Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

141_otech_stud_suspnauk / _стор_я української культури / планы сем_нарських занять по _стор_ї української культури для в_тчизняних студент_в

.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
44.03 Кб
Скачать

Тематика семінарських занять

Семінарське заняття 1 – 2

Вступ. Питання теорії культури

Теоретичні питання

1. Культура як предмет вивчення.

2. Поняття «культура», його структура. Сучасні підходи до визначення культури.

3. Функції культури.

4. Культурний простір: види, форми та історичні типи культури.

5. Основні теорії, напрямки та школи у сучасній культурології.

Основні поняття: культурологія, культура, матеріальна культура, духовна культура, світова культура, національна культура, цінності, загальнолюдські цінності, норми, артефакт, домінуюча культура, субкультура, контркультура, народна культура, масова культура, елітарна культура, толерантність, духовний світ людини, менталітет.

Теми рефератів

  1. Школи, напрямки і теорії в культурології.

  2. Сучасне досягнення медицини і етика.

  3. Професійна культура лікаря.

Семінарське заняття 3

Культура первісного суспільства та перших цивілізацій

Теоретичні питання

1. Антропогенез та культурогенез. Загальна характеристика первісної культури.

2. Матеріальна культура та духовний світ первісної людини.

3. Стародавні люди на території України; Досягнення Трипільської культури.

4. Культура народів, які населяли територію України у давнину.

Основні поняття: антропогенез, культурогенез, гомогенність, синкретизм, табу, неолітична революція, анімізм, тотемізм, магія, фетишизм, політеїзм, монотеїзм, міфологія, виробничий тип господарства, присвійний тип господарства.

Теми рефератів

1. Виникнення первісного мистецтва.

2. Культурні традиції східних слов’ян.

Семінарське заняття 4

Основні тенденції розвитку культури середньовіччя

Теоретичні питання

1. Періодизація та світоглядні основи середньовічної культури.

2. Людина в культурі раннього та зрілого середньовіччя.

3. Культура Візантії.

Основні поняття: теоцентризм, католицька церква, аскетизм, схоластика, інквізиція, лицарська культура, романський стиль готики, університет, канон, єресі.

Теми рефератів

1. Особливості лицарської культури.

2. Середньовічні школи й університети.

3. Мистецтво Візантії.

Семінарське заняття 5

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

(IX –сер. XIV ст.)

Теоретичні питання

1. Культура дохристиянської Русі.

2. Прийняття християнства і його вплив на культурну традицію Київської Русі.

3. Досягнення культури Київської Русі.

4. Особливості культури Галицько-Волинського князівства.

Основні поняття: православна церква, український етнос, язичництво, політеїзм, монотеїзм, фольклор, літопис, житіє, билина, притча, іконопис, канон, аскетизм, кирилиця, мозаїка, фреска, книжна мініатюра.

Теми рефератів

1. Утвердження християнства на Русі та візантійський вплив.

2. Слов’янська писемність. Бібліотеки та школи Київської Русі.

3. Виникнення оригінальної літератури К.Р.

Семінарське заняття 6

Гуманізм культури доби Відродження. Культурні процеси у литовсько-польський період

Теоретичні питання

1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу.

2. Фактори, що вплинули на розвиток української культури. Боротьба українців проти культурної асиміляції.

3. Розповсюдження освіти на українських землях. Виникнення вищої школи.

4. Нові явища в українській культурі у другій половині XVI–XVII ст.

Основні поняття: Відродження, Реформація, контрреформація, протестантство, геліоцентрична система світу, великі географічні відкриття, братства, культурна асиміляція, греко-католицька церква, дума (історична пісня), полемічна література, вертеп.

Теми рефератів

1. Реформація та становлення протестантизму.

2. Титани Відродження.

3. Специфіка Північного Відродження.

4. Самобутність культури українського козацтва.

5. Слов’янське книгодрукування.

Семінарське заняття 7

Загальна характеристика культури нового часу

Теоретичні питання

1. Цінності новоєвропейської культури.

2. Просвітництво та його принципи.

3. Головні напрямки розвитку європейської культури ХІХ – поч. ХХ сторіччя.

4. Досягнення художньої культури нового часу.

Основні поняття: антропоцентризм, просвітництво, секуляризація, інноваційний характер, європеїзм, поліцентризм влади, бароко, рококо, класицизм, романтизм, сентименталізм, реалізм, промислова революція.

Теми рефератів

1. Діячі Просвітництва.

2. Наукові досягнення ХІХ сторіччя.

3. Імпресіонізм – художній напрямок у культурі другої половини ХІХ сторіччя.

Семінарські заняття 8–9

Культура України у новий час

Теоретичні питання

1. Чинники впливу на розвиток української культури в період гетьманщини (друга половина XVII–XVIII ст.).

2. Ідеї Просвітництва в українській культурі. Життя і творчість Г.С. Сковороди.

3. Освіта та наукові знання у добу гетьманщини.

4. Історичні умови й особливості розвитку української культури кінця XVIII–поч. ХХ ст. Становлення національної самосвідомості, етапи.

5. Успіхи освіти й науки. Видатні вчені.

6. Розвиток літератури й мистецтва.

Основні поняття: козацьке бароко, козацькі літописи, класицизм, бурлеск, національно-культурне відродження, романтизм, реалізм, еклектизм, становий / позастановий характер.

Теми рефератів

1. Релігійна та просвітницька діяльність Ф. Прокоповича.

2. Культура Слобожанщини ХVII–XVIII століть.

3. Історія виникнення й розвиток Харківського університету.

4. Роль Т.Г. Шевченка в українській культурі.

Семінарське заняття 10

Основні тенденції в розвитку західноєвропейської культури новітнього часу

Теоретичні питання

1. Тенденції, загальні риси та періодизація культури новітнього часу.

2. Сутність та основні напрями модернізму.

3. Масова культура.

Основні поняття: модернізм, масова культура, кубізм, абстракціонізм, сюрреалізм, постмодернізм, авангардизм, інформаційна культура.

Теми рефератів

1. Феномен масової культури.

2. Кризисні явища в культурі на межі тисячоліть.

Семінарські заняття 11–12

Українська культура у новітню добу

Теоретичні питання

1. Культурна політика національних урядів (Центральної Ради, гетьмана П. Скоропадського, Директорії).

2. Українська культура в радянський період:

а) сутність і головні риси культури радянських часів;

б) основні етапи розвитку української культури, їх характеристика;

в) успіхи та втрати радянської культури;

г) культура опозиції.

3. Культура українського зарубіжжя.

4. Культура України в умовах незалежності: проблеми та перспективи розвитку.

Основні поняття: радянська культура, національне відродження, «розстріляне відродження» культура опозиції, зарубіжна українська культура, політика українізації, культурна революція, соціалістичний реалізм, русифікація, «жданівщина», плюралізм, шестидесятники, дисиденти, діаспора.

Теми рефератів

1. Українське відродження 20-х років.

2. Особливості культури у тоталітарному суспільстві.

3. Внесок видатних українських мислителів у розвиток української культури. Митець О. Довженко.

4. Регіональні особливості в культурі України.

5. Суперечності культурного життя сучасного українського суспільства.

5