Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис.doc
Скачиваний:
195
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
324.1 Кб
Скачать

Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис

  1. Бухгалтерські рахунки, їх призначення та будова. Суть подвійного запису та його значення в бухгалтерському обліку.

  2. Класифікація рахунків та їх характеристика. План рахунків, його структура та зв’язок з балансом. Характеристика синтетичних та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок.

  3. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні відомості, їх побудова та призначення.

Одним із елементів методу бухгалтерського обліку, який дозволяє систематизувати та узагальнити інформацію про предмет обліку, відображений у бухгалтерських документах у хронологічній послідовності, є рахунки бухгалтерського обліку.

Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування (узагальнення) здійснюваних господарських операцій, підтверджених документально та згрупованих за економічно однорідними ознаками з метою поточного відображення наявності і руху окремих видів засобів та джерел їх утворення, господарських процесів і результатів їх діяльності.

У залежності від поділу балансу на актив і пасив, рахунки, на яких здійснюється бухгалтерський облік використання (розміщення) господарських засобів (коштів) підприємства називають активними, а рахунки, на яких ведеться бухгалтерський облік джерел утворення капіталу (господарських коштів) підприємства –пасивними.

Для ведення обліку технічно рахунок поділяється на дві рівні частини, ліву називають дебетом, а праву –кредитом. Значення цих термінів проявляється залежно від того, на якому рахунку вони застосовуються – активному чи пасивному. На активних рахунках дебет означає збільшення, а кредит – зменшення, на пасивних ці терміни мають протилежне значення – дебет зменшення, кредит – збільшення. Спрощену схему рахунку представимо на рис.3.1.

Дебет (Д) РАХУНОК Кредит (К)

Дата

п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дата

п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Рис. 3.1. Схема бухгалтерського рахунку

Відкрити рахунок - означає дати йому назву, проставити код (згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку) та зробити в ньому записи відповідно до його будови. Для спрощення використовується Т-форма рахунку, тобто рахунок за цією формою має ліву та праву частини, розділені прямою по вертикалі. Ліва частина рахунку називається дебет, права –кредит.

Порядок відображення записів на рахунках бухгалтерського обліку залежить від того, до яких рахунків вони відносяться - активних чи пасивних. Так, початкові залишки (сальдо) на активних рахунках записують по дебету, а пасивних – по кредиту.

Потім на рахунках відображають всі зміни, які відбулися у складі господарських засобів чи джерел їх формування під впливом господарських операцій. У активних рахунках по дебету записують суми за господарськими операціями, що зумовлюють збільшення господарських засобів підприємства, а по кредиту – зменшення.

У пасивних рахунках записи відображаються навпаки – суми, що відображають збільшення джерел формування господарських засобів під впливом господарських операцій записують по кредиту рахунку, а зменшення – по дебету.

Зробити записи в лівій частині рахунку - означає дебетувати рахунок, а в правій - кредитувати його.

В кінці звітного періоду по кожному рахунку підраховують суми змін, що відбулись у складі засобів та джерел Ії формування.

Сума записів господарських операцій по дебету або по кредиту рахунку за певний період (як правило за місяць) без урахування суми початкового сальдо називається оборотом. Сума змін по дебету рахунку називаєтьсядебетовим оборотом, а сума змін по кредиту –кредитовим оборотом.

Після визначення оборотів по рахунках, по кожному з них визначають сальдо (залишок) на кінець звітного періоду.

Для визначення кінцевого сальдо по рахунку необхідно до початкового сальдо додати збільшення по рахунку і вирахувати зменшення. Якщо рахунок не має кінцевого залишку, він вважається закритим.

Кінцеве сальдо Активного рахунку визначають як суму початкового сальдо і оборотів по дебету рахунка мінус обороти по кредиту:

Ск = Сп + Од – Ок (3.1.),

де: Сп., Ск – залишок на початок (кінець) звітного періоду по рахунку;

Од – обороти по дебету рахунка;

Ок – обороти по кредиту рахунка.

Кінцеве сальдо Пасивного рахунку визначається як сума початкового сальдо і оборотів по кредиту рахунка мінус обороти по дебету рахунка:

Ск = Сп + Ок – Од (3.2.)

Рахунки, які не мають сальдо, називаються транзитними або тимчасовими. Відкрити транзитний рахунок означає відобразити на ньому дані хоча б про один господарський факт.

Схематично будову активних і пасивних рахунків можна подати таким чином:

Активний рахунок Пасивний рахунок

Д-т № і назва рахунку К-т Д-т № і назва рахунку К-т

Сальдо: початкове

Сальдо: початкове

Поточні

зміни

Поточні

зміни

збільшення

зменшення

зменшення

збільшення

+

-

-

+

Оборот дебетовий

Оборот

кредитовий

Оборот дебетовий

Оборот

кредитовий

Сальдо кінцеве

Сальдо кінцеве

Ск=Сп +Од - Ок

Ск=Сп +Ок - Од

Рис. 3.2. Будова активних і пасивних рахунків бухгалтерського обліку

Порядок здійснення записів на рахунках бухгалтерського обліку розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Відображення господарських операцій та визначення сальдо активного рахунка: залишок (сальдо) на початок місяця по активному рахунку «Виробничі запаси»» становив 12500 грн. За місяць відбулись такі господарські операції: 1) Придбано виробничі запаси у постачальника на суму 25000 грн., 2) Оприбутковано виробничі запаси після ліквідації основних засобів – 5000 грн., 3) Відпущені виробничі запаси на виробництво – 15000 тис.грн., 4) Списані виробничі запаси на витрати в межах норм природного убутку – 500 грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]