Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
62.98 Кб
Скачать

Зміст дисципліни за розділами і темами

Розділ 1 Бізнес-діагностика підприємства

Тема 1.1 Бізнес-діагностики підприємства: сутність, призначення та технологія здійснення

Бізнес-ді­а­г­но­с­ти­ка як еко­но­мі­ч­на ка­те­го­рі­я. Су­час­не ро­зу­мін­ня про­це­сів бізнес-ді­а­г­но­с­ти­ки, та її мі­с­це і роль в си­с­те­мі управ­лін­ня під­при­єм­с­т­вом.

Ос­но­в­ні по­нят­тя та ви­до­ва кла­си­фі­ка­ція бізнес-ді­а­г­но­с­ти­ки під­при­ємств. Су­час­ні те­н­де­н­ції роз­ви­т­ку при­кла­д­них ас­пе­к­тів те­о­рії ді­а­г­но­с­ти­ки го­с­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті під­при­ємств. Про­ві­д­ні кон­це­п­ції ді­а­г­но­с­ти­ки ді­я­ль­но­с­ті під­при­ємств. Аналітично-­ко­н­с­т­ру­к­ти­в­на оці­н­ка іс­ну­ю­чих си­с­тем і мо­де­лей бізнес-діагнос­ти­ки ді­я­ль­но­с­ті під­при­ємств.

Ба­зи­с­ні скла­до­ві еле­ме­н­ти си­с­тем бізнес-ді­а­г­но­с­ти­ки. Ці­льо­ва орі­є­н­та­ція си­с­тем та мо­де­лей ді­а­г­но­с­ти­ки. Ви­зна­ча­ль­на роль со­ці­а­ль­но­го та ін­фо­р­ма­цій­но­го чин­ни­ків на тех­но­ло­гію про­ве­ден­ня ді­а­г­но­с­ти­ки.

Поняття та стадії життєвого циклу підприємства. Особливості діяльності та ключові фінансові індикатори ефективності підприємства на різних стадіях його розвитку.

Тема 1.2 Аналіз базових параметрів діяльності підприємства та ринкового середовища його функціонування.

Визначення сфер діяльності. Ідентифікація правових засад та особливого статусу підприємства.

Ви­зна­чен­ня впли­ву ос­но­в­них еко­ло­гі­ч­них чин­ни­ків на ефе­к­ти­в­ність ді­я­ль­но­с­ті під­при­єм­с­т­ва. Ви­ко­ри­с­тан­ня про­гно­с­ти­ч­них роз­ра­ху­н­ків для пла­ну­ван­ня пре­ве­н­ти­в­них еко­ло­гі­ч­них ор­га­ні­за­цій­но-­те­х­ні­ч­них за­хо­дів.

Ме­то­ди­ки до­слі­джен­ня ри­н­ко­во­го по­пи­ту на про­ду­к­цію під­при­єм­с­т­ва. Показники місткості ринку та їх обчислення. Тех­но­ло­гія оці­н­ки рі­в­ня кон­ку­ре­н­ції на ці­льо­во­му ри­н­ко­во­го се­г­ме­н­ті. Визначення ринкової влади під­при­єм­с­т­ва. Конкурентне середовище: поняття, умови та забезпечення державними органами. Поняття та види продукції підприємства. Вартісне вимірювання обсягів виробництва і реалізації продукції. Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції. Життєвий цикл продукції. Оцінка виконання угод за асортиментом та якістю. Обчислення показників ефективності діяльності маркетингової служби підприємства. Показники прибутковості процесів виробництва та реалізації продукції. Аналіз ритмічності виробництва. Поняття якості та конкурентоспроможності продукції. Узагальнюючі, групові та одиничні показники якості. Визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства.

Іде­н­ти­фі­ка­ція та ви­зна­чен­ня вла­с­ти­во­с­тей ор­га­ні­за­цій­ної стру­к­ту­ри під­при­єм­с­т­ва. Ді­а­г­но­с­ти­ка за­га­ль­ної стру­к­ту­ри під­при­єм­с­т­ва та йо­го стру­к­ту­ри управ­лін­ня. За­га­ль­на ді­а­г­но­с­ти­ка яко­с­ті го­с­по­дар­сь­ких про­це­сів. Вста­но­в­лен­ня пе­ре­ва­жа­ю­чо­го ти­пу зв’я­з­ків між під­роз­ді­ла­ми під­при­єм­с­т­ва. Ді­а­г­но­с­ти­ка ефе­к­ти­в­но­с­ті ор­га­ні­за­ції ін­фо­р­ма­цій­них по­то­ків на під­при­єм­с­т­ві. Ін­те­г­ра­ль­на оці­н­ка ефе­к­ти­в­но­с­ті ор­га­ні­за­ції ви­ро­б­ни­ц­т­ва. Си­с­те­ма по­ка­з­ни­ків ра­ці­о­на­ль­но­с­ті ор­га­ні­за­цій­ної стру­к­ту­ри під­при­єм­с­т­ва. Ви­зна­чен­ня ос­но­в­них фа­к­то­рів впли­ву на якість фу­н­к­ці­о­ну­ван­ня ор­га­ні­за­цій­ної стру­к­ту­ри під­при­єм­с­т­ва та оці­н­ка ін­те­н­си­в­но­с­ті їх впли­ву.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.