Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2010-APTDP-uchebnik-MON.doc
Скачиваний:
96
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.5 Mб
Скачать

207

Міністерство освіти і науки україни

Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний, А.О. Осауленко, Т.О. Пікуля

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

навчальний посібник

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)

для бакалаврів у галузі знань «Право»

за напрямом 6.060100 «Правознавство»

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

К и ї в

Видавець О. С. Ліпкан

2 0 1 0

Х0

А 437

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист №____________ від ___________ 2010 року)

Автори:

Є.В. Білозьоров, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук – теми 1.1 (питання 1.1.1, 1.1.4), 1.2;

Є.О. Гіда, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент – теми 2.1, 2.2;

А.М. Завальний, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук – теми 1.3, 1.4;

А.О. Осауленко, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук – теми 2.3, 2.4;

Т.О. Пікуля, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук – тема 1.1 (питання 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5).

Рецензенти:

С.Д. Гусарєв, начальник кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

О.Г. Мурашин, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедрою теорії та історії держави і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

С.Г. Стеценко, завідувач кафедри теорії держави та права Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Актуальні проблеми теорії держави та права [Текст]: навч. посібник (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний, А.О. Осауленко, Т.О. Пікуля; за заг. ред. Є.О. Гіди; Київський національний університет внутрішніх справ. – К.: КНУВС, 2010. – 228 с.

Навчально-методичний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Посібник містить теоретичний матеріал з курсу «Актуальні проблеми теорії держави та права», а також програму навчальної дисципліни та робочу навчальну програму. Розрахований на студентів, курсантів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 5

Тема 1.1. Держава: сутність, поняття, форма, функції та механізм 6

1.1.1. Основні сучасні підходи до розуміння держави 6

1.1.2. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації 11

1.1.3. Сучасні тенденції еволюції форми держави 15

1.1.4. Функції сучасної української держави 23

1.1.5 Механізм держави: ретроспективний огляд та сучасні тенденції визначення 28

ТЕМА 1.2. АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 40

1.2.1. Політична система суспільства та її трансформація в епоху глобалізації 40

1.2.2. Характеристика елементів політичної системи суспільства. 44

1.2.3. Влада в демократичній державі. 48

1.2.4. Місце та роль держави в політичній системі суспільства 52

ТЕМА 1.3. ПРАВО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 56

1.3.1. Підходи до праворозуміння в сучасній юридичній науці 56

1.3.2. Соціальна цінність права, його сутність та зміст 64

1.3.3. Механізм правоутворення та його відмінність від категорій правотворчість, законодавчий процес, законотворчий процес 66

1.3.4. Система джерел і форм права сучасності 68

ТЕМА 1.4. ВНУТРІШНЯ БУДОВА ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЗОВНІШНЯ ФОРМА ЙОГО ПРОЯВУ 71

1.4.1. Система права та система законодавства: єдність та розбіжності 71

1.4.2. Норми права в системі соціонормативного регулювання 73

1.4.3. Особливості структури норми права та способи її викладення в статтях нормативно-правових актів 76

1.4.4. Норми національного та міжнародного права: взаємовплив та взаємозалежність 82

ТЕМА 2.1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 84

2.1.1. Правовий вплив на суспільні відносини 84

2.1.2. Предмет, методи, способи, засоби, типи, сфери, функції, напрями, межі та стадії правового регулювання 85

2.1.3. Механізм правового регулювання та характеристика його складових елементів 98

2.1.4. Юридична діяльність, юридичний процес та юридична справа 109

ТЕМА 2.2. ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 118

2.2.1.Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи суспільства 118

2.2.2 Структура правової системи суспільства та характеристика її елементів 126

2.2.3. Правова політика: поняття, форми реалізації, пріоритети 132

2.2.4. Поняття та типологія правових систем сучасності. Критерії їх класифікації 137

ТЕМА 2.3. ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ПРАВІ 144

2.3.1. Норми права та правовідносини 144

2.3.2. Форми реалізації права та механізми їх здійснення 150

2.3.3. Механізм правозастосування та його вплив на суспільство 155

2.3.4. Проблеми тлумачення норм права 161

ТЕМА 2.4. ПОВЕДІНКА ОСОБИ ТА ЇЇ ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ 167

2.4.1. Проблеми правової поведінки особи 167

2.4.2. Державно-правовий примус та юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності 176

2.4.3. Стимули, пільги, заохочення та обмеження в праві 182

2.4.4. Юридичний конфлікт та проблеми його врегулювання 186

БІБІЛОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 192

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 205

ПЕРЕДМОВА

Представлений навчальний посібник присвячений систематичному викладенню тем і актуальних проблем теорії держави і права, передбачених вузівською програмою, а також навчально-методичним комплексом кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ, із дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави та права». Він підготовлений із врахуванням досвіду та досягнень різноманітних напрямів вітчизняної та зарубіжної юридичної думки та орієнтований на поглиблене теоретичне вивчення та пізнання права і держави. Суттєва увага у навчальному посібнику приділена науковому усвідомленню сучасного етапу та перспектив розвитку права і держави в Україні, теоретичному обґрунтуванню шляхів утвердження в країні ідей верховенства права, громадянського суспільства та правової держави.

Авторам навчального посібника в процесі роботи вдалося вирішити декілька завдань. По-перше, підвести «теоретичний підсумок» усьому попередньому навчанню, повернути студентів від галузевих дисциплін до цілісної картини юридичної дійсності. По-друге, ознайомити із сучасною державно-правовою проблематикою, проінформувати про актуальні проблеми, що обговорюються у теперішній час в юридичній науці. По-третє, допомогти побачити значення загальнотеоретичних знань для юридичної практики.

У ньому розглядаються, зокрема, теоретичні проблеми розвитку суспільства, держави та права (основні сучасні підходи до розуміння держави, суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації, сучасні тенденції визначення механізму держави та еволюції форми держави), а також дія права в сучасному суспільстві (сучасна концепція правової поведінки особи, юридична діяльність, юридичний процес та юридична справа, динамічні процеси у праві, теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи).

До основного змісту навчального посібника додаються матеріали відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання, а саме: програма навчальної дисципліни та робоча програма з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави та права».

Автори навчального посібника висловлюють подяку доктору юридичних наук, професору Олександру Деонисовичу Тихомирову, за фахову допомогу у підготовці відповідної роботи, а також рецензентам цього видання доктору юридичних наук, професору Станіславу Дмитровичу Гусарєву, доктору юридичних наук, професору Олександру Геннадійовичу Мурашину, доктору юридичних наук, професору Семену Григоровичу Стеценко, які знайшли час та можливість ознайомитись з працею та висловити свої позитивні та критичні зауваження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]