Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит-тема 13.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
280.58 Кб
Скачать

2. Аудит балансу підприємства

Пере­віркою правильності складеного балансу підприємства має бути встановлено відповідність його побудови вихідним принципам (рис. 14.1):

1. Показники статей балансу на початок періоду (звітного ро­ку) мають відповідати даним балансу за попередній період. Зміни вступного балансу на початок року порівняно із звітним за попе­редній рік приймаються лише з відповідними поясненнями;

2. Дані статей балансу на кінець звітного року мають бути ар­гументовані результатами ретельно проведеної перед складанням річного бухгалтерського звіту інвентаризації основних засобів, Товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, розрахунків та інших активів і пасивів;

3. Суми статей балансу, що стосуються коштів на рахунках у комерційних банках, банківських позик, руху фінансування з бю­джету та позабюджетних фондів, повинні відповідати даним, за­значеним у виписках банків. Не допускається відображення у ба­лансі сум за розрахунками з фінансовими і податковими орга­нами, які взаємно не погоджені;

4. Обов'язковою є звірка оборотів і залишків на рахунках ана­літичного та синтетичного обліку на кінець звітного року перед складання заключного балансу. Показники статей заключного балансу мають відповідати оборотам і залишкам на рахунках Го­ловної книги;

5. Показники балансів підприємства на початок і кінець року мають бути зі ставними. Будь-які розбіжності у методології фор­мування однієї й тієї самої статті вступного і заключного балансу потребують пояснення;

6. Показники балансу підприємства та інших форм фінансової звітності мають бути взаємозв’язаними. Для цього щороку Мініс­терство фінансів України складає рекомендації щодо перевірки уз­годженості показників типових форм річного бухгалтерського звіту.

Аудитор має підтвердити правильність відображення в бухгал­терському балансі кожної статті.

Перевірка необоротних активів

$ При перевірці достовірності відображених у Балансі нематері­альних активів аудитор має встановити відповідність даних про первісну вартість нематеріальних активів, що наведені у Балансі, дебето­вому сальдо рахунку 12 «Нематеріальні активи» у Головній книзі.

$ При перевірці правильності відображення зносу нематеріаль­них активів аудитор має керуватися П(С)БО 8 «Нематеріальні ак­тиви», яким передбачено нарахування його в бухгалтерському обліку протягом терміну корисного їх використання. Останній установлюється підприємством під час зарахування на Баланс, але не більш як 20 років. Для цілей податкового обліку гранич­ний строк їх амортизації визначено не більш як 10 років безпе­рервної експлуатації. За статтею «Знос» аудитор має встановити відповідність да­них Балансу кредитовому сальдо субрахунку 133 «Знос нематері­альних активів» у Головній книзі. Залишкова вартість має дорів­нювати різниці між первісною вартістю та сумою зносу нема­теріального активу.

$ За статтею «Незавершене будівництво» аудитор встановлює правильність відображення вартості незавершених капітальних ін­вестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів, що здійснюються підприємством, а також авансових платежів для фінансування капітального будівництва.

Завданням аудитора є встановлення відповідності даних статті Балансу дебетовому сальдо рахунку 15 «Капітальні інвестиції» Головної книги.

$ Правильність визначення первісної вартості основних засобів перевіряють відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» за такими напрямами: придбані за плату, безоплатно отримані, внесені до статутного капіталу підприємства, переведені до основних засо­бів із складу оборотних активів. Аудитор має встановити відповідність даних про первісну вартість основних засобів, наведених у Балансі, дебетовому саль­до рахунків 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матері­альні активи» у Головній книзі.

$ При перевірці відображеного у Балансі зносу основних засобів аудитор повинен встановити відповідність даних суми зносу, відображеної у Балансі, кредитовому сальдо субрахунків 131 «Знос основних засобів» і 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» у Головній книзі. Залишкова вартість їх має дорівню­вати різниці між первісною вартістю та сумою амортизаційних відрахувань (зносу).

$ Перевірка правильності відображених у Балансі довгостроко­вих фінансових інвестицій зводиться до встановлення відповідності наведених у Балансі сум фінансових інвестицій, строк погашення яких перевищує один рік, дебетовому сальдо рахунку 14 «Довгострокові фінансо­ві інвестиції» у Головній книзі.

$ При встановленні правильності визначення довгострокової дебі­торської заборгованості аудитору слід пам'ятати, що відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» довгостроковою дебіторською заборго­ваністю вважають заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати складання Балансу. Аудитор має встановити відповідність суми довгострокової дебіторської заборгованості, відображеної у Балансі, дебетовому сальдо рахунку 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» Головної книги.