Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История Украины.doc
Скачиваний:
203
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
506.37 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

Харківський національний медичний університет

Медичний коледж

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Затверджено

на засіданні

Вченої ради ХНМУ

Протокол №___________

Від ___________2013р

Харків

ХНМУ

2013

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія України». Курс ІІ. – Харків, 2013. – 72 с.

Укладач: Долматова М.В.

Розглянуто і схвалено на засіданні ЦМК гуманітарної і соціально-економічної підготовки Медичного коледжу ХНМУ

Протокол № 8 від 05.03.2013р.

Розглянуто на засіданні методичної ради Медичного коледжу ХНМУ

Протокол № 6 від 14.03.2013р.

Передмова

В системі навчальних дисциплін особливе місце сьогодні відведено національній історії.

Навчальна дисципліна «Історія України» зобов’язана формувати всебічно розвинуту та соціально активну особу. З метою виконання цього завдання вона покликана забезпечити: глибоке знання історичного шляху українського народу, розвитку його національних цінностей; вміння визначати вклад національних цінностей в загальнолюдські; переконливо засвоїти ідеали гуманізму та демократії; формувати історичну свідомість як основу всієї суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та реального сьогодення.

«Історія України» включає вивчення історичної діяльності українського народу та його предків від найдавніших часів до сьогодення, сукупності подій, явищ, фактів минулого, які дають науково обґрунтовані уявлення про головні тенденції становлення та розвитку людини, суспільства, держави. При цьому основна увага приділяється вивченню політичного, державотворчого та соціально-економічного аспектів діяльності українського народу.

Студент повинен знати: які процеси, події, явища відбувалися та українських землях упродовж основних етапів розвитку України, їх обумовленість, причинно-наслідковий контекст, зокрема орієнтуватися у перебігу економічних, соціальних, політичних і культурних явищ і процесів, що відбувалися на території України впродовж століть в контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів.

Студент повинен вміти: вільно володіти матеріалом з курсу історій України; розкривати суть будь-якого питання з тих, які розглядалися під час лекційних та семінарських занять; не лише викладати фактичний матеріал, а й здійснювати його аналіз; обстоювати власну точку зору на дискусійні проблеми вітчизняної історії; працювати з літературою та джерелами з історії України.

Методичні вказівки до семінарських занять «З історії України» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни ГСЕ.01 Історія України. Вони містять зміст теми, тестовий контроль, основні поняття та терміни, список рекомендованої літератури для підготовки до занять.

Тема заняття: «Утворення і розвиток держави Київська Русь. Галицько-Волинська держава»

Курс ІІ

Відділення «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Лікувальна справа»

  1. Навчальна ціль:

Навчити студентів

- показувати на карті територію Київської Русі; Галицьке і Волинське князівства і Галицько-Волинську державу;

- складати політичні портрети князів Київської Русі; історичні портрети князів Галицько-Волинської держави;

- визначати основні етапи розвитку держави;

- аналізувати основні етапи економічного розвитку Київської Русі; зовнішню і внутрішню політику галицько–волинських князів і давати їм власну оцінку.

- формувати власні погляди на християнізацію Русі;

- визначати причини і етапи феодальної роздробленості; хронологію і послідовність явищ економічного, політичного і культурного життя Галицько-Волинської держави;

- характеризувати причини занепаду Галицько-Волинської держави;

- формувати різні точки зору на проблеми формування народності у Руській державі;

  1. Виховна ціль:

Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

  1. Міжпредметна інтеграція

Дисципліни

Знати

Вміти

Культурологія

Політичні портрети князів Київської Русі; історичні портрети князів Галицько-Волинської держави

Описувати явища і пам’ятки культури цього періоду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.