Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма стат підпр.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

5. Перелік практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Тема 1. Статистика продукції

Визначення обсягу валової і товарної продукції, розрахунок показників товарності.

2

Тема 2. Статистика чисельності та продуктивності персоналу

Визначення показників чисельності складу і руху робочої сили. Обчислення показників використання робочої сили і робочого часу. Розрахунок і аналіз показників продуктивності й оплати праці.

4

Тема 3. Статистика ефективності виробництва

Визначення показників ефективності використання основних засобів. Визначення показників собівартості продукції і рентабельності виробництва.

4

Разом

10

6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Тема 1. Статистика продукції

@Поняття про товарну продукцію аграрних підприємств і галузей господарства. @Визначення рівня товарності.

@Поняття про чисту продукцію господарства та методи її визначення.

4

Тема 2. Статистика чисельності та продуктивності персоналу

@ Показники працездатності, показники використання трудових ресурсів: коефіцієнт зайнятості трудових ресурсів, коефіцієнт працездатного населення, коефіцієнт зайнятості всього населення.

@ Природний і механічний рух трудових ресурсів.

4

Тема 3. Статистика ефективності виробництва

@Статистика основних фонд

@Показники ефективності сільськогосподарського виробництва.

@Показники ефективності вико­ристання основних засобів.

@Показники виробництва аграрних підприємств на одиницю земельної площі .

@Поняття собівартості продукції та її види.

@Класифікація витрат на виробництво продукції, калькуляція собівартості.

4

Разом

12

7. Індивідуальні завдання студентам

З/П

ТЕМА ДИСЦИПЛІНИ

ВИД ЗАВДАННЯ (реферати, дослідно-розрахункові роботи, тощо)

Календарні строки і форма контролю

Статистика продукції

Фіксований виступ: Поняття про товарну продукцію аграрних підприємств і галузей господарства

І семестр

Залік по 2 модулю

Статистика чисельності та продуктивності персоналу

Реферат: Природний і механічний рух трудових ресурсів.

І семестр

Залік по 2 модулю

Статистика ефективності виробництва

Реферат: Поняття собівартості продукції та її види.

І семестр

Залік по 2 модулю

8. Методи навчання

Нижче стисло описано найбільш вживані способи спільної діяльності викладача і студентів, що будуть використовуватися при викладанні статистики

Метод

Визначення

Умови використання

Моменти, на які необхідно звернути увагу

Бесіда

Діалог, за якого педагог шляхом постановки системи запитань, підводить студентів до розуміння нового матеріалу або перевіряє засвоєння ними вже вивченого. Що дозволяє студентам брати участь у формі запитань та (або) обговорення їх.

Підходить для студентських груп (до 30 осіб). Участь викликає зацікавленість. Засвоєння викладеного матеріалу можна перевірити в процесі бесіди.

Студенти можуть не брати участі в бесіді без активного заохочення (мотивації). Запитання / обговорення сприяють зміцненню центру навчального процесу

Обговорення

Ситуація, у якій відбувається вільний обмін знаннями та ідеями між студентами та викладачем.

Має сенс, коли застосування інформації є питанням точки зору та (або) необхідно змінити ставлення. Коли викладачу потрібно отримати коментарі (думку) студентів

Не підходить для передачі знань або інформації. Студенти можуть відхилятися від теми або вивчити її недостатньо глибоко. Ситуація вимагає професійного керівництва з боку викладача.

Реальна навчальна ситуація

Детальна історія певної події або обставини, які студенти повинні вивчити чи проаналізувати.

Підходить для застосування навичок, набутих у власному досвіді, або коли мета вимагає зосередженого обговорення певних подій чи явищ

Студенти можуть відхилятися від необхідного напрямку роботи або прийняти рішення, якого вимагає викладач. Вони можуть не усвідомлювати, що ситуації в реальному житті бувають різними.

Вправи

Перед студентами ставиться мета – виконати певне завдання (розрахункове, логічне, графічне), щоб отримати потрібний результат. Вправу можна виконувати індивідуально або в парах.

Підходить для перевірки розуміння студентами певного обсягу знань або застосування на практиці набутих навичок і отриманих знань у певному алгоритмі для досягнення визначеної мети.

Студенти повинні володіти навичками й мати необхідну базу знань, які вони використовуватимуть. Вправа має бути реалістичною, а цілі такими, яких можна досягти. У протилежному випадку студент може бути демотивований.

«Майже реальні» вправи

Студентам дають декілька вправ або документів, подібних до тих, з якими працівники мають справу на робочому місці, і ставиться завдання виконати певні дії. Після виконання вправи результати порівнюються.

Підходить для надання працівникам, робоче місце яких – стіл. Вони створюють уявлення про проблеми реального життя та їх розв’язання. Сприяє закріпленню навичок на практиці. Може використовуватися для оцінювання потенціалу учасників, а також для визначення ставлення до роботи (наприклад, пріоритети, скарги тощо).

Зміст таких вправ має бути реалістичним. Розгляд та оцінювання результатів необхідно здійснювати в такий спосіб, аби не зруйнувати впевненості студентів у правильності рішень. вимагає коректності відносин між викладачем і студентами.

Ділова гра

Імітація ситуації з моделюванням професійної чи іншої діяльності шляхом гри за попередньо повідомленими правилами. Студентам надається інформація про компанію і ставиться завдання прийняти певні ділові рішення впродовж конкретного часу.

Доцільна, коли студентам потрібно зрозуміти загальну ситуацію управління. Дозволяє продемонструвати взаємозв’язок багатьох функціональних аспектів управління, допомагає застосовувати вмінні та навички на практиці. Взаємодію в групі можна використати, щоб студенти зрозуміли роль керівника. Інколи використовується для оцінювання потенціалу студентів.

Проблему становить оцінювання можливого результату різних рішень. зазвичай для цього використовується комп’ютер. Існує небезпека того, що студенти не сприйматимуть навчання через ділову гру серйозно.

Рольова гра

Перед учасниками ставиться завдання зіграти конкретну роль у навчальній (виробничій) ситуації.

Використовується переважно для вдосконалення навичок міжособистісного спілкування, пов’язаних із наближенням до життєвих ситуацій. Учасники можуть практикуватися й отримати зауваження чи коментар викладача або одногрупників, що дозволяє виробити їм нові навички спілкування. Сприяє розвитку впевненості в своїх знаннях (ситуація успіху) і формує (змінює) точку зору на проблему. Використовується в ситуаціях симуляції (моделювання) з метою вивчення тенденцій, типів та ознак поведінки студентів у заданій моделі.

Якщо ситуація не є реалістичною, то рольова гра може розглядатися як «порожня гра». Учасники можуть соромитися грати. Якщо все піде не по плану учасники гри можуть втратити впевненість у собі. Гра може перекрити мету навчання у думках студентів. Рольова гра може не передбачати поведінки студентів на робочому місці.

Проект

Під навчальним проектом у даному разі слід розуміти самостійну завершену творчу роботу, виконану студентами під керівництвом викладача. Перед студентами ставиться завдання з «реального світу», часто - з робочого місця. Вони працюють під меншим наглядом, довший період, проявляють ініціативу для розробки ідей. Проект може виконуватися індивідуально або групою.

Використання проектів рекомендується для перевірки оволодіння студентами навичками або певною базою знань під наглядом у реальній життєвій ситуації. Ефективний на лабораторних, практичних, а захист - на семінарських заняттях. Підходить, якщо необхідно виявити ініціативу або творчий підхід. Є цінним методом для застосування студентами навичок, вмінь або знань при аналізі економічних явищ чи ситуацій та моделювання поведінки економічних суб’єктів.

Проект має бути реальним, завданнями, такими, щоб їх можна було здійснити, він має відповідати потребам студентів. Його можна здійснити тільки тоді, коли студенти зацікавлені й готові бути успішними з причин, яких вони навіть самі не усвідомлюють. Невдача проекту привести до втрати студентами впевненості в собі, ворожості до педагога або проблем на робочому місці.

Нижче стисло описано найбільш вживані методи навчання, що використовуються при викладанні статистики.

До людини сьогодення висуваються вимоги не лише діяти, але й мислити по-новому. При викладанні статистики підприємств органічно поєднуються та взаємоузгоджуються традиційні методи реалізації навчального процесу з новими методами його інтенсифікації й активізації, що забезпечують формування необхідних якостей майбутнього фахівця.

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів ефективно поєднуються з іншими загальними дидактичними методами (пояснювально-ілюстративним, репродуктивним, проб­лемного викладу, частково-пошуковим, дослідницьким), доповнюють та урізноманітнюють їх.

Використання методів активізації (Мал.1) у процесі навчання дає змогу реалізовувати такі принципи сучасних концепцій викладання:

  • проблемності: вихідним пунктом процесу навчання повин­на бути постановка проблеми з реального життя, яка пов’язана з інтересами й потребами тих, хто навчається;

  • погодженості та системності цілей навчання: учіння, що має на меті зміну поведінки, охоплює всі аспекти ділової компетентності (зміна поведінки студента можлива тільки за його ініціативи);

  • орієнтованості на наявний досвід: ефективне навчання можливе лише за опори на наявний досвід, що вимагає гнуч­кості концепції навчання та дає змогу врахувати досвід сту­дентів;

  • націленості на самонавчання: за результати навчання у першу чергу відповідальність несуть студенти, а викладач лише допомагає;

  • професійної орієнтованості: орієнтація на практичне використання отриманих умінь є ключовим елементом концепції навчання;

  • зворотного зв’язку: студенти постійно отримують оцінку успішності своїх дій.

Мал. 1. Класифікація найпоширеніших методів активізації навчання

На практиці це - лекції проблемного характеру, лекції-бесіди, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, конференції, аналіз конкретних ситуацій, еконо­мічний аналіз, моделювання економічних процесів, навчальне проектування, робота з комп’ютерними інтермережа­ми, розв’язуван­ня задач, інтерв’ю, робота в командах, аналіз публікацій, інтерактивні методи, case-студії, презентації, вправи, ігри, симуляції, комп’ютерне навчання, аналіз проблемних ви­падків і типових помилок, методи «спостерігай і пов­торюй», тренінг на робочому місці, навчаючи – учусь, «мозкова атака». Метод мозкової атаки відомий також під багатьма іншими назвами, серед них такі: метод Осборна, фабрика ідей, ярмарок ідей, серія нових ідей, конференція ідей та ін. Мозковий штурм іноді називають технікою групового творчого мислення.