Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит-тема 13.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
280.58 Кб
Скачать

4. Система показників для аналізу фінансового стану підприємства

Платоспроможністю (ліквідністю підприємства) називається його спроможність здійснювати платежі наявними засобами, або такими, котрі безпосередньо поповнюються за рахунок його діяльності.

Показники ліквідності розраховуються як відношення суми ліквідних активів до суми короткострокових зобов'язань. Для об­числення показників ліквідності необхідно всі активи балансу роз­ділити на групи за ступенями їх ліквідності.

Перша група ліквідних засобів — грошові засоби в касі, на роз­рахунковому рахунку, валютному та інших рахунках, а також ко­роткострокові фінансові вкладення.

Друга група — зобов'язання, які легко перетворюються в гро­шові засоби.

Третя група — товарно-матеріальні запаси, готова продукція, незавершене виробництво.

Для оцінювання ліквідності використовуються такі показники.

1. Коефіцієнт покриття розраховується як відношення ве­личини поточних активів до поточних зобов'язань (ф. № 1):

Цей коефіцієнт показує, скільки одиниць оборотних засобів при­падає на одиницю короткострокових зобов'язань. Оптимальне зна­чення має бути 2 — 2,5.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відно­шення величини грошових засобів короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань (ф. № 1):

Вважається, що значення цього коефіцієнта має бути більшим за 1.

З. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відно­шення величини грошових засобів до величини поточних зобов'я­зань (ф. № 1):

Теоретично цей коефіцієнт має дорівнювати 0,25—0,3.

4. Частка оборотних засобів в активах розраховується із відно­шення поточних затрат до суми господарських засобів (ф. № 1):

Для оцінки фінансової стійкості розраховуються такі коефіцієнти.

1. Коефіцієнт фінансової залежності – відношення величини загаль­ної суми господарських засобів (ф. №1) до величини власного капіталу:

2. Коефіцієнт фінансової автономії відношення величини влас­ного капіталу до величини загальної суми господарських засобів (ф. № 1):

3. Для визначення тенденції оборотності обігових коштів розрахо­вується коефіцієнт оборотності як відношення виручки від реалі­зації до суми оборотних засобів підприємства:

Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періо­ду, при порівнянні з його значенням, розрахованим на початок року, свідчить про обіговість коштів.