Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит-тема 13.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
280.58 Кб
Скачать

Перевірка оборотних активів

$ При перевірці виробничих запасів аудитор з'ясовує відповідність даних Балансу за статтею «Виробничі запаси» дебетовому сальдо на рахунках 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані пре­дмети» та 25 «Напівфабрикати» у Головній книзі.

$ Перевіряючи правильність відображення у Балансі незаверше­ного виробництва, аудитор встановлює відповідність даних Балансу за статтею «Незавершене виробництво» дебетовому сальдо на рахунках 23 «Ви­робництво» та 25 «Напівфабрикат» у Головній книзі.

$ При перевірці правильності відображення у Балансі готової продукції з'ясовують відповідність відображе­ної вартості готової продукції у Балансі дебетовому сальдо в Го­ловній книзі за рахунком 26 «Готова продукція».

$ При перевірці правильності відображення у Балансі товарів аудитор має встановити відповідність даних про вартість товарів у Балансі даним суми згорнутого дебетового сальдо у Го­ловній книзі за всіма субрахунками рахунку 28 «Товари».

$ При перевірці достовірності відображення у Балансі дебітор­ської заборгованості аналізують правильність відображення первісної вартості, резерву сумнівних боргів, чистої реалізаційної вартості шляхом зіставлення даних Балансу за стат­тею «Первісна вартість» з дебетовим сальдо на рахунку 36 «Роз­рахунки з покупцями та замовниками» у Головній книзі. Слід пам’ятати, що у підсумок Ба­лансу має включатися чиста реалізаційна вартість, яка визначається вирахуванням з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

$ За розрахунками з бюджетом необхідно відображати дебітор­ську заборгованість фінансових і податкових органів, а також пе­реплату з податків, зборів та інших платежів до бюджету. Ауди­тор повинен встановити відповідність даних Балансу за статтею «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» дебе­товому сальдо рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежа­ми» у Головній книзі.

$ За статтею «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» аудитор встановлює відповідність даних дебіторської заборгова­ності за виданими авансами, відображених у Балансі, дебетовому сальдо на субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» у Головній книзі.

$ За статтею «Дебіторська заборгованість з нарахованих до­ходів» потрібно з'ясувати правильність показаної суми нарахова­них дивідендів та відсотків, що підлягають надходженню. Аудитор повинен встановити, що дебіторська заборгованість з нарахованих доходів, відображена у Балансі, відповідає дебето­вому сальдо на субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими до­ходами» у Головній книзі.

$ За статтею «Інша поточна дебіторська заборгованість» ау­дитор з'ясовує, що відображена заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та відображується в складі оборотних активів. Ці дані Балансу мають відповідати дебетовому сальдо субрахунків 372 «Розра­хунки з підзвітними особами», 374 «Розрахунки за претензіями», 375 «Розрахунки за відшкодуванням заподіяних збитків», 376 «Роз­рахунки за позиками членам кредитних спілок», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.