Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
31_-_40_shpori_ABD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
70.66 Кб
Скачать

40.Коефіцієнтний аналіз ліквідності

Першим етапом аналізу ліквідності є виявлення того, наскільки банк дотримується нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України (НБУ). Здебільшого з цією метою застосовується метод коефіцієнтів, який дає можливість не тільки оцінити рівень ліквідності окремого банку, але й здійснювати порівняльний аналіз ліквідності різних за розмірами банків. НБУ своєю постановою від 28 серпня 2001 р. № 368 затвердив Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків України, якою для банків установлено такі нормативи ліквідності: норматив миттєвої ліквідності; норматив поточної ліквідності; норматив короткострокової ліквідності.

1. Норматив миттєвої ліквідності (Н4) встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів. Він визначається як відношення суми коштів у касі (Ка) та на кореспондентських рахунках (Кр) до зобов’язань банку, що обліковуються за поточними рахунками (Пз): Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше 20 %.

2. Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку. Він визначається як відношення активів первинної та вторинної ліквідності (А) до зобов’язань банку з кінцевим строком погашення до 31-го дня включно (З): Нормативне значення нормативу Н5 з 1 січня 2003 р. має бути не менше ніж 40 %. 3. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів і визначається як співвідношення ліквідних активів (Ал) до короткострокових зобов’язань (Зк) зі строком погашення до одного року: Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше 20 %. У процесі аналізу, крім нормативів НБУ, можуть додатково використовуватись й інші коефіцієнти, що характеризують ліквідність банку та чинники, які на неї впливають. Один з таких коефіцієнтів ґрунтується на понятті запасу ліквідності. Він визначає відношення заборгованості за кредитами до суми вкладів. Взагалі аналіз ліквідності за допомогою коефіцієнтів є найпростішим підходом до оцінки ліквідності банку.

36. Методичні аспекти аналізу витрат банку.

Витрати-це зменш. екон. вигоди у звітному періоді у формі відпливу чи зменш.активів або збільш.заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу,крім тих,що пов’яз.з розподілом частки доходу між власниками капіталу. Витрати КБ склад. з таких елементів: процентні,комісійні,непередбач.витрати, ін.банків.танебанків.операційні витрати. Аналізуючи структу ру витрат, необхідно звернути увагу на такі моменти.Зниж. питомої ваги банків. операційних витрат свідчить про погірш. управління пасивами або про ускладнення ситуації на кредитно му ринку країни. Різке збільш.питомої ваги операц. витрат свідчить про погірш. кон’юнктури кредит- ного ринку або банкі вського управління. Особливу увагу також приділяють аналізу адміністрати вно-управлінських

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.