Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бакалавр-магістр.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
276.99 Кб
Скачать

Список рекомендованих джерел

 1. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 p. № 436-IV.

 2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 30.06.1999 p. № 784-XIV.

 3. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХП.

 4. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2211-ІЇЇ.

 5. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 p. № 40-IV.

 6. Економіка підприємства : гидручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : КНТЕУ, 2000. - 528 с.

 7. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. ред. Н.М. Ушакової. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 569 с.

 8. Економіка підприємства : підручник / за ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2006. -615 с.

 9. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. A.M. Поддєрьогін. - 3-тє вид., переробл. та допов. - К. : КНЕУ, 2000.

 10. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 491 с.

 11. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. - К. : Ника-Центр, 2002.

 12. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент : пер. с англ. І Ю.Ф. Бригхэм, М.С. Эрхардт. - СПб.; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж : Питер, 2007. - 959 с.

 13. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами : пер. с англ. / Дж.К. Ван Хорн ; гл. ред. сер. Я.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2001.

 14. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой : учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2003.

 15. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление : учеб. посо­бие / Р.А. Фатхутдинов. - М. : Инфра-М, 2000.

32