Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой с писциплины.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
92.81 Кб
Скачать

2.3 Особливості годівлі курей м’ясних кросів

Годівля як ос­но­ва ефек­тив­но­го ви­ро­щу­ван­ня брой­лерів. По­вно­раціон­на годівля є ос­нов­ним фак­то­ром, що за­без­пе­чує ефек­тивність ви­роб­ництва м'яса ку­ря­ти­ни. За­тра­ти на корм є ос­нов­ною скла­до­вою за­галь­ної вар­тості брой­лер­но­го ви­роб­ництва. Від­годівля ефек­тив­на за пра­виль­но­го ба­лан­су енергії, про­теїну, аміно­кис­лот, жир­них кис­лот, вітамінів, ма­к­ро та мікро­е­ле­ментів.

Комбікорм для брой­лерів ви­го­тов­ля­ють на влас­но­му комбікор­мо­во­му за­во­ді. Важ­ли­вою скла­до­вою, яку слід вра­хо­ву­ва­ти під час скла­дан­ня роз­роб­ки ра­ціонів для брой­лерів, є кон­цен­т­рація енергії в оди­ниці кор­му порівня­но з про­теїном. За­леж­но від віку птиці, по­тре­ба кор­мо­вої енергії змінюється. У період ви­­ро­щу­ван­ня кур­чат з 1 по 10 до­бу (стар­­тер) енергія од­но­го кіло­г­ра­ма комбікор­му ста­но­вить 12,6 Мдж, або 3010 ккал, з 11 по 24 до­бу (гро­у­ер) її потрібно підви­щи­ти до 13,30 Мдж (3175 ккал), в ос­тан­ню фа­зу - з 24 до­би до забійно­го ви­ро­щу­ван­ня (фінішер) - 13,50 Мдж (3225 ккал). А от вміст відсот­ка си­ро­го про­теїну за ана­логічні періоди ви­ро­щу­ван­ня, на­впа­ки, зни­жу­ють з 22-25% стар­те­ра до 21-23% гро­у­е­ра та 19-20% фініше­ра.

Для поліпшен­ня рівня при­ростів і кон­версії кор­му на пта­хо­фа­б­риці зго­до­ву­ють стар­терні комбікор­ми у ви­гляді крих­ти, а гро­у­е­рам і фініше­рам у ви­гляді гра­ну­ли діаме­т­ром 2-3 мм [10].

В ор­ганізмі брой­лерів відбу­вається інтен­сив­ний пе­ребіг син­те­тич­них про­цесів, то­му ду­же важ­ли­во за­без­пе­чи­ти в раціоні не тільки оп­ти­маль­ний рівень про­теїну, а й на­леж­ний вміст не­замінних аміно­кис­лот, зо­к­ре­ма метіоніну та лізи­ну. Ба­лан­су­ван­ня аміно­кис­лот­ної по­в­ноцінності раціонів до­ся­га­ють шля­хом до­бо­ру на­ту­раль­них ком­по­нентів комбі­кор­му або до­ба­вок син­те­тич­них пре­па­ратів метіоніну (1,0-1,5 кг/т) і лізи­ну (0,8-1,0 кг/т). Слід вра­хо­ву­ва­ти, що особ­ли­вості тех­но­логії ви­роб­ництва кор­мів із різних зер­но­вих груп із до­да­ван­ням ор­ганічних і міне­раль­них ком­по­нентів ство­рю­ють умо­ви для ма­со­во­го роз­вит­ку міко­ток­синів грибків. У склад комбікор­му для брой­лерів до­да­ють міко­­сор­бен­ти, кон­сер­ван­ти - ці інгре­дієнти за­побіга­ють псу­ван­ню кормів під час навіть не­три­ва­ло­го зберіган­ня.

Годівля курей батьківського стада. Їх годують розсипними комбікормами, в 100 г яких міститься: обмінної енергії — 1130 кДж (270 ккал), сирого протеїну — 16 г, клітковини — 5,5, кальцію — 2,8, фосфору — 0,7, натрію — 0,3 г, усі незамінні амінокислоти й мікро-добавки. Годувати комбікормом з таким вмістом поживних речовин починають із 23-тижневого віку, що сприяє швидкому збільшенню несучості без негативних наслідків для дорослої несучки. Норму го-дівлі для м’ясних курей батьківського стада, яких утримують у клі-тках, зменшують на 20 % порівняно з такою для птиці, яку вирощу-ють на глибокій підстилці. Протягом усього періоду утримання курей доцільно використовувати комбікорми, в яких вміст поживних речовин у 100 г однаковий, а норми надходження поживних речо-вин в організм птиці регулюють кількістю заданого корму.

Потреба корму на одну голову за добу коливається від 130 до 160 г і залежить від рівня обмінної енергії, несучості, живої маси птиці, температури навколишнього середовища. Влітку рекомендують зго-довувати 140, взимку — 150 г корму. При годівлі курей розсипними комбікормами з розрахунку 155 г на одну голову за добу півнів до-датково не підгодовують [8].

Заплідненість яєць при такій годівлі досягає понад 90 %, виво-димість — 80 – 85 %. Якщо курей утримують на глибокій підстилці, то рекомендують щоденно (орієнтовно о 14 год дня, коли основна маса курей вже знесла яйця) в підстилку розкидати зерно вівса з розрахунку 10 г на одну голову. Це сприяє інтенсивнішому руху птиці, розпушенню нею підстилки, паруванню курок із півнями.

Кури батьківського стада проявляють високу продуктивність при годівлі комбікормами, де кукурудза становить 20 – 40 %, та комбі-кормами, в складі яких є пшениця й ячмінь. Для одержання високої продуктивності у комбікормах для несучок повинно бути 2 – 5 % ри-бного і 5 – 8 % люцернового борошна.

Останніми роками особливу увагу приділяють скороченню потре¬би в кормах тваринного походження в раціонах дорослих курей. Ви-користання у годівлі несучок комбікормів, де 70 % протеїну тварин-ного походження замінено соєвим шротом чи борошном, забезпечило високу інтенсивність несучості (понад 60 %), зниження вартості 1 т комбікорму, витрат кормів на 10 яєць до 2,5 кг, підвищення виводу молодняку до 84 %. Але такі комбікорми потребують обов’язкового збагачення вітамінами В2 і В12 та метіоніном відповідно до норми.

При одержанні інкубаційних яєць важливим є забезпечення ві-тамінного живлення курей. Його рівень визначають за вмістом ві-таміну А, каротину та вітаміну В2 у жовтку яєць. Норма вітаміну В2 у комбікормах для несучок становить 4 – 6 г на 1 т. Стоншення шкаралупи й знесення безшкаралупних яєць, ожиріння та інші по-рушення в обміні речовин є наслідком нестачі в комбікормах каль-цію і вітаміну D3. Вона спричинює різке зниження несучості або на-віть повне її припинення.

Значною мірою на відтворну здатність курей впливає добавка до комбікормів вітаміну В12 (25 мг/т). Його нестача знижує вивід моло¬дняку, курчата погано ростуть, у них пухнуть суглоби, спостеріга-ється м’язова дистрофія і як наслідок цього збільшується падіж.

Годівля ремонтного молодняку. Для курчат м’ясних ліній го-дівлю нормують з урахуванням біологічних особливостей їхнього росту й розвитку. Найінтенсивніше курчата ростуть у перші два мі-сяці, коли їх жива маса збільшується до 1300 – 1400 г (у 36 разів). Потім швидкість росту знижується й у наступний період до початку несучості маса молодняку зростає не більш як у 2,5 раза.

У годівлі ремонтного молодняку використовують повнораціонні розсипні комбікорми. За період вирощування від одного до 180 днів склад останніх 4 рази змінюють, оскільки годівлю молодняку диференціюють за періодами: передстартовий (1 – 5 днів), стартовий (5 – 30), росту (31 – 90) і розвитку (91 – 180 днів). Основними інгредієнтами комбікормів є кукурудза, пшениця, ячмінь, соєвий та соняшниковий шроти, корми тваринного походження (рибне, м’ясо-кісткове борошно тощо), гідролізні дріжджі, трав’яне борошно. До їхнього складу обов’язково вводять білково-вітамінно-мінеральні премікси, за рахунок чого балансують раціон за вмістом амінокис-лот, вітамінів і мінеральних речовин.

- повноцінна годівля молодняку. Годувати молодняк рекомендується тільки сухими кормосумішами із подрібненого зерна та інших інгредієнтів. У віці курчат 1-60 днів кормосуміш повинна мати приблизно такий склад: дерть кукурудзяна 35-50%, дерть пшенична 15-25%, соняшниковий шрот (макуха) -20-25%, м'ясо-кісткове (рибне) борошно 5-8%, сухі відвійки 3-5% плюс вітамінні препарати (тривіт, тетравіт та інші). Поживність раціону - 19-21% протеїну і 1180-1200 кДж обмінної енергії в 100 г кормосуміші [3].

У віці 61-150 днів до складу кормосуміші входять: дерть кукурудзяна 30-50%, дерть пшенична 15-20%, дерть ячмінна (сорго, проса) 10-15%, соняшниковий шрот (макуха) 8-10%, трав'яне борошно 8-10%, плюс вітамінні препарати. Поживність кормосуміші 14-15% протеїну 1180-1200 кДж ОЕ.

Курчатам 1 – 5-денного віку дають корми з великим вмістом легкоперетравних поживних речовин (сухе збиране молоко, соєвий шрот та ін.), тому що в цей період у них дуже слабко розвинуті пере-травна й ферментативна системи. В перші дні життя не можна згодовувати курчатам варені яйця, риб’ячий фарш, м’ясо-кісткове борошно, недоцільно збагачувати раціон амінокислотами, вітамінами, мікроелементами, антибіотиками, оскільки інтенсивність метаболічних процесів у їхньому організмі в цей момент забезпечується біологічно активними речовинами за рахунок запасів тіла й жовткового мішка.

Найпоживнішими повинні бути корми для стартового періоду (5 – 30 днів), де в 100 г міститься: сирого протеїну — 20,2 %, обмінної енергії — 1223 кДж із енергопротеїновим відношенням 145. Високу енергетичність комбікорму забезпечують, уводячи до його складу кукурудзу та пшеницю. Сирий протеїн і амінокислотний склад балансують макухою й шротом, а також кормами тваринного походження. У період росту (31 – 90 днів) використовують повнораціонні комбікорми із зниженим вмістом протеїну (17 – 18 %) та енергії (1128 кДж).

Ремонтному молодняку починають згодовувати комбікорм для дорослих курей з 23-тижневого віку. В раціон 23-тижневих молодок уводять 50 % комбікорму для курок-несучок м’ясних ліній, а з 24-тижневого віку їх повністю переводять на раціон несучок.

При годівлі бройлерів рекомендують використовувати два види комбікормів: стартові та фінішні.

Стартовий комбікорм згодовують курчатам від добового до 4- тижневого віку. Відповідно до рекомендацій, у 100 г цього комбіко-рму має бути: сирого протеїну — 22 г, обмінної енергії — 1298 кДж (310 ккал), клітковини — 4 г, кальцію — 1,0, фосфору — 0,8, нат-рію — 0,3 г, а також незамінні амінокислоти, добавки вітамінів та інших мікроелементів. До складу стартового комбікорму входять зернові корми - кукурудза - 45%, пшениця - 10%, шрот соняшниковий - 15%, шрот соєвий - 10%, дріжджі кормові - 5%, рибне борошно - 7%, трав'яна мука-1,6%, крейда-1,2%, кісткова мука-0,4%, сіль кухонна - 0,3%, кормової тваринний жир - 3,5%, премікс - 1,0% за масою [13].

Корми, які згодовують курчатам у цей період вирощування, характеризуються доброю поживністю, перетравністю (сухе збиране молоко, кукурудза, пшениця, рибне борошно, соєвий чи соняшниковий шроти). Проте, за можливістю, з раціону вилучають м’ясо-кісткове борошно, хімічний склад якого не постійний. В комбікорм вводять кормові дріжджі, але не більше 5 %. На рекомендується використовувати корми, які мають плівки, волокна, нерозмелене зерно (ячмінь, овес), недоброякісне трав’яне борошно, а також технічний жир, оскільки його добавка знижує засвоюваність комбікорму, а в деяких випадках спричинює розлади діяльності травного каналу.

Фінішний комбікорм починають згодовувати від 4-тижневоговіку до забою. В 100 г цього корму повинно бути обмінної енергії — 319 кДж, сирого протеїну — 19 г, сирої клітковини — 4,5, кальцію — 0,9, фосфору — 0,7, натрію — 0,3 г, визначені незамінні амінокислоти. До складу фінішного комбікорму входять: зерно кукурудзи - 45%, пшениці - 19%, шрот соняшниковий - 19%, дріжджі кормові - 5%, рибне борошно - 3%, м'ясо-кісткове борошно - 2%, трав'яна мука - 1%, крейда - 0,5%, кісткова мука - 0,5%, сіль кухонна - 0,4%, тваринний жир кормовий - 3,6%, премікс - 1% за масою.

До складу комбікормів заключного періоду вирощування вводять корми, які є в господарстві. При відсутності кукурудзи використовують пшеницю або ячмінь у співвідношенні 1 : 1. Для збільшення енергетичної цінності додають 3 – 4 % кормового жиру. В процесі приготування комбікорм збагачують біологічно активними речовинами (вітаміни, антибіотики, ферментні препарати, антиоксиданти, синтетичні амінокислоти, мікроелементи). Зазначені речовини до-дають у кількості, яка передбачена нормами годівлі, а препаратами амінокислот доводять їх до норми.

Найраціональніше для годівлі бройлерів у ранній період вирощування використовувати гранульовані комбікорми з розміром часточок близько 2 мм. У пташники їх завозять у кількості, яка не перевищує три чотири добову потребу, і згодовують досхочу. У 7 – 8-тижневому віці, а сучасних кросів — навіть у 6-тижневому бройлерів відправляють у забійний цех.

При складанні раціонів для будь-яких птахів і статево-вікових груп важливу роль відіграють допустимі норми вводу компонентів раціону у зв’язку з їх природним складом [15].

Таблиця 1. Норми включення в раціон деяких кормових засобів

Корм

Негативний (лімітуючий) фактор

Максимальний вміст корму в раціоні

1

Пшениця

Некрохмалисті полісахариди

30% -молодняку

40%-дорослим птахам

2

Жито

Β-глюкани

До 5% молодняку, до 8% дорослим птахам

3

Борошно м'ясо-кісткове

Нестабільна поживність

Молодняк-з місячного віку до 5%, дорослі птахи-до 10%

4

Висівки пшеничні

Великий вміст клітковини

Молодняк – до 10%

Дорослі птахи-до 7%

5

Шрот ріпаковий

Вміст глюкозинолатів

Без термічної обробки вводять 3-5%, оброблений-20%

6

Ячмінь

Інгібітори трипсину, клітковина

Без термічної обробки-5%, після обробки-до 30%

7

Борошно рибне

Великий вміст насичених кислот

Молодняку і дорослим птахам-3-7%

8

Шрот бавовниковий

Вміст алкалоїду госсіполу

Без обробки не згодовують, оброблений-до 10%

9

Сорго

Алкалоїд танін, плівки

До 10%-дорослі птахи, до 5%-молодняк

10

Дріжджі кормові

Вміст нуклеїнових кислот

Молодняк-до 3%, дорослі птахи-до 5%

11

Овес

Плівки(великий вміст клітковини)

Без обробки-до 20%, оброблений-без обмежень

12

Горох

Дубильна кислота, інгібітор трипсину

Без термічної обробки-до 5%, після обробки-до 25%

13

П’іряне борошно

Низька перетравність протеїну

До 2%

14

Шрот соєвий

Рослинний фермент уреаза

Без обробки не згодовують, оброблений-до 20%

15

Сухе знежирене молоко

Вміст лактози, здатність до утворення грудочок

Дорослим птахам і молодніку-до 10%

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.