітична революція, анімізм, тотемізм, магія, фетишизм, політеїзм, монотеїзм, міфологія, виробничий тип господарства, присвійний тип господарства.

Теми рефератів

 1. Виникнення первісного мистецтва.

 2. Культурні традиції східних слов’ян.

Питання для самоперевірки

 1. У чому особливості первісної культури?

 2. Які основні типи господарства виділяють у первісної культурі?

 3. Які ранні форми вірувань існували у первісну добу?

 4. У чому полягає значення неолітичної революції? Які її наслідки?

 5. Чому сприяло виникнення мистецтва?

 6. Коли перші люди з’явилися на теренах України?

 7. Які особливості мала Трипільська культура?

 8. Що є цивілізація та які її ознаки?

 9. Які фактори сприяли переходу людства від первісності до цивілізації?

 10. Що являла собою релігія у добу цивілізації?

Цільові навчальні завдання

 1. Які риси первісної культури присутні в сучасній цивілізації?

 2. Які ознаки відрізняють цивілізацію від первісного суспільства?

 3. У чому проявляється вплив античної традиції на формування системи західних цінностей?

 4. З чим пов’язана притягальна сила давньогрецької міфології?

 5. Можливо оцінувати Трипільську культуру як цивілізацію?

 6. У чому полягають особливості скіфського «звіриного стилю»?

 7. Як найбільші центри давньогрецької культури на сучасній території України впливали на культуру місцевих народів?

 8. Яким чином фольклор та прикмети мистецтва розкривають звичаї, вірування й побут стародавніх слов’ян?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У першому питані розглядається антропогенез та культурогенез, існуючі теорії походження людини та культури, періодизація й основні риси первісної культури. Друге питання – визначити матеріальну культуру та духовний світ первісної людини. Є необхідність охарактеризувати рані форми культури, означивши при цьому 2 типи господарювання: таке, що присвоює, і таке, що виробляє. Слід звернути увагу на особливості духовного світу первісної людини: міфологічний характер первісного світогляду, причини виникнення релігії та її форми (анімізм, фетишизм, тотемізм і магія), появу обрядів, зародження мистецтва і роль табу.

Трете та четверте питання включають появу первісної людини на території сучасної України, успіхи Трипільської культури. Необхідно взяти до уваги культурні традиції народів, які населяли територію України в давнину: кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів. Особливе значення мали засновані греками у Північному Причорномор’ї міста-держави. Розглядаючи культуру східних слов’ян, слід звернути увагу на досягнення в галузі матеріальної та духовної культури, розказати про їхні релігійні уявлення, міфологію та зразки мистецтва.