Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма стат підпр.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 Березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

КАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Циклова комісія ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

____________ О.І. Коваленко

“______”_______________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

( назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 5003050901 Бухгалтерський облік

(шифр і назва спеціальності)

відділення Бухгалтерського обліку

(назва відділення)

- 2014 рік -

Робоча програма з Статистики підприємств для студентів_ІІ курсу 21 групи_

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0305 Економіка та підприємництво,_________________________

спеціальністю 5003050901 Бухгалтерський облік ___________________________

«02» вересня, 2014 року - _30_ с.

Розробник: Посунько Наталія Степанівна заступник директора з виховної роботи, викладач економічних дисциплін вищої категорії, викладач-методист

(вказати авторів, їхні посади, кваліфікаційні категорії та педагогічні звання)

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії

Обліково-економічних дисциплін

Протокол від «03» вересня 2014 року № 1

Голова циклової (предметної) комісії ________________ А.В. Шевчук

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною радою коледжу

Протокол від «05» вересня 2014 року № 1

“06” вересня 2014 року Голова _______________ О.І. Коваленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань 0305 Економіка підприємництва____________

(шифр і назва)

Нормативна дисципліна статистика підприємств

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

Бухгалтерський облік

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

Загальна кількість годин –81 год.

Семестр

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

22 год.

Практичні

  1. год.

Самостійна робота

33год.

Індивідуальні завдання

Виконання домашньої контрольної роботи – 6 год.

Вид контролю: поточний; рубіжний; модульний;

підсумковий – семестровий залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 59/41

для заочної форми навчання – 22/78