Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робота.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
228.53 Кб
Скачать

Робота №1

Тема: Математична модель на ПЕОМ

Ціль: Оволодіння практичними навичками розрахунків і графічного відображення функціональної залежності у вигляді імітаційної моделі на ЕОМ у розрахунковій системі “EXCEL”.

Задача: Побудувати на ПЕОМ модель процесу поливу дощуванням, який характеризується параметрами: інтенсивність дощу, вбирання води ґрунтом та тривалість поливу. Модель представити у вигляді:

Вхідні данні

Розрахункові дані:

  • усмоктування води ґрунтом,

  • інтенсивність дощу,

  • тривалість поливу.

Вихідні дані:

графічне відображення параметрів поливу

Для розрахунку використані наступні формули :

де : t - час від початку поливу,

Кз - швидкість усмоктування води ґрунтом при затопленні,

Кд - швидкість усмоктування води ґрунтом при дощуванні,

r - інтенсивності дощу,

tm - тривалість поливу нормою m.

Модель процесу поливу дощуванням

1.Вихідні дані

0,04

Швидкість вбирання грунтом в кінці 1години , м/год

К1

0,7

Коефіцієнт зміни швидкості вбирання

α

0,8

Коефіцієнт зменшення швидкості вбирання

λ

0,25

Середня інтенсивність дощу , мм/хв.

r

300

Поливна норма , м3/га

m

2.Розрахункові дані

0,125

0,25

0,50

1,00

2,00

3,00

4,00

t,год 

2,86

1,76

1,09

0,67

0,41

0,31

0,25

Кз,мм/хв

2,29

1,41

0,87

0,53

0,33

0,25

0,20

Кд,мм/хв

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

r, мм/хв

7,50

15,00

30,00

60,00

120,00

180,00

240,00

t,хв

 

120,00

tm,хв

0,25

120,00

A(r,tm)

3.Вихідні дані у вигляді графічного відображення параметрів поливу

4. Аналіз взаємодії інтенсивності дощу та швидкості вбирання води ґрунтом вказує на те що на 180 хвилині ці параметри урівнюються і в подальшому утворюється поверхневий стік. За цім часом встановлюємо допустиму поливну норму до появи стоку:

Робота №2

Тема: Статистична обробка імовірнісного ряду

Ціль: Оволодіння практичними навичками обчислення основних статистичних характеристик і побудова моделі імовірнісного ряду.

Задача: Для гідрологічного ряду складеного з дефіциту водного балансу поля зайнятого с-г культурою (W):

  • установити основні статистичні характеристики,

  • побудувати графік нормального розподілу ( крива забезпеченості),

  • установити емпіричні і теоретичні значення для умов: середньо-посушливого, посушливого й гостро-засушливого років (75%, 85%, 95% забезпеченості),

  • установити роки з дефіцитом водного балансу зазначеної забезпеченості.

Для виконання роботи будемо використовувати наступні формули і функції :

1.Середнє арифметичне значення ( СРЗНАЧА= )

; де n – кількість членів ряду.

2.Стандартне відхилення ( СТАНДОТКЛОНА= )

.

3.Коефіцієнт варіації (мінливості) ряду

,

а мінливість ряду вважається: не значна якщо V < 10%

середня V = 10 - 20%

значна V > 20%

4.Нормальна функція розподілу для кожного члена гідрологічного ряду за основними статистичними показниками ( НОРМРАСПР = )

де : σ – стандартне відхилення,

- середнє арифметичне,

e = 2,72 – основа натурального логарифма.

5.Визначимо роки, у які спостерігався дефіцит водного балансу із забезпеченістю - 75%, 85% і 95% , використовуючи при цьому функцію зворотного стандартного нормального розподілу ( НОРМОБР = ).

Календарний рік

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

ΔW,мм

160

287

165

281

125

231

238

82

315

219

167

365

306

144

260

231

345

354

482

87

480

420

287

414

360

1.База вихідних даних імовірнісного ряду дефіциту водного балансу

2.Статистичні характеристики

Середнє арифметичне

272,2

Стандартне відхилення

114,06

Коефіцієнт варіації ряду

41,902

˃20% мінливість ряду значна

3,4.Варіаційний ряд дефіциту водного балансу та нормальний розподіл

Календарний рік

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

ΔW,мм

82

87

125

144

160

165

167

219

231

231

238

260

281

287

287

306

315

345

354

360

365

414

420

480

482

Нормальній розподіл

4,77

5,22

9,84

13,05

16,26

17,36

17,82

32,05

35,90

35,90

38,21

45,74

53,07

55,16

55,16

61,65

64,63

73,84

76,34

77,93

79,21

89,31

90,25

96,58

96,71

5.Графічне відображення функції нормального розподілу

75%

85%

95%

Забезпеченість , %

1996

1999

2001

Роки

354

414

480

Емпіричні значення , мм

350

394

468

Теоретичні значення , мм

6,7.Роки з дефіцитом водного балансу заданої забезпеченості

Робота №3

Тема: Обчислення коефіцієнта кореляції і рівняння регресії

Ціль: Оволодіння практичними навичками обчислення кореляційного зв'язку між ознаками і представлення його у вигляді математичної моделі і графічно.

Задача: Установити параметри кореляційного зв'язку між водно-фізичними властивостями ґрунту – липкістю і вологістю:

  • коефіцієнт кореляції і тісноту зв'язку,

  • коефіцієнт регресії і рівняння регресії.

Для розрахунку будемо використовувати наступні формули та функції :

1.Коефіцієнт кореляції (КОРРЕА = ) і дамо оцінку кореляційного зв'язку між ознаками

r < 0,3 - слабкий

r = 0,3 – 0,7 - середній

r > 0,7 - сильний

2. Коефіцієнт регресії ( НАХИЛ = )

3. Середні арифметичні значення ознак (СРЗНАЧА = ) і складемо рівняння регресії

Обчислення параметрів кореляційного зв'язку між ознаками

1. Вихідні дані

Х – вологість ґрунту, % від пористості,

Y – липкість ґрунту, г/см2

X

20,1

21,1

26,3

29,6

30,7

40,5

45

48

55,8

58,5

64,7

76,8

Y

0,2

0,8

1,3

1,4

1,9

1,9

2,8

3,6

4,4

6

6,5

7,5

Yp

0,22

0,35

1,02

1,45

1,59

2,86

3,44

3,83

4,83

5,18

5,98

7,54

2.Коефіцієнт кореляції

r =

0,98

˃ 0,7 зв'язок між ознаками значний

3.Коефіцієнт регресії

byx =

0,13

4.Середнє арифметичне та рівняння регресії

=

3,1916667

=

43,091667

Робота №4

Тема: Регресійне моделювання імовірнісних зв'язків

Ціль: Оволодіння практичними навичками вибору математичної моделі імовірнісного зв'язку між явищами в меліорації.