Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит-тема 12.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
79.36 Кб
Скачать

2. Аудит витрат на виробництво продукції

@ Першим етапомаудиторської перевірки витрат та виходу про­дукції є з'ясування об'єктів та номенклатури статей витрат.

При цьому аудитор має пам’ятати, що облік витрат і калькуляція передбачають різні цілі.Метою обліку витратє надання інформації керівникам підприємства для прийняття ними своєчасних і ефективних управлінських рішень.Метою кальку­ляціїє обчислення собівартості одиниці продукції, робіт, послуг.

Облік витрат і калькуляція відрізняються також за своїми об'єктами.Об'єктами обліку витратє місця їх виникнення. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) формуються за об'єктами обліку й ка­лькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).Об'єктами калькуляціївиступають окремі види продукції, роботи і послуги.

Такожаудитор вивчає облік витрат за встановленою номенклатурою статей (Методичні рекомендації № 132) на окремих аналітичних рахунках.

Після цьогоаналізують порядок формування прямих матеріальних, трудових та ін­ших прямих витрат (визначений П(С)БО 16 «Витрати»), які відображаються за дебетом рахунку 23 «Виробництво».

На завершення цього етапуаудитор, керуючись П(С)БО 16, має з’ясувати дотримання встановленої номенклатури статей.Слід пам’ятати, що відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати» до виробничої собі­вартості включають:

• прямі матеріальні витрати;

• прямі витрати на оплату праці;

• інші прямі витрати;

• змінні загальновиробничі та постійні розподілені загально-виробничі витрати.

@ На наступному етапі аудитор перевіряє документальне оформлення операцій з обліку витрат і виходу продукції.

Аудитор перевіряє правильність оформлення документів за чотирма напрямками: 1. з обліку витрат праці,

2. з обліку предметів праці,

3. з обліку засобів праці,

4. з обліку виходу продукції.

1. Стосовноконтролю достовір­ності записів про обсяг і якість виконаних робіт, які є основою для нарахування оплати праці, аудитор повинен перевірити дані табелів обліку робочого часу та зіставити з даними первинних документів обліку виробітку та опла­ти праці. Це необхідно для встановлення фактично відпрацьованого кожним працівником робочого часу.

Також аудитор має встановити прави­льність обліку простоїв, які мають бути відображені у розрахунко­во-платіжних відомостях та відноситись на дебет рахунку 91 «Загальновиробничі ви­трати» і кредит рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».

2. Стосовнови­трат різних матеріаль­них цінностей, зап­частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів та ін. на виробництво продукціїаудитору слід пам’ятати наступне.

Списання дрібного інвентарю, малоцінних та швидкозношува­них предметів має здійснюватисяна підставі затвердженого кері­вником Актана списання виробничого та господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів(ф. № 126).

Дані первинних документів у кінці місяця систематизуютьу Звітах про рух матеріальних цінностей (ф. № 127.

3. Стосовновитрат засобів праці необхідно перевірити вико­ристання засобів праці, що виражається в нарахованій амортиза­ції. При цьому вивчають Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних засобах, що надійшли і вибули (ф. № 59 і ф. № 60), Відомість нарахування амортизаційних відрахувань за по­точний місяць (ф. № 62) та Відомість дефектів на ремонт машин (ф. № 130).

@ Наступним етапом аудитує перевірка правильності розподі­лу підприємством виробничих витрат на прямі, що пов'язані з виробництвом конкретної продукції, загальновиробничі ви­трати та витрати періоду.

При цьому необхідно зауважити, що до складу витрат періодувідносять також витрати на дослі­дження і розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти, виробничих запасів, сумнівні та безнадійні борги, втрати від опера­ційної курсової різниці та від знецінення запасів, нестачі та втрати від псування цінностей, визнані пені, штрафи, неустойки та інші суми.

Витрати періоду мають відображуватисябезпосередньо на ра­хунку 79 «Фінансові результати».

Аудитор з'ясовує, рахунки яко­го класу використовує підприємство: класу 8 «Витрати за еле­ментами» чи класу 9 «Витрати діяльності».

Правильність ведення обліку витрат на рахунках класу 8від­повідно до вимог фінансового обліку за елементами перевіряють за рахунками 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Аморти­зація», 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати».

Перевірка правильності ведення обліку витрат на рахунках класу 9здійснюється за двома групами:

собівартістю реалізованої продукції, для чого використовують рахунок 90, дані для якого мають бути сформовані на основі даних рахунків класу 2;

загальновиробничими витратами(рахунок 91),витратами періоду(рахунки 92 «Адміністративні витрати», 93 «Ви­трати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»),фінан­совими витратами(рахунок 95),втратами від участі в капіталі(рахунок 96),іншими витратами(рахунок 97),податком на при­буток(рахунок 98)та надзвичайними витратами(рахунок 99).

У ході перевірки витрат виробництва слід особливо уважно простежити законність та правомірність їх включення до собівар­тості продукції (робіт, послуг).

@ Назавершальному етапі аудиту виробництвавстановлюється достовірність аналітичного обліку витрат і виходу продукції на основі даних Виробничих звітів, які щомісяця складає кожний структурний підрозділ підприємства.

Слід пам’ятати, що Виробничий звітє регістром аналітичного обліку, в якому узагальнюються дані про витрати і надходження продукції. Він складається із трьох розді­лів: І. Витрати на виробництво продукції (дебет рахунку 23); II. Вихід продукції (кредит рахунку 23); III. Обороти за кредитом рахунку 23. На підставі даних цих розділів формуються записи в Журнал-ордер № 10.